International Women’s Day and letter to Bekir Bozdağ/Ngày quốc tế phụ nữ và thư gửi Bekir Bozdağ

Dear friends,
First of all, thank you all so much for supporting our friends in Ukraine, but also in Russia. There are no words to describe their bravery and resolve.
I wanted to confirm that International Women’s Day 2022 will feature the plight of Kurdish PEN members Gulgeş Deryaspî and Meral Şimşek. Please note that Meral’s hearing was again postponed until 15 March. Judyth and Luciana can share more information, but you would have seen from the programme that Meral Şimşek will be introduced as empty chair during the WWC annual meeting next week. The opening keynote speech will be given by Aslı Erdoğan.
As agreed during our last meeting, please find attached a letter addressed to Bekir Bozdağ, highlighting our key cases and concerns.

Colleagues at English PEN, Kurdish PEN, PEN Norway, and PEN Turkey kindly reviewed the draft. Please let me know if your Centre wishes to sign on by COB 10 March.
In solidarity,
Aurélia Dondo
Bạn thân mến,
Trước hết, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ những người bạn của chúng tôi ở Ukraine, cũng như ở Nga. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự dũng cảm và quyết tâm của họ.
Tôi muốn xác nhận rằng Ngày Quốc tế Phụ nữ 2022 sẽ có tình cảnh của các thành viên Văn Bút người Kurd là Gulgeş Deryaspî và Meral Şimşek. Xin lưu ý rằng phiên điều trần của Meral lại bị hoãn đến ngày 15 tháng 3. Judyth và Luciana sẽ chia sẻ thêm thông tin, nhưng bạn sẽ thấy từ chương trình rằng Meral Şimşek sẽ được giới thiệu là ghế trống trong cuộc họp thường niên của WWC vào tuần tới. Aslı Erdoğan sẽ đọc diễn văn khai mạc.
Như đã đồng ý trong cuộc họp cuối cùng của chúng tôi, vui lòng tìm một lá thư đính kèm gửi cho Bekir Bozdağ, nêu rõ các trường hợp chính và mối quan tâm của chúng tôi.
Các Văn hữu Văn Bút Anh Quốc, Văn Bút người Kurd, Văn Bút Na Uy và Văn Bút Thổ Nhĩ Kỳ vui lòng xem xét bản thảo. Vui lòng cho tôi biết nếu Trung tâm của bạn muốn đăng nhập trước COB vào ngày 10 tháng 3.
Đoàn kết,
Aurélia Dondo