Phân Ưu văn thi sĩ Khánh Giao/bác sĩ Phùng Văn Hạnh