Ra Mắt tác phẩm Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm- Cung Thị Lan