SAO VIỆT ĐINH MỘNG LÂN

Sao Vit Đinh Mng Lân
Đinh Mộng Lân

Bút hiệu: Sao Việt


– Nguyên cựu học sinh Trường Trung-Hoc Công-Lập Trần-Quí-Cáp Hội-An, Trường Quốc-Hoc Huế.,
– Cựu Sinh-Viên Trường Chính-Trị, Kinh-Doanh Viện Đại-Học Đalạt, Trường Luật Khoa Saigon Việt-Nam
-Cựu Sinh-Viên Ventura College ở Ventura, California State Polytechnic University Pomona ở Pomona, Mỹ
-Cựu Trung  Úy Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa.
-Cựu tù nhân chính trị Cộng-Sản Việt-Nam ở Long-Giao, Nam Việt-Nam và Hoàng-Liên-Sơn, Nghệ-Tĩnh, Bắc Việt-Nam
 
Các sách đã xuất bản tại Hoa Kỳ:
-Trầm Tư Thế Kỷ
-Việt-Nam Lịch-Sử Anh-Hùng-Ca
-Chủ-Nghĩa Hòa-Bình.
-Hoa-Kỳ Lịch-Sử Thế-Giới-Ca.Nguyên Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Thành viên Ban Đại Diện VBVNHN vùng Tây Mam Hoa Kỳ , nhiệm ky  2017- 2020 .