Something Shadowless, Like You: Nedim Türfent Writes Back to Ai Weiwei from Prison

Something Shadowless, Like You: Nedim Türfent Writes Back to Ai Weiwei from Prison
Tránh trời không khỏi nắng, như bạn: Nedim Türfent đã viết lại cho Ai Weiwei từ nhà tù
Kurdish poet and journalist Nedim Türfent writes to Ai Weiwei, who has sent a postcard to Türfent as part of the PENWrites campaign .
Kurdish poet, journalist, and Honorary Member of English PEN Nedim Türfent was arrested on 12 May 2016 after reporting on Turkish special police forces’ ill-treatment of Turkish and Kurdish workers. Soon after his damning video footage was published, Türfent began receiving death threats from the police and was the target of online harassment. One day after his arrest, Türfent was charged with ‘membership of a terrorist organisation.’ At a show trial intended to punish him for his truth-telling journalism, the court sentenced him to eight years and nine months in prison, where he remains today.
Nedim Türfent is a featured writer in the PENWrites campaign, English PEN’s international letter-writing campaign in solidarity with writers in prison and at risk around the world. Join Ai Weiwei in sending a message of solidarity through our PENWrites campaign.
~
Nhà thơ kiêm nhà báo người Kurd Nedim Türfent viết thư cho Ai Weiwei, người đã gửi bưu thiếp cho Türfent trong khuôn khổ chiến dịch PENWrites.
Nhà thơ, nhà báo người Kurd và Thành viên danh dự của PEN tiếng Anh Nedim Türfent đã bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2016 sau khi báo cáo về việc lực lượng cảnh sát đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ đối xử tệ với công nhân người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi đoạn phim chết tiệt của anh ta được công bố, Türfent bắt đầu nhận được những lời đe dọa giết chết từ cảnh sát và là mục tiêu của các vụ quấy rối trực tuyến. Một ngày sau khi bị bắt, Türfent bị buộc tội ‘thành viên của một tổ chức khủng bố.’ Phiên tòa trừng phạt anh ta tội nói sai sự thật , tòa án đã kết án anh ta tám năm và chín tháng tù giam, nơi anh ta vẫn còn trong đó cho đến ngày nay .
Nedim Türfent là nhà văn tiêu biểu trong chiến dịch PENWrites, chiến dịch viết thư quốc tế của PEN tiếng Anh trong tình đoàn kết với các nhà văn đang trong tù và có nguy cơ trên khắp thế giới. Hãy cùng Ai Weiwei gửi thông điệp đoàn kết thông qua chiến dịch PENWrites của chúng tôi.
Dear Ai Weiwei,
First, I want to say kia ora to your unique and poetic heart. Though I don’t have adequate conditions or opportunities to follow everything you are doing, I know you are doing your best for me. Not only for me, but also for all who are in a quest for justice. I know very well that, as you said two years ago in your interview with the Guardian, when you ‘see people victimised’ by iron fists, you are a ‘soldier in defending their freedom’.
To tell the truth, I heard of, knew of, and met you for the first time whilst in prison. What a pity! What a big shame for me! Two years ago, I read that interview and knew you more. And later, I was informed that you had carried out an act of art for me, in order to draw attention to my situation and my story.
In the most extensive sense of the word, I’m grateful to you.
This is an honour for me. I pay my respects to your solidarity and support. I hope that your voice makes an impact in this long road to justice.
My dear friend, I’m sure you can imagine that it’s hard for me to pen a letter in inadequate English and with inadequate knowledge. I am so excited! Beads of sweat are on my forehead. My little heart is a marathon runner. But I have the big smile of a toothbrush advert on my face. Words are not enough today. I need something different. Something shadowless, like you.
I have been behind bars for years. Not easy for the tongue! There’s no stated date for my release. But know that your hand of solidarity makes my humble world brighter, more resistible, more tolerable. Together, we can overcome this grotesque injustice. Justice. I have been demanding justice for years. But they are delivering just ice. That is all.
Today, if I have even a handful of motivation to compose poetry, or to hope, it is due to you. Without you, I’m nothing and nobody.
With you, I am hopeful, despite everything. I have imagination. I have words and I have friends like you. What’s more, I ‘have a great monster to fight’. That’s enough for me.
In my humble opinion, we share the same dream about the world, and we are aware of the same nightmare.
According to the interview, if I’m not wrong, ‘weiwei’ means ‘future’. So, for now, my great face-to-face meeting with Ai Weiwei will take place in the weiwei. I look forward to this great day.
My dear friend, please accept this modest letter as a token of my deep gratitude. Thank you so much for everything. Or, in my mother tongue, Kurdish, zor spas.
Always yours,
Nedim Türfent
Ai Weiwei thân mến,
Trước tiên, tôi muốn nói kia ora với trái tim độc đáo và thơ mộng của bạn. Mặc dù tôi không có đủ điều kiện hoặc cơ hội để làm theo mọi thứ bạn đang làm, nhưng tôi biết bạn đang cố gắng hết sức vì tôi. Không chỉ cho tôi, mà còn cho tất cả những ai đang đi tìm công lý. Tôi biết rất rõ rằng, như bạn đã nói hai năm trước trong cuộc phỏng vấn với Guardian, khi bạn ‘chứng kiến ​​mọi người trở thành nạn nhân’ bởi những quả đấm sắt, bạn là một ‘người lính bảo vệ tự do của họ’.
Nói thật là tôi đã nghe, biết và gặp anh lần đầu tiên khi ở trong tù. Thật đáng tiếc! Thật là một sự xấu hổ lớn cho tôi! Hai năm trước, tôi đã đọc bài phỏng vấn đó và biết nhiều hơn về bạn. Và sau đó, tôi được thông báo rằng bạn đã thực hiện một hành động nghệ thuật cho tôi, để thu hút sự chú ý đến hoàn cảnh và câu chuyện của tôi.
Theo nghĩa rộng nhất của từ này, tôi biết ơn bạn.
Đây là một vinh dự cho tôi. Tôi rất kính trọng sự đoàn kết và hỗ trợ của các bạn. Tôi hy vọng rằng tiếng nói của bạn sẽ có tác động trong con đường dài đến với công lý.
Bạn thân mến của tôi, tôi chắc rằng bạn có thể tưởng tượng rằng tôi thật khó để viết một bức thư bằng tiếng Anh không đủ và không đủ kiến ​​thức. Tôi thật hứng thú! Những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trái tim nhỏ bé của tôi là một vận động viên marathon. Nhưng tôi có một nụ cười tươi của một quảng cáo bàn chải đánh răng trên khuôn mặt của tôi. Ngày nay từ ngữ là không đủ. Tôi cần một cái gì đó khác biệt. Một cái gì đó không có bóng, giống như bạn.
Tôi đã ở sau song sắt trong nhiều năm. Không dễ dàng cho lưỡi! Không có ngày cụ thể cho việc phát hành của tôi. Nhưng hãy biết rằng bàn tay đoàn kết của các bạn đã làm cho thế giới khiêm tốn của tôi trở nên tươi sáng hơn, kiên cường hơn, bao dung hơn. Cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua sự bất công kỳ cục này. Sự công bằng. Tôi đã đòi công lý trong nhiều năm. Nhưng họ chỉ cung cấp đá. Đó là tất cả.
Hôm nay, nếu tôi có một chút động lực để sáng tác thơ, hay để hy vọng, đó là do bạn. Không có bạn, tôi chẳng là gì cả.
Với bạn, tôi hy vọng, bất chấp tất cả. Tôi có trí tưởng tượng. Tôi có lời và tôi có những người bạn như bạn. Hơn nữa, tôi “có một con quái vật tuyệt vời để chiến đấu”. Đối với tôi như vậy là đủ.
Theo ý kiến ​​khiêm tốn của tôi, chúng tôi có cùng một giấc mơ về thế giới, và chúng tôi nhận thức được cùng một cơn ác mộng.
Theo cuộc phỏng vấn, nếu tôi không nhầm thì ‘weiwei’ có nghĩa là ‘tương lai’. Vì vậy, hiện tại, cuộc gặp trực tiếp tuyệt vời của tôi với Ai Weiwei sẽ diễn ra tại weiwei. Tôi mong chờ ngày tuyệt vời này.
Người bạn thân yêu của tôi, hãy chấp nhận lá thư khiêm tốn này như một biểu hiện của lòng biết ơn sâu sắc của tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều cho tất cả mọi thứ. Hoặc, bằng tiếng mẹ đẻ của tôi, tiếng Kurd, zor spa.
Luôn sát cánh cùng bạn,
Nedim Türfent
PEN Transmissions is English PEN’s magazine for international and translated voices. PEN’s members are the backbone of our work, helping us to support international literature, campaign for writers at risk, and advocate for the freedom to write and read. If you are able, please consider becoming an English PEN member and joining our community of over 1,000 readers and writers. Join now.
PEN Transmission là tạp chí tiếng Anh của VĂN BÚT dành cho các giọng đọc quốc tế và được dịch. Các thành viên của VĂN BÚT là trụ cột trong công việc của chúng tôi, giúp chúng tôi hỗ trợ văn học quốc tế, vận động cho các nhà văn gặp rủi ro và vận động cho quyền tự do viết và đọc. Nếu bạn có thể, hãy cân nhắc trở thành thành viên PEN tiếng Anh và tham gia cộng đồng hơn 1.000 độc giả và nhà văn của chúng tôi. Vui lòng tham gia ngay.
Nedim Türfent is a Kurdish poet, journalist, and Honorary Member of English PEN and PEN Melbourne. He was arrested on 12 May 2016, shortly after reporting on Turkish special police forces’ ill-treatment of around 40 Turkish and Kurdish workers. One day after his arrest, Türfent was charged with ‘membership of a terrorist organisation’. The indictment was first produced 13 months after his arrest, by which time Türfent had already been jailed for 399 days. Of the 20 witnesses called in his trial, 19 said that their initial statements against Türfent had been obtained under torture. Nevertheless, the court sentenced him to eight years and nine months in prison. 
Türfent was denied the right to attend his own trial in person, one of many fair trial violations. On 21 May 2019, Turkey’s Supreme Court of Cassation upheld his sentence. His case is still pending before the European Court of Human Rights. 
While in prison Nedim Türfent has written ‘Kuş Aynası,’ a collection of poetry. Three of his poems – ‘Let My Heart Give Life’ (translated by Barış Altıntaş), ‘Following the Traces of You’ (translated by Caroline Stockford) – and ‘Prisoners Roaring for Freedom’ (translated by Caroline Stockford) are available in English translation.
Nedim Türfent là một nhà thơ, nhà báo người Kurd và là Thành viên Danh dự của PEN và PEN Melbourne. Anh ta bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2016, ngay sau khi báo cáo về việc lực lượng cảnh sát đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ đối xử tệ bạc với khoảng 40 công nhân người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ. Một ngày sau khi bị bắt, Türfent bị buộc tội “thành viên của một tổ chức khủng bố”. Bản cáo trạng lần đầu tiên được đưa ra 13 tháng sau khi bị bắt, lúc đó Türfent đã bị bỏ tù 399 ngày. Trong số 20 nhân chứng được gọi trong phiên tòa xét xử anh ta, 19 người nói rằng những lời khai ban đầu của họ chống lại Türfent đã bị tra tấn. Tuy nhiên, tòa án đã kết án anh ta tám năm chín tháng tù.
Türfent đã bị từ chối quyền trực tiếp tham dự phiên tòa xét xử riêng của mình, một trong nhiều hành vi vi phạm xét xử công bằng. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2019, Tòa án giám đốc thẩm tối cao của Thổ Nhĩ Kỳ đã giữ nguyên bản án của anh ta. Vụ kiện của anh ta vẫn đang chờ Tòa án Nhân quyền Châu Âu giải quyết.
Trong khi ở trong tù, Nedim Türfent đã viết “Kuş Aynası”, tuyển tập thơ. Ba bài thơ của anh ấy – ‘Let My Heart Give Life’ (Barış Altıntaş dịch), ‘Follow the Traces of You’ (Caroline Stockford dịch) – và ‘Prisoners Roaring for Freedom’ (Caroline Stockford dịch) có sẵn tiếng Anh.