And the Martin Ennals Laureates 2022 are… Và các giải thưởng Martin Ennals 2022 là…

Và các giải thưởng Martin Ennals 2022 là…

Geneva, Wednesday, January 19, 2022 – Three driving forces of the human rights movement are the Laureates of the 2022 Martin Ennals Award for Human Rights Defenders. In Vietnam, Pham Doan Trang, a prominent journalist, fought for freedom of speech and civil rights before being convicted to nine years in prison. In Burkina Faso, Dr. Daouda Diallo fearlessly documents human rights abuses committed in the wake of widespread violence between armed forces and Islamist insurgents fighting for control over his country. In Bahrain, Abdul-Hadi Al-Khawaja ignited the quest for democratic and social reform and has sustained his dedication to human rights during ten long years in prison. The three Martin Ennals Award Laureates inspired many more to commit themselves to protect human rights. Due to the COVID-19 pandemic, the Award Ceremony is postponed until June, 2nd 2022. The Martin Ennals Foundation, the Jury and the City of Geneva will meanwhile support the Laureates and celebrate their courage through other actions.
 
Geneva, Thứ Tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022 – Ba động lực chính của phong trào nhân quyền là các giải thưởng Martin Ennals 2022 dành cho những người bảo vệ nhân quyền.
Tại Việt Nam, Phạm Đoan Trang, một nhà báo nổi tiếng, đã đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và dân quyền trước khi bị kết án 9 năm tù.
Tại Burkina Faso, Tiến sĩ Daouda Diallo không ngại ghi lại những vi phạm nhân quyền trong bối cảnh bạo lực lan rộng giữa các lực lượng vũ trang và quân nổi dậy Hồi giáo đang tranh giành quyền kiểm soát đất nước của ông.
Tại Bahrain, Abdul-Hadi Al-Khawaja đã khơi dậy nhiệm vụ cải cách dân chủ và xã hội và đã duy trì sự cống hiến của mình cho nhân quyền trong suốt mười năm dài ngồi tù.
Ba người đoạt Giải thưởng Martin Ennals đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác cam kết bảo vệ nhân quyền. Do đại dịch COVID-19, Lễ trao giải bị hoãn lại cho đến tháng 6, ngày 2 năm 2022. Quỹ Martin Ennals, Ban giám khảo và Thành phố Geneva sẽ hỗ trợ những người đạt giải và biểu dương lòng dũng cảm của họ thông qua các hành động khác.
Celebrating three galvanizers of the human rights movement
Each year, the Martin Ennals Award provides recognition and protection to human rights defenders who strive for freedom, justice, equality and accountability in their communities and countries, often at the risk of their own lives. Human rights activists work tirelessly across the globe. Some of them bring such passion and charisma to their causes that they inspire others, thus mobilising the future generation of the movement. These exceptional activists are the ones nominated to the Martin Ennals Award. “In 2022, the Jury nominated three galvanizers of the human rights movement; courage is the connecting dot between them. ”, said Hans Thoolen, Chair of the Martin Ennals Award Jury.
 
Kỷ niệm ba nhà hoạt động của phong trào nhân quyền
Mỗi năm, Giải thưởng Martin Ennals trao tặng sự công nhận và bảo vệ cho những người bảo vệ nhân quyền, những người nỗ lực cho tự do, công lý, bình đẳng và trách nhiệm giải trình trong cộng đồng và quốc gia của họ, thường phải chịu rủi ro về tính mạng của họ. Các nhà hoạt động nhân quyền làm việc không mệt mỏi trên toàn cầu. Một số người trong số họ mang niềm đam mê và sức hút đến mức họ truyền cảm hứng cho những người khác, do đó huy động thế hệ tương lai của phong trào. Những nhà hoạt động đặc biệt này là những người được đề cử cho Giải thưởng Martin Ennals. “Vào năm 2022, Ban giám khảo đã đề cử ba người ủng hộ phong trào nhân quyền; lòng dũng cảm là dấu chấm kết nối giữa họ. ”, Hans Thoolen, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Martin Ennals cho biết.
The 2022 Laureates

Pham Doan Trang is a leading journalist, editor and democracy advocate in Vietnam, where the Communist Party has left little room for opposition voices to flourish. She directed several independent media outlets to raise awareness amongst Vietnam’s citizens of their fundamental rights galvanising many other journalists and human rights defenders to speak up. She was one of the most hunted activists in her country before being arrested in October 2020. On 14 December 2021, Pham Doan Trang was sentenced to nine years in prison for “conducting propaganda against the state”. There are growing concerns about her health.
Dr. Daouda Diallo is a trained pharmacist-turned-human rights activist in Burkina Faso. The founder of the civil society coalition CISC, he dedicatedly documents human rights violations in a country rocked by violent crossfires between government forces, local paramilitary groups and Islamist factions. He carries the torch for justice and accountability to victims of the violence and their families. Dr. Diallo’s message of unity amongst different ethnic groups and faiths provides inspiration to a country struggling with extreme poverty, hunger, and weak governance.
Abdul-Hadi Al-Khawaja is a charismatic architect of Bahrain’s human rights movement and a leader of the 2011 protests calling for democracy and greater freedom in the Gulf region. Al- Khawaja is not only an activist, but also a social entrepreneur who founded some of the first human rights research and defence organizations in the region, which still exist today. He inspires future generations in Bahrain to continue to fight despite his now decade-long imprisonment.
 

Giải thưởng 2022
Phạm Đoan Trang là nhà báo, biên tập viên và nhà vận động dân chủ hàng đầu ở Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản không cho phép các tiếng nói đối lập phát triển. Cô đã chỉ đạo một số cơ quan truyền thông độc lập nâng cao nhận thức của công dân Việt Nam về các quyền cơ bản của họ, khuyến khích nhiều nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền khác lên tiếng. Cô là một trong những nhà hoạt động bị săn lùng ráo riết ở quê hương trước khi bị bắt vào tháng 10 năm 2020. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Hiện nay có rất nhiều sự lo ngại về tình trạng sức khỏe của cô.
Tiến sĩ Daouda Diallo là một dược sĩ đã được đào tạo về nhà hoạt động nhân quyền ở Burkina Faso. Là người sáng lập liên minh xã hội dân sự CISC, anh đã ghi chép cẩn thận các vi phạm nhân quyền ở một đất nước nổi tiếng bởi các cuộc giao tranh bạo lực giữa các lực lượng chính phủ, các nhóm bán quân sự địa phương và các phe phái Hồi giáo. Anh ta mang theo ngọn đuốc cho công lý và trách nhiệm giải trình với các nạn nhân của bạo lực và gia đình của họ. Thông điệp của Tiến sĩ Diallo về sự đoàn kết giữa các nhóm dân tộc và tín ngưỡng khác nhau cung cấp nguồn cảm hứng cho một quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng nghèo cùng cực, đói kém và quản trị yếu kém.
Abdul-Hadi Al-Khawaja là một kiến ​​trúc sư lôi cuốn của phong trào nhân quyền ở Bahrain và là người lãnh đạo các cuộc biểu tình năm 2011 kêu gọi dân chủ và tự do lớn hơn ở khu vực Vùng Vịnh. Al- Khawaja không chỉ là một nhà hoạt động, mà còn là một doanh nhân xã hội, người đã thành lập một số tổ chức nghiên cứu và bảo vệ nhân quyền đầu tiên trong khu vực, vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Anh đã truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai ở Bahrain tiếp tục chiến đấu bất chấp việc hiện tại đã bị giam cầm hàng chục năm.
A Ceremony postponed
Held in the heart of Geneva, Switzerland, the Martin Ennals Award Ceremony gathers every year both local and international audiences for a unique celebration of human rights defenders. “As a city of human rights, Geneva is committed to supporting international cooperation on critical issues. Throughout the pandemic, many organizations have persisted in their human rights missions, demonstrating tremendous resilience. In this spirit, we are proud to co-organise another edition of the Martin Ennals Award ”, said Member of the City Executive Alfonso Gomez.

In 2022, the organizers chose to postpone the Ceremony until June, 2nd 2022 instead of virtualizing it: “The latest outbreak of the COVID-19 pandemic does not allow for us to welcome the Laureates and the public in optimal conditions. Instead, we will adapt our training and advocacy activities so we can continue to support the Laureates throughout the winter.”, explained Isabel de Sola, Director of the Martin Ennals Foundation.
Buổi lễ bị hoãn lại
Được tổ chức tại trung tâm của Geneva, Thụy Sĩ, Lễ trao giải Martin Ennals hàng năm quy tụ khán giả trong nước và quốc tế để tổ chức một lễ kỷ niệm độc đáo dành cho những người bảo vệ nhân quyền. “Là một thành phố của nhân quyền, Geneva cam kết hỗ trợ hợp tác quốc tế về các vấn đề quan trọng. Trong suốt đại dịch, nhiều tổ chức đã kiên trì thực hiện các sứ mệnh nhân quyền của họ, thể hiện khả năng phục hồi to lớn. Với tinh thần này, chúng tôi tự hào đồng tổ chức một phiên bản khác của Giải thưởng Martin Ennals ”, Thành viên Điều hành Thành phố Alfonso Gomez cho biết.

Vào năm 2022, ban tổ chức đã chọn hoãn buổi Lễ đến tháng 6, ngày 2 tháng 2 năm 2022 thay vì trực tuyến: “Sự bùng phát mới nhất của đại dịch COVID-19 không cho phép chúng tôi chào đón các Vòng nguyệt quế và công chúng trong điều kiện tối ưu. Thay vào đó, chúng tôi sẽ điều chỉnh các hoạt động đào tạo và vận động của mình để chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ các Laureates trong suốt mùa đông. ”, Isabel de Sola, Giám đốc Quỹ Martin Ennals giải thích.
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí (tiếng Anh)
Thông cáo báo chí (tiếng Pháp)
Thông cáo báo chí (tiếng Ả Rập)
Thông cáo báo chí (tiếng Việt)
Contact
Chloé Bitton
Communications Manager
media@martinennalsaward.org
Mobile: +41.78.734.68.79
Thông tin liên lạc:
Chloé Bitton
Giám đốc Truyền thông
media@martinennalsaward.org
Số điện thoại Di động: +41.78.734.68.79