BOARD OF EXECUTIVES 2018-2020

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2018-2020

A new era focusing on developing the Vietnamese Abroad PEN Centre into a true international organization with vision and efforts to promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe.

Kỷ nguyên mới khởi đầu với quyết tâm xây dựng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trở thành tổ chức văn hóa cấp quốc tế của văn thi sĩ yêu chuộng tự do, đóng góp phát huy Văn hóa Việt Nam và hiển dương. Tiếng Nói của Lương Tâm và Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới

BOARD OF EXECUTIVES 2018-2020
President: Vinh Thanh Lloyd Duong
Vice president: Lieu Huu Le
Secretary General: Thanh Son Nguyen
Treasurer: Tuyet Nga Nguyen