PEN VIETNAM BOARD EXECUTIVES 2021-2023

Click on the picture for Board executives’ biography

Vice President Đăng Nguyên
President Cung Thị Lan
Vice President Erlinda Thuỳ Linh
General Secretary Lê Thị Nhị

Xin nhấn vào khung hình để đọc tiểu sử của ban chấp hành

Treasurer Lê Thị Ý