Trưởng Ban Bầu Cử Đăng Nguyên thông báo: Liên Danh Ánh Dương do Cung Thị Lan thụ uỷ đắc cử

Thông Báo Số 2 Của Ban Bầu Cử Ngày 25 tháng 7 năm 2020
 Ban bầu cử thông báo Liên Danh Ánh Dương do Cung Thị Lan thụ uỷ đắc cử

Ban Bầu Cử trân trọng thông báo liên danh ứng cử vào Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023 hợp lệ duy nhất dựa trên tiêu chuẩn ứng cử theo quy định trong Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là Liên danh Ánh Dương do VH Cung Thị Lan thụ ủy.
Thành viên Liên danh Ánh Dương bao gồm:
1. Ứng cử viên chức vụ Chủ tịch VBVNHN: Cung Thị Lan
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/cung-lan/
2. Ứng cử viên chức vụ Đệ nhất Phó Chủ tịch VBVNHN: Ngọc Cường
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/ngoc-cuong-nguyen-tuong-cuong/
3. Ứng cử viên chức vụ Đệ nhị Phó chủ tịch VBVNHN: Lê  Mộng Hoàng
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-mong-hoang/
4. Ứng cử viên chức vụ Tổng Thư  Ký VBVNHN: Lê  Thị Nhị
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-thi-nhi/
5. Ứng cử viên chức vụ Thủ quỹ: Lê Thị Ý
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-thi-y/
Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại quy định “Trong trường hợp chỉ có một liên danh ứng cử, Ban Bầu Cử duyệt xét tiêu chuẩn hợp pháp của các ứng cử viên trong liên danh theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN và, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp định về ứng cử viên Ban Chấp Hành, Trưởng Ban Bầu Cử sẽ tuyên bố liên danh duy nhất đó đắc cử mà không cần tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành VBVNHN.” [Điều 12(h)]
Ban Bầu Cử đã duyệt xét tiêu chuẩn hợp pháp của các ứng cử viên trong liên danh Ánh Dương theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN và xác nhận là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp định về ứng cử viên Ban Chấp Hành VBVNHN do đó Ban Bầu Cử trân trọng tuyên bố Liên danh Ánh Dương do VH Cung Thị Lan thụ ủy đắc cử để thành lập Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021-2023.
Kính báo Ban Chấp Hành và toàn thể hội viên VBVNHN.
Trưởng Ban Bầu Cử
Đăng Nguyên


Hiển dương những Tiếng Nói của Lương Tâm và các Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới
Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
                                                                                                                                   July 25, 2020
THÔNG TIN
Tri Ân Trưởng Ban Bầu Cử
Chúc Mừng Tân Ban Chấp Hành VBVNHN 2021-2023
Sơ lược tiểu sử Nhà văn Cung Thị Lan, Chủ tịch VBVNHN 2021-2023

I.  Tri Ân Trưởng Ban Bầu Cử
Ban Chấp Hành và toàn thể hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại chân thành tri ân nỗ lực giá trị của Trưởng Ban Bầu Cử Đăng Nguyên, đương kim Chủ tịch Ủy Ban Định Chế VBVNHN, nguyên Chủ tịch VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
Ban Bầu Cử thông báo liên danh ứng cử vào Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023 hợp lệ duy nhất dựa trên tiêu chuẩn ứng cử theo quy định trong Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là Liên danh Ánh Dương do VH Cung Thị Lan thụ ủy.
Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại quy định “Trong trường hợp chỉ có một liên danh ứng cử, Ban Bầu Cử duyệt xét tiêu chuẩn hợp pháp của các ứng cử viên trong liên danh theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN và, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp định về ứng cử viên Ban Chấp Hành, Trưởng Ban Bầu Cử sẽ tuyên bố liên danh duy nhất đó đắc cử mà không cần tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành VBVNHN.” [Điều 12(h)]
Ban Bầu Cử đã duyệt xét tiêu chuẩn hợp pháp của các ứng cử viên trong liên danh Ánh Dương theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN và xác nhận là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp định về ứng cử viên Ban Chấp Hành VBVNHN do đó Ban Bầu Cử tuyên bố Liên danh Ánh Dương do VH Cung Thị Lan thụ ủy đắc cử để thành lập Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021-2023 theo Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Chân thành tri ân VH Đăng Nguyên 
đã hoàn thành vai trò Trưởng Ban Bầu Cử thật chu toàn theo đúng các quy định trong Điều Lệ và Nội Qui Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
II.  Chúc Mừng Tân Ban Chấp Hành VBVNHN 2021-2023
Ban Chấp Hành và toàn thể hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại hân hoan chúc mừng tân Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023 do Nhà văn Cung Thị Lan lãnh đạo.
Thành viên Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021-2023:
Chủ tịch VBVNHN: Cung Thị Lan
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/cung-lan/
Đệ nhất Phó Chủ tịch VBVNHN: Ngọc Cường
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/ngoc-cuong-nguyen-tuong-cuong/
Đệ nhị Phó Chủ tịch VBVNHN: Lê  Mộng Hoàng
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-mong-hoang/
Tổng Thư  Ký VBVNHN: Lê  Thị Nhị
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-thi-nhi/
Thủ quỹ: Lê Thị Ý
                    Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-thi-y/
III.  Sơ lược tiểu sử Nhà văn Cung Thị Lan, Chủ tịch VBVNHN 2021-2023
VH Cung Thị Lan tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ với Cử nhân Giáo Dục Trẻ (University of the District of Columbia) và Thạc sĩ Giáo Dục (George Mason University).
VH Cung Thị Lan giữ trách vụ Cán sự tại Bộ Xã Hội Hoa Kỳ.
VH Cung Thị Lan đã xuất bản 9 tiểu thuyết trong đó có 2 tác phẩm Anh ngữ có thể xem tại đây   https://vbmdhk.org/cung-lan/
VH Cung Thị Lan phụ trách Website cho VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ do đó có thể bảo quản và điều hành PENVietnam.org tốt đẹp.
Uy tín của VH Cung Thị Lan thật rực rỡ tại Thủ đô Washington vì những cống hiến giá trị qua nhiều năm cho cộng đồng người Việt Quốc Gia từ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Nhà Việt Nam đến Liên đoàn Hướng Đạo.
Chân thành tri ân VH Đăng Nguyên đã hoàn thành trách vụ Trưởng Ban Bầu Cử chu toàn.
Trân trọng chúc mừng tân Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023 do Nhà văn Cung Thị Lan lãnh đạo.
TM. Ban Chấp Hành VBVNHN
Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Email:  LloydDuong@penvietnam.org
Ánh Dương – Viễn ảnh rực rỡ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – Cung Thị Lan –
Hoa Thịnh Đốn, Ngày 11 tháng 06 năm 2020
Kính thưa quý Văn hữu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại,
Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có nhiều thay đổi tích cực và rất có uy tín đối với Văn Bút Quốc Tế. Tuy nhiên, Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Dương Thành Lợi không tái ứng cử và qua sự giới thiệu của thi sĩ Đăng Nguyên (Chủ tịch Ủy Ban Định Chế VBVNHN ) và nữ văn thi sĩ Hồng Thuỷ (Chủ tịch  VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ) đã đề nghị tôi tham gia ứng cử nhằm phát huy vai trò lãnh đạo tiếp tục lèo lái con thuyền Văn Bút trong tương lai.   Được động viên và tín nhiệm, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định thành lập liên danh  Ánh Dương ứng cử vào trách vụ lãnh đạo Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021- 2023.
Với nền tảng vững chắc của Văn Bút Hải Ngoại hiện thời, sự giúp đỡ của chủ tịch tiền nhiệm và tinh thần đoàn kết tôn trọng lẫn nhau của liên danh Ánh Dương, tôi tin tưởng liên danh Ánh Dương sẽ đạt những  tiêu chí sau:
– Phát triển hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
– Tạo  đoàn kết, thân tình và gắn bó giữa các Vùng VBVNHN.
– Duy trì hình ảnh uy tín, thân thiện và gắn bó với Văn Bút Quốc Tế trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
– Ủng hộ tiếng nói trung thực của những nhà văn trong và ngoài nước đối với vấn đề Dân Chủ và Nhân Quyền.
Trong suốt nhiệm kỳ từ 2021 đến 2023 chúng tôi sẽ cố gắng:
– Tham dự sinh hoạt của các Vùng VBVNHN.
– Xuất bản  Tuyển Tập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
– Tổ chức  Đại Hội Văn Bút VNHN tại vùng Hoa Thịnh Đốn.
– Tham dự các Đại Hội Văn Bút Quốc Tế.
– Tiếp tục phát triển trang web PENVietnam.org và Facebook  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và đa dạng vốn là nơi các hội viên Văn Bút và độc giả thường xuyên ghé thăm để thưởng thức các tác phẩm văn chương giá trị.
-Tiếp tục cập nhật tin tức các nhà báo, nhà văn bị đàn áp trong nước. 
Chúng tôi sẽ:   
– Làm việc trong tinh thần đoàn kết, xây dựng.
– Luôn tôn trọng Điều Lệ Nội Qui của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
– Tôn trọng khả năng và kinh nghiệm của thành viên trong  BCH khi giải quyết các vấn đề của VBVNHN.
– Bạch hóa ngân sách rõ ràng cho từng sinh hoạt VBVNHN
Chúng tôi sẽ bàn thảo và lên kế hoạch chi tiết  cụ thể  nhằm có một Lịch Sinh Hoạt phong phú, ý nghĩa thích hợp với hoàn cảnh và đáp ứng qui định của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (sẽ thông báo sau khi BCH bàn thảo). 
Trong thời gian hoạt động, chúng tôi mong mỏi sự giúp đỡ góp ý của các vị chủ tịch tiền nhiệm, đặc biệt là Chủ tịch Dương Thành Lợi để chúng tôi tiếp tục đưa những tia nắng dịu dàng của Bình Minh trở thành những tia nắng rực rỡ sáng ngời trong tương lai.
Hoa Thịnh Đốn, Ngày 11 tháng 06 năm 2020
Trân trọng và chân thành cảm ơn,
Thay mặt liên danh Ánh Dương
Thụ uỷ liên danh Cung Thị Lan
Đương kim Đệ Nhất Phó Chủ tịch VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
________________________________
Tiểu sử và các tác phẩm của Thụ uỷ liên danh Ánh Dương được trình bày tại 
Cung Thị Lan-VBHNVĐBHK
https://vbmdhk.org/cung-lan/

* Các ứng cử viên trong liên danh Ánh Dương:
1.      Ứng cử viên chức vụ Đệ nhất Phó Chủ tịch VBVNHN: Ngọc Cường ( Tên thật Nguyễn Tường Cường)
Tiểu sử và tác phẩm:  Nhà Văn Ngọc Cường -Nguyễn Tường Cường- https://vbmdhk.org/ngoc-cuong-nguyen-tuong-cuong/
2.      Ứng cử viên chức vụ đệ nhị phó chủ tịch VBVNHN: Lê  Mộng Hoàng( Tên thật Lê Tống Mộng Hoa)
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-mong-hoang/
3.      Ứng cử viên chức vụ Tổng Thư  Ký VBVNHN: Lê  Thị Nhị
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-thi-nhi/
4.      Ứng cử viên chức vụ Thủ quỹ: Lê Thị Ý
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-thi-y/
Ngày 14 tháng 6 năm 2020
Thư của  Hồng Thuỷ – chủ tịch VBVNHN VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ
Thưa quí anh chị,
Những anh chị hội viên trong vùng mình thì chắc các anh chị đã biết ít nhiều về TÀI NĂNG VÀ TƯ CÁCH của các ỨNG CỬ VIÊN trong LIÊN DANH ÁNH DƯƠNG.Nhưng, VBVĐBHK có một số HỘI VIÊN VIỄN CƯ là các BẠN VĂN của HT ở khắp nơi vì thương HT mà nhận lời làm hội viên dù ở rất xa xôi. Do đó HT muốn nói một chút về các ỨNG CỬ VIÊN mà HT đã ở gần, sát cánh sinh hoạt chung với nhau gần 40 năm qua để quí vị có chút khái niệm về họ.
Hồng Thuỷ quan niệm CÓ TÀI chưa đủ MÀ CÒN PHẢI CÓ ĐỨC thì mới xứng đáng LÈO LÁI CON THUYỀN VĂN BÚT vì Văn Bút là nơi tụ họp NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT CHÂN CHÍNH mà HT chỉ xin định nghĩa khiêm tốn và đơn giản là NHỮNG NGƯỜI HIỂU BIẾT.
Cung Thị Lan  là ĐỆ NHẤT phó chủ tịch của VBVĐBHK và phụ trách về WEBSITE của VBVĐBHK nên các anh chị đã có dịp tiếp xúc và biết rõ về CUNG THỊ LAN rồi.
VĂN HỮU NGUYỄN NGỌC CƯỜNG là HẬU DUỆ của TỰ LỰC VĂN ĐOÀN, anh cũng là HỘI VIÊN VIỄN CƯ,anh là một CỰU QUÂN NHÂN ĐÃ ĐI TÙ CẢI TẠO, anh đã xuất bản nhiều TÁC PHẨM. HT biết rất rõ về anh vì HT rất thân với gia đình bên vợ của anh. TÍNH TÌNH ANH RẤT HIỀN HOÀ, KHIÊM TỐN.
THI VĂN HỮU LÊ MỘNG HOÀNG hiện là TỔNG THƯ KÝ của VBVĐBHK, khi mời chị đảm nhiệm chức vụ này cho hội ta HT đã giới thiệu về chị với quí vị rồi và chắc quí vị cũng thừa biết khi HT mời chị làm TTK cho HỘI thì chị phải là người TÀI ĐỨC thì HT mới mời.
VĂN HỮU LÊ THỊ NHỊ, nhân vật này Rất đặc biệt.Sức khoẻ mong manh nhưng tinh thần DẤN THÂN LÀM VIỆC CHO CỘNG ĐỒNG về phương diện BẢO TỒN VĂN HOÁ VIỆT thì HT bảo đảm không có ai có thể sánh kịp.Tính tình thì là BẠN THÂN và là người ĐỒNG HÀNH với HT TRONG VIỆC XÂY DỰNG NHÀ VN hơn 20 năm nay, tình bạn vẫn bền chặt, quí hoá nhau.
Thi sĩ LÊ THỊ Ý LÀM THƠ TUYỆT HẢO, ĐÃ CÓ THƠ ĐƯỢC PHẠM DUY NGƯỠNG MỘ VÀ PHỔ NHẠC.Vô cùng khiêm tốn và chỉ thích ở ẩn.HT phải năn nỉ hết lời dùm CUNG LAN chị mới nhận lời.
Đó là tất cả sự thật 100 phần 100 về các ứng cử viên của Liên Danh ÁNH DƯƠNG mà HT được biết.
Chúc quí vị một ngày thật vui.
Thân mến
Hồng Thuỷ
BẦU  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  VBVNHN
NHIỆM KỲ MỚI (2021-2023)

Thư của  chủ tịch Dương Thành Lợi – Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Hoa Kỳ (2018-2020)
Ngày 16/6/2020
Quý văn hữu kính mến,
Là Đương kim Chủ tịch VBVNHN nhưng quyết định không tái ứng cử mặc dầu được nhiều hội viên khắp nơi yêu cầu, tôi rất ưu tư về tương lai của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.  Và, do đó tôi tìm kiếm những hạt ngọc trong VBVNHN như VH Thùy Linh tại Nam California và VH Cung Thị Lan tại Washington.  Tôi đã từng nói với chị Thùy Linh là tương lai của VBVNHN khi gặp lần đầu vào đầu tháng 1-2020.  Tôi vẫn thường xuyên khuyến khích chị Thùy Linh vì tin là chị TL có thể đóng góp quan trọng cho VBVNHN.
Tôi là người đã đề nghị VH Cung Thị Lan (CTL) ra ứng cử để lãnh đạo VBVNHN sau khi tìm hiểu kỹ về nhân phẩm và khả năng của chị CTL.  Tôi nhờ VH Hồng Thủy, Chủ tịch VBVNHN/Vùng ĐBHK, nhà văn uy tín bậc nhất tại Washington, chuyển đạt đề nghị của tôi.  Lúc đó chính chị Hồng Thủy cũng không nghĩ là chị Cung Thị Lan (cánh tay phải của chị Hồng Thủy trong Văn Bút) sẽ chịu hy sinh ra gánh vác VBVNHN nhưng tôi nhờ cứ thử chuyển đề nghị của tôi.
May mắn cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là sau thời gian suy nghĩ khá dài thì chị Cung Thị Lan đồng ý ra ứng cử.
Lý do tôi đánh giá cao nhân phẩm và khả năng của chị Cung thị Lan có thể được tóm tắc như sau:
 
1.  Nhân phẩm của chị CTL tốt, không hám danh.  Chị CTL tin vào luật nhân quả, tin vào ân trên như tôi và chị Thùy Linh là làm tốt sẽ nhận thành quả tốt.
 
2.  Uy tín của chị CTL thật rực rỡ tại Thủ đô Washington vì những cống hiến qua nhiều năm cho cộng đồng người Việt Quốc Gia từ Văn Bút, Nhà Việt Nam đến Liên đoàn Hướng Đạo.
 
3.  Khả năng phục vụ cộng đồng của chị CTL rất cao từ Văn Bút, Nhà Việt Nam đến Liên đoàn Hướng Đạo.  Chị CTL là cánh tay phải của chị Hồng Thủy trong VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.  Đây là Vùng VBVNHN mạnh nhất, thành công nhất với sinh hoạt đều đặng và dạ tiệc liên hoan có nhiều trăm người tham dự mỗi năm (Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập VBVNHN do chị Hồng Thủy tổ chức vào tháng 3-2018 đã bán hết vé trong 3 tuần đầu có gần 500 người tham dự).
 
4.  Chị CTL là người tạo dựng Website cho VBVNHN/Vùng ĐBHK do đó có thể bảo quản và điều hành PENVietnam.org tốt đẹp.
 
5.  Học vấn:  Chị Cung Thị Lan tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ với Cử nhân Giáo Dục Trẻ (University of the District of Columbia) và Thạc sĩ Giáo Dục (George Mason University).
 
6.  Nghề nghiệp vững vàn:  Chị CTL giữ trách vụ Cán sự làm việc tại Bộ Xã Hội Hoa Kỳ.
 
7.  Khả năng Anh ngữ:  Chị CTL có trình độ Anh văn bậc đại học và có 2 tác phẩm Anh ngữ do đó dư sức làm việc với Văn Bút Quốc Tế và Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
 
8.  Tác phẩm: Chị CTL đã xuất bản 9 tiểu thuyết trong đó có 2 tác phẩm Anh ngữ có thểm xem tại đây   https://vbmdhk.org/cung-lan/
 
Rất nhiều hội viên uy tín từ khắp nơi (Washington, Houston, Florida, California, Canada..) đã lên tiếng chúc mừng chị Cung Thị Lan và Liên danh Ánh Dương.  Điển hình như cựu Chủ tịch Vùng TNHK Vũ Thùy Nhân mới đây đã gửi lời ngợi khen và tín nhiệm chị CTL trong cuộc điện đàm có tôi, Chủ tịch Vùng Nam Hoa Kỳ Cù Hòa Phong trực tiếp chúc mừng chị CTL (cả 2 vị CHPhong và CTLan đều là dân hướng đạo như tôi), Thủ quỹ VBVNHN Tuyết Nga viết “Chúc mừng! Chúc mừng!!! Nhìn hình chị Cung Thị Lan trong một buổi RMS mới đây chị cũng thấy chị ấy hiền hoà & dễ thương lắm DTL à! ….. Thôi cũng đúng lúc, đúng thời…Cám ơn Chúa đã sắp xếp”, cựu Chủ tịch Vùng Canada TM Long Quân nhận xét: “Những ứng cử viên này chị đều quen biết, rất dễ thương và nhiều người biết. Lợi quyết định đúng khi không tái ứng cử nhưng ở bên trong giúp cho VBVNHN mạnh tiến như bây giờ nhé.” v.v.
Tôi tin tưởng vào nhân phẩm và khả năng của chị Cung Thị Lan và các ứng cử viên trong Liên danh Ánh Dương.
 
Tôi hứa sẽ hướng dẫn chị Cung Thị Lan trong năm đầu 2021 và sẽ cùng tham dự Đại Hội VBQT 2021 để giới thiệu Tân Chủ tịch VBVNHN với các yếu nhân trong VBQT và các mối quan hệ quan trọng mà tôi gầy dựng được hầu VBVNHN có thể phát triển tốt đẹp hơn nữa như chị Cung Thị Lan đã khai bút “Ánh Dương: Viễn ảnh rực rỡ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.”
 
Tôi tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của VBVNHN và chân thành cảm ơn chị Cung Thị Lan đã đồng ý với đề nghị của tôi hy sinh tâm trí, thời gian và tài chánh ra lãnh đạo VBVNHN.
Trân trọng,
Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
( Ngày 16/6/2020)
Ngày 16 tháng 6 năm 2020
Kính thăm  chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi và quý văn hữu,
Cung Thị Lan rất  ngạc nhiên khi nhận điện thư này của chủ tịch Dương Thành Lợi. Sự ngạc nhiên không khác lúc nghe chủ tịch Hồng Thuỷ  cho Cung Thị Lan biết chủ tịch Dương Thành Lợi có nhã ý đề nghị Cung Thị Lan ra ứng cử vào ban Chấp hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023. Sự tín nhiệm với lòng chân thành của chủ tịch Dương Thành Lợi khiến Cung Thị Lan vừa cảm động, vừa lo lắng. Cảm động vì  Cung Thị Lan  không ngờ một người chưa từng nói chuyện với mình mà lại  tin tưởng, đề nghị một việc mà đáng ra vị ấy nên tiếp tục mới phải! Lo lắng vì Cung Thị Lan chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh cử chủ tịch Văn Bút vùng huống hồ chủ tịch Văn Bút Trung Ương.
Khi Cung thị Lan biết lý do chủ tịch Dương Thành Lợi không tái cử là vì muốn giữ lời hứa chỉ đảm nhận một nhiệm kỳ trong khi quan tâm nhiều đến chuyện xây dựng tương lai Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại qua những năng lực mới, Cung Thị Lan đã cố gắng thuyết phục văn hữu Thuỳ Linh đứng cùng liên danh để ra ứng cử nhưng đáng tiếc Thuỳ Linh khá bận nên Cung Thị Lan chỉ mong Thuỳ Linh giúp đỡ  và tiếp sức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trong tương lai.
Đúng như chủ tịch Dương Thành Lợi nói, Cung Thị Lan là cánh tay đặc lực của chủ tịch Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ  Hồng Thuỷ, nhưng có thể nói một cách khác, chính chủ tịch Hồng Thuỷ là người khiến Cung Thị Lan ở trong hội Văn Bút Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trong suốt bao nhiêu năm qua. 
Trước đây, chứng kiến sự bất hòa của Văn Bút Việt nam Hải Ngoại, Cung Thị Lan rất chán nản nên muốn rút lui và chỉ muốn ở ẩn. Cung Thị Lan nhận thấy  danh vị là nguyên nhân gây ra cảnh xâu xé tình bằng hữu thì ích sướng gì lưu luyến nữa! Lúc đó, chị Hồng Thuỷ khuyên Cung Thị Lan :” Ráng ở lại với chị! Chị em mình cố gắng đến khi nào chị ra thì em hãy ra!” Chính vì Cung Thi Lan mến tính thẳng thắn và cách làm việc có lý, có tình của chị Hồng Thuỷ nên Cung Thị Lan bằng lòng ở lại…. và không ngờ bây giờ lại có một vị  tín nhiệm  đề cử  Cung Thị Lan một chức vụ hết sức quan trọng của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Cung Thị Lan xin trình bày chuyện Cung Thị Lan làm trang Website của hội Văn Bút VĐBHK như sau: Trong cảnh cách ly bởi đại dịch COVID -19,  Cung thị Lan được làm việc ở nhà nên Cung thị Lan nhận lời đề nghị của chị Hồng Thuỷ  phụ thi sĩ Nguyễn Văn Diệm làm Website cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Cung Thị Lan đã bắt đầu làm trang web cho thi sĩ Bùi Thanh Tiên, một người anh vui vẻ dễ thương mà Cung Thị Lan hay chọc phá. Anh Bùi Thanh Tiên về bên kia thế giới trong tình trạng tĩnh lặng không văn hữu nào đưa tiễn được. Cung Thị Lan rất buồn nên cố gắng lục lọi các hình ảnh để làm đẹp trang web đẹp cho anh…. và tạo cơ hội cho quý hội viên tưởng nhớ đến anh khi ghé thăm.
Bùi Thanh Tiên – VBHNVDBHK
Sau đó, Cung Thị Lan tiếp tục trang hoàng trang nhà cho quý anh chị hội viên khác như món quà tinh thần kín đáo dành cho quý anh chị. Khi thấy các trang web đều đẹp, chị Hồng Thuỷ tín nhiệm giao cả  trang web của hội và cho phép Cung Thị Lan trang hoàng tuỳ ý. Sự tín nhiệm của chị Hồng Thuỷ đã khiến cho Cung Thị Lan thích thú làm trang web của hội  và các hội viên ngày càng  đẹp và càng phong phú để quý anh chị trong và ngoài hội thường xuyên vào  thămWebsite Văn Bút VNVĐNHK nhiều hơn . ( Kính mời quý văn hữu bấm vào hình mỗi tác giả để vào thăm các trang nhà của hội viên:
Tác Giả VBHNVDBHK
https://vbmdhk.org/

Kính mời quý văn hữu vào thăm  trang nhà-Website Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ( vui lòng kéo xuống để xem chi tiết các đặc san của VBVĐBHK)
Hiện nay, trước sự tín nhiệm của chủ tịch Dương Thành Lợi, Cung Thị Lan quyết cố gắng hết sức mình  đưa Văn Bút Hải Ngoại Việt Nam phát triển tốt đẹp như tâm thư Cung Thị Lan đã trình bày. Cung Thị Lan mong chủ tịch Dương Thành Lợi tiếp tục giúp Văn Bút Hải Ngoại Việt Nam khi liên danh Ánh Dương đắc cử. 
Cung Thị Lan chân thành cảm ơn  những lời chúc mừng và khích lệ của các văn hữu Vũ Thuỳ Nhân, văn hữu Cù Hòa Phong, văn hữu Tuyết Nga, cựu chủ tịch TM Long Quân và sự ủng hộ âm thầm của quý văn hữu khác. Sự quan tâm và lòng thương yêu của quý văn hữu là sức mạnh giúp cho Cung Thị Lan vững bước trên con đường phía trước.
 Cung Thị Lan xin mến chúc  chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi và quý văn hữu luôn dồi dào sức khỏe, an vui và mọi sự như ý. Cầu nguyện đại dịch sớm chấm dứt để chúng ta có cơ hôi gặp nhau thường xuyên trong tương lai.
                                 Thân kính,
                                Cung Thị Lan