ĐIỀU LỆ VÀ NỘI QUY

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
ĐIỀU LỆ

LỜI MỞ ĐẦU
Chương I           Hội Danh, Tôn Chỉ
Chương II          Hội Viên
Chương III         Các Vùng VBVNHN
Chương IV        Ban Chấp Hành VBVNHN
Chương V          Đại Hội Đồng VBVNHN
Chương VI        Tài sản
Chương VII       Tu Chính Điều Lệ
Chương VIII      Điều Khoản Chuyển Tiếp
 
LỜI MỞ ĐẦU
Tin tưởng vào sự trường tồn của dân tộc Việt Nam, vào sức mạnh của văn hóa dân tộc, dù ở trong nước hay ngoài nước;
Quan niệm rằng văn học, một phần của văn hóa, cần được sinh hoạt tự do;
Ý thức rằng người cầm bút ngoài nhiệm vụ sáng tác còn có nghĩa vụ tinh thần góp phần bảo vệ quyền tự do diễn đạt và bảo vệ di sản văn hóa, chống mọi hình thức độc tài;
Chúng tôi, một số người cầm bút ở hải ngoại có lập trường quốc gia dân tộc, chấp nhận tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế (PEN International), và quyết định thành lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, một Trung tâm thành viên của Văn Bút Quốc Tế, sinh hoạt tự trị trong sự tôn trọng Hiến Chương và Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế.
 
 
CHƯƠNG I
DANH XƯNG, TÔN CHỈ
Điều 1.  Tổ chức được thành lập giữa những người hoạt động trong lãnh vực văn học nghệ thuật hải ngoại với danh xưng “VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI” một Trung Tâm thành viên của Văn Bút Quốc Tế.
Tên Pháp ngữ là “le centre PEN des Vietnamiens à l’étranger”.
 
Tên Anh ngữ là “Vietnamese Abroad PEN Centre”.
 
Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại hoạt động vô thời hạn.
Danh xưng của Văn Bút Quốc Tế có thể được ghi tắt là VBQT.
Danh xưng của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có thể được ghi ngắn là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại hay ghi tắt là VBVNHN.
Danh xưng của Ban Chấp Hành Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có thể được ghi tắt là BCH hay BCH VBVNHN.


Điều 2.   Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là một tổ chức bất vụ lợi, theo đuổi các mục tiêu sau đây:
(a)  Phát huy tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế, cộng tác chặt chẽ với Văn Bút Quốc Tế để yểm trợ và bảo vệ quyền tự do sáng tác của người cầm bút tại Việt Nam và trên thế giới;
(b)  Bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam để một mặt y trì sự trường tồn của văn hóa dân tộc, mặt khác tạo sinh diện tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam trước cộng đồng quốc tế;
(c)   Tạo điều kiện thuận lợi cho sự sáng tác và phổ biến các tác phẩm của văn nghệ sĩ Việt Nam trên thế giới;
(d)    Khuyến khích thế hệ trẻ ở hải ngoại sáng tác bằng tiếng Việt;
(e)   Góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thích ứng với cuộc sống mới, nhưng vẫn duy trì truyền thống dân tộc.

Điều 3.
  Biểu tượng tinh thần của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được vinh danh trong chương trình sinh hoạt của VBVNHN nhằm hiển xướng các quyền tự do căn bản trong đó có quyền tự do sáng tác của người cầm bút.
 
 
CHƯƠNG II
HỘI VIÊN
Điều 4.  Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có 4 thành phần hội viên: hội viên hoạt động, hội viên danh dự, hội viên kết nghĩa, và hội viên ân nhân.
(a)    Hội viên hoạt động là thành phần nòng cốt của hội, gồm những người đóng niên liễm và tham gia sinh hoạt của VBVNHN. Chỉ có hội viên hoạt động mới có quyền ứng cử và bầu cử.
(b)   Hội viên danh dự được dành cho những văn nghệ sĩ Việt Nam có sự nghiệp đã đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hóa dân tộc, hoặc có thành tích đấu tranh bảo vệ quyền tự do tư tưởng và tự do diễn đạt tư tưởng.
(c)    Hội viên kết nghĩa dành cho những người cầm bút thuộc các quốc gia khác đang bị áp bức, ngược đãi vì nghề nghiệp.
(d)    Hội viên ân nhân dành cho những nhân vật hay tổ chức đã yểm trợ tài chính hay phương tiện cho hội.
 
Điều 5.   Những người sinh sống ở hải ngoại yêu chuộng văn hóa Việt Nam hội đủ những điều kiện dưới đây có thể gia nhập Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại với tư cách hội viên hoạt động:
(a)  Là văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, kịch tác gia, bình luận gia, biên khảo gia, phê bình gia, chuyên gia, dịch giả, học giả, ký giả, sinh viên, v.v.,  đã có tác phẩm xuất bản hoặc thường xuyên phổ biến sáng tác trên các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp hay truyền thông đại chúng;
(b)  Cam kết tôn trọng Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế và Điều Lệ của VBVNHN, và không có những hành động trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ độc tài;
(c)  Có đơn xin gia nhập do hai (2) hội viên hoạt động giới thiệu và được Ban Đại Diện Vùng đồng ý và chuyển cho Ban Chấp Hành VBVNHN duyệt xét và chấp thuận.   Đơn xin gia nhập có thể do đương sự gửi trực tiếp cho Ban Chấp Hành VBVNHN với ba (3) hội viên hoạt động giới thiệu, trong đó có một thành viên BCH VBVNHN, để Ban Chấp Hành VBVNHN duyệt xét và chấp thuận.
(d)  Hội viên có thể sinh hoạt tại Vùng do mình lựa chọn hay sinh hoạt trực tiếp với Ban Chấp Hành VBVNHN. Khi thay đổi nơi sinh hoạt, hội viên chỉ cần thông báo cho Ban Chấp Hành và Ban Đại Diện Vùng liên hệ.
                                                                                            
Điều 6.  Hội viên gia nhập trực tiếp với Ban Chấp Hành VBVNHN hay qua Ban Đại Diện một Vùng VBVNHN đều là hội viên của VBVNHN do Ban Chấp Hành VBVNHN quản trị.
(a)  Hội viên có hành động bất xứng, vi phạm nghiêm trọng Hiến Chương – Điều Lệ VBQT hay vi phạm nghiêm trọng Điều Lệ VBVNHN có thể bị chấm dứt tư cách hội viên do quyết định của Ban Chấp Hành VBVNHN chiếu đề nghị của Ban Đại Diện Vùng và/hoặc của một thành viên Ban Chấp Hành.  Quyết định của Ban Chấp Hành trục xuất hội viên bất xứng hay vi phạm Hiến Chương, Điều Lệ là chung quyết.
(b)  Hội viên hoạt động sẽ không còn tư cách hội viên nếu không đóng niên liễm trước 28 tháng 2 hàng năm hoặc bày tỏ ý định ra khỏi VBVNHN qua thư hay vi thư (email).  Khi tái gia nhập, cựu hội viên chỉ cần làm đơn tái gia nhập, không cần hội viên giới thiệu, gửi cho Ban Chấp Hành VBVNHN nêu lý do vắng mặt để Ban Chấp Hành VBVNHN quyết định trong vòng 30 ngày từ tính từ khi nhận đơn tái gia nhập.  Trong trường hợp Ban Chấp Hành VBVNHN từ chối, đương sự có thể gởi thư yêu cầu tái xét đến Ủy Ban Định Chế để được chuyển cho Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ tới biểu quyết.  Nếu Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ tới thông qua quyết nghị tái xét và chấp thuận thì đương sự có thể trở lại tư cách hội viên hoạt động ba mươi (30) ngày sau đó nếu hội đủ tiêu chuẩn của một hội viên hoạt động.
(c)  Hội viên không đóng niên liễm, cựu hội viên đang xin tái gia nhập nhưng chưa được Ban Chấp Hành VBVNHN chấp thuận, hội viên bị khai trừ không có quyền tham dự và không được trực tiếp hay gián tiếp tham dự các sinh hoạt nội bộ của VBVNHN hay Vùng VBVNHN hay phổ biến sáng tác trong ấn phẩm của VBVNHN hay Vùng VBVNHN.
 
 
CHƯƠNG III
VÙNG VBVNHN
Điều 7.  Để đáp ứng với tình trạng hội viên cư ngụ trên nhiều vùng xa cách nhau trên thế giới, Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại bao gồm bốn (4) Vùng cố định:
1. Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, gọi là VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ;
2. Vùng Đông Nam Hoa Kỳ, gọi là VBVNHN/Vùng Đông Nam Hoa Kỳ;
3. Vùng Nam Hoa Kỳ, gọi là VBVNHN/Vùng Nam Hoa Kỳ;
4. Vùng Tây Nam Hoa Kỳ (Nam California cũ), gọi là VBVNHN/Vùng Tây Nam Hoa Kỳ;
Điều 8. 
 Vùng VBVNHN là trung gian giữa Ban Chấp Hành VBVNHN và hội viên, giúp Ban Chấp Hành thực thi các chương trình sinh hoạt trong khuôn khổ một Trung Tâm thành viên của Văn Bút Quốc Tế.

(a)  Một Vùng VBVNHN mới có thể được thành lập theo đề nghị của Ban Chấp Hành VBVNHN và được Đại Hội Đồng VBVNHN chấp thuận qua quyết nghị đặc biệt (special resolution) công nhận và tu chính Điều 7 của Điều Lệ VBVNHN.

(b)  Vùng tân lập chỉ có thể hoạt động như một Vùng VBVNHN với đầy đủ thẩm quyền đúng ba mươi (30) ngày sau khi được Đại Hội Đồng VBVNHN biểu quyết thành lập;  trước thời hạn ba mươi (30) ngày theo quy định này, Vùng tân lập không có tư cách pháp lý và không được công nhận là hiện hữu trong VBVNHN.
(c)  Thay mặt và điều hành Vùng là một Ban Đại Diện gồm có một Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch, một Thư ký và một Thủ quỹ, với nhiệm kỳ ba (3) năm.
(d)  Các chức vụ trong Ban Đại Diện được bầu ra theo thể thức liên danh hay đơn danh và trực tiếp trong một phiên họp khoáng đại gồm tất cả hội viên Vùng trực thuộc.  Các ứng cử viên phải là hội viên hoạt động tối thiểu hai (2) năm và là hội viên hoạt động tối thiểu 12 tháng liên tục trong Vùng trước ngày bầu cử Ban Đại Diện Vùng.  Các hội viên mới gia nhập hay tái gia nhập ít hơn 12 tháng tính tới ngày kiểm phiếu sẽ không được tham gia bầu cử Ban Đại Diện Vùng VBVNHN.
(e)  Chủ tịch Ban Đại Diện Vùng và các chức vụ khác có thể tái ứng cử nhiều lần.
(f)  Khi có Ban Đại Diện mới, Chủ tịch mãn nhiệm, trong vòng một tuần lễ, phải bàn giao và gửi văn thư giới thiệu Ban Đại Diện mới với Ban Chấp Hành VBVNHN.  Việc bàn giao giữa tân và cựu thành viên Ban Đại Diện chỉ là truyền thống tốt đẹp nên tiếp tục nhưng không phải là điều kiện tiên quyết pháp định.  Sau khi liên danh hay đơn danh đắc cử được Trưởng Ban Bầu Cử xác nhận và công bố, đắc cử viên trở thành tân Ban Đại Diện trong nhiệm kỳ mới với trách nhiệm và quyền hạn của Ban Đại Diện do Điều Lệ VBVNHN quy định;  Ban Đại Diện cũ hết quyền hạn đại diện hội viên trong Vùng sau khi nhiệm kỳ chấm dứt.
(g)  Các Vùng sinh hoạt dựa theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN.  Mỗi Vùng có thể có Nội Lệ riêng phù hợp với hoàn cảnh địa phương, nhưng không được trái ngược với Điều Lệ hay Nội Quy VBVNHN.  Nội Lệ của Vùng nếu trái ngược với Điều Lệ hay Nội Quỳ VBVNHN trở thành vi pháp và hoàn toàn vô hiệu lực.
(h)  Ngoài hội viên hoạt động, các Vùng có thể có hội viên ân nhân.
 
Điều 9.  Muốn đủ điều kiện hoạt động hợp lệ, một Vùng VBVNHN phải:
(a)  Duy trì tối thiểu mười hai (12) hội viên;
(b)  Có một Ban Đại Diện Vùng được bầu ra theo quy định nơi Điều 8;
(c)  Cộng tác tích cực với Ban Chấp Hành VBVNHN để thực hiện các chương trình và kế hoạch của VBVNHN như một Trung tâm thành viên của Văn Bút Quốc Tế;
(d) Đóng niên liễm cho Ban Chấp Hành VBVNHN trong ba (3) tháng đầu mỗi năm.
 
Điều 10.   (a) Khi một Vùng VBVNHN không hội đủ điều kiện hoạt động quy định nơi Điều 9 , số hội viên hiện hữu có thể tiếp tục sinh hoạt với một Vùng khác, hoặc sinh hoạt trực tiếp với Ban Chấp Hành.
(b)  Một Vùng đã ngưng hoạt động có thể phục hoạt bất cứ lúc nào, nếu hội đủ các điều kiện quy định nơi Điều 9 và được Ban Chấp Hành VBVNHN xác nhận với văn thư chính thức.
(c)  Các Vùng không đóng niên liễm quy định nơi Điều 9 (d) sẽ không được kể vào túc số Đại Hội Đồng, dù có số hội viên để hoạt động.
(d)  Suốt nhiệm kỳ ba (3) năm, trong trường hợp Chủ tịch Ban Đại Diện Vùng không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ban Đại Diện, Phó Chủ tịch I của Ban Đại Diện sẽ thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời cho đến kỳ bầu cử kế tiếp để bàn giao cho tân Ban Đại Diện.   Nếu Phó Chủ tịch I không thể thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời cho đến kỳ bầu cử kế tiếp thì Phó Chủ tịch II của Ban Đại Diện sẽ thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời;  nếu Phó Chủ tịch II không thể thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời cho đến kỳ bầu cử kế tiếp thì Thư Ký của Ban Đại Diện sẽ thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời;  nếu Thư Ký không thể thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời cho đến kỳ bầu cử kế tiếp thì Thủ Quỹ của Ban Đại Diện sẽ thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời cho đến kỳ bầu cử kế tiếp để bàn giao cho tân Ban Đại Diện Vùng.  Trong trường hợp không có thành viên Ban Đại Diện thay thế hay Ban Đại Diện đã mãn nhiệm hay từ chức hay bị đình chỉ hoạt động (bất động), Ban Chấp Hành VBVNHN sẽ tiến cử Xử Lý Thường Vụ Ban Đại Diện Vùng với đủ thẩm quyền của Chủ tịch Ban Đại Diện Vùng để tiếp tục điều hành chương trình sinh hoạt của VBVNHN tại địa phương của Vùng đó.
(d)  Khi một Ban Đại Diện Vùng hay hội viên trong Ban Đại Diện Vùng vi phạm nghiêm trọng Điều Lệ VBVNHN, Ban Chấp Hành VBVNHN có thể quyết định đặt Ban Đại Diện Vùng đó trong tình trạng bất động và chỉ định một ban quản trị tạm thời với đủ thẩm quyền của Ban Đại Diện Vùng để tiếp tục điều hành chương trình sinh hoạt của VBVNHN tại địa phương của Vùng đó.  Ban quản trị có thể đề nghị và, nếu được Ban Chấp Hành VBVNHN chấp thuận, có thể tổ chức bầu cử tân Ban Đại Diện Vùng đó theo thê lệ do Điều Lệ VBVNHN quy định.  Những hội viên đã vi phạm Điều Lệ VBVNHN trong Vùng đó không được ứng cử trong cuộc bầu cử do ban quản trị tổ chức.
(e)  Khi một Ban Đại Diện Vùng không hoạt động hoặc từ chức, Ban Chấp Hành VBVNHN có thể chỉ định một ban quản trị tạm thời với đủ thẩm quyền của Ban Đại Diện Vùng để tiếp tục điều hành chương trình sinh hoạt của VBVNHN tại địa phương của Vùng đó.  Ban quản trị có thể đề nghị và, nếu được Ban Chấp Hành VBVNHN chấp thuận, có thể tổ chức bầu cử tân Ban Đại Diện Vùng đó theo thê lệ do Điều Lệ VBVNHN quy định.  Những hội viên đã vi phạm Điều Lệ VBVNHN trong Vùng đó không được ứng cử trong cuộc bầu cử do ban quản trị tổ chức.
 
CHƯƠNG IV
BAN CHẤP HÀNH VBVNHN
Điều 11.  Ban Chấp Hành Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là cơ quan điều hành Trung Tâm VBVNHN và là đại diện VBVNHN trước Văn Bút Quốc Tế cũng như trong các giao dịch đối ngoại. Thành phần Ban Chấp Hành gồm có:
Một Chủ tịch
Hai Phó Chủ tịch
Một Tổng Thư Ký
Một Thủ quỹ
Một số các Ủy Viên do Chủ tịch Ban Chấp Hành suy cử vào các Ủy Ban Chuyên Môn của Văn Bút Quốc Tế với sự đồng thuận của đa số thành viên Ban Chấp Hành
 
Điều 12.  (a)     Ban Chấp Hành VBVNHN được bầu ra theo thể thức liên danh và trực tiếp với nhiệm kỳ ba (3) năm.
Ứng cử viên Chủ tịch phải là hội viên hoạt động tối thiểu bốn (4) năm và có ít nhất hai (2) tác phẩm (sách in của một tác giả duy nhất đó là ứng cử viên Chủ tịch) đã xuất bản 9 tháng trước ngày nộp đơn ứng cử [hình thức vi phẩm hay sách điện tử (ebook) không được công nhận đủ tiêu chuẩn cho ứng cử viên Chủ tịch].
Ứng cử viên các nhiệm vụ khác phải là hội viên hoạt động tối thiểu hai (2) năm và có ít nhất hai (2) tác phẩm (sách in của một tác giả hay với vài tác giả nhưng không quá 5 tác giả) đã xuất bản 6 tháng trước ngày nộp đơn ứng cử [hình thức vi phẩm hay sách điện tử (ebook) được công nhận đủ tiêu chuẩn cho các ứng cử viên Ban Chấp Hành ngoại trừ ứng cử viên Chủ tịch].
Mỗi ứng cử viên phải được hai (2) hội viên hoạt động giới thiệu.
(b)     Đơn ứng cử của liên danh phải do người thụ ủy liên danh gửi cho Ban Bầu Cử do Ban Đại Diện Vùng chịu trách nhiệm tổ chức Đại Hội VBVNHN đề nghị thành lập với sự chấp thuận của Ban Chấp Hành VBVNHN, hạn chót bốn (04) tháng trước ngày họp Đại Hội Đồng.
(c)     Danh sách ứng cử viên phải được Ban Bầu Cử công bố trong vòng một tuần lễ sau hạn chót nộp đơn ứng cử. 
(d)     Mọi sự khiếu nại về ứng cử viên phải được gửi về Ban Bầu Cử trong thời hạn một (1) tháng kể từ ngày công bố danh sách ứng cử viên. Các sự khiếu nại phải được Ban Bầu Cử cứu xét và giải quyết trong vòng hai (2) tuần lễ từ khi nhận được.
(e)     Hai (2) tháng trước ngày họp Đại Hội Đồng VBVNHN, Phiếu Bầu phải được Ban Bầu Cử gửi thẳng tới hội viên qua vi-thư cá nhân, hay qua bưu điện đến Ban Đại Diện Vùng để chuyển đến các hội viên không sử dụng điện thư.
(f)      Phiếu Bầu phải được hội viên gửi về Ban Bầu Cử chậm nhất là bảy (7) ngày trước ngày họp Đại Hội Đồng VBVNHN. Phiếu Bầu gửi qua bưu điện sẽ được căn cứ trên nhật ấn ngoài phong bì để xác định ngày gửi. 
(g)  Ban Bầu Cử có trách nhiệm tổng kết số phiếu bầu nhận được qua vi-thư (email) và bưu điện, lập biên bản và chuyển trình Đại Hội Đồng để làm thủ tục kiểm phiếu và công bố kết quả.  Các Phiếu Bầu gửi qua bưu điện chỉ được mở ra khi kiểm phiếu.  Mọi sự khiếu nại liên quan đến bầu cử sẽ được Đại Hội Đồng giải quyết ngay trước khi kết quả chính thức được công bố.  Liên danh đắc cử là liên danh được nhiều phiếu nhất và trên một phần ba (1/3) tổng số phiếu bầu hợp lệ.
(h) Trong trường hợp chỉ có một liên danh ứng cử, Ban Bầu Cử duyệt xét tiêu chuẩn hợp pháp của các ứng cử viên trong liên danh theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN và, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp định về ứng cử viên Ban Chấp Hành, Trưởng Ban Bầu Cử sẽ tuyên bố liên danh duy nhất đó đắc cử mà không cần tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành VBVNHN.
(i)   Khi có Ban Chấp Hành mới, trong vòng bảy (7) ngày, Chủ tịch Ban Chấp Hành mãn nhiệm phải bàn giao cho Ban Chấp Hành mới các hồ sơ và tiền hiện quỹ, và gửi thư giới thiệu Ban Chấp Hành mới cho Văn Bút Quốc Tế.  Nếu sau hai (2) tuần lễ, chủ tịch mãn nhiệm không giới thiệu, Ban Bầu Cử sẽ giới thiệu Ban Chấp Hành mới với VBQT kèm theo biên bản bầu cử.   Việc bàn giao giữa tân và cựu Ban Chấp Hành chỉ là truyền thống tốt đẹp nên tiếp tục nhưng không phải là điều kiện tiên quyết pháp định.  Sau khi liên danh đắc cử được Trưởng Ban Bầu Cử xác nhận và công bố, liên danh đắc cử trở thành tân Ban Chấp Hành trong nhiệm kỳ mới với trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp Hành VBVNHN do Điều Lệ VBVNHN quy định.
(j)   Chủ tịch Ban Chấp Hành VBVNHN cũng được ghi là Chủ tịch VBVNHN có thể ứng cử hai (2) lần liên tiếp;  tổng số nhiệm kỳ tối đa của một Chủ tịch VBVNHN là hai (2) nhiệm kỳ.  Các thành viên khác của Ban Chấp Hành có thể tái cử nhiều lần và tổng số nhiệm kỳ không có giới hạn.
(k)  Nếu không có liên danh nào đắc cử, Đại Hội Đồng sẽ quyết định về việc tổ chức một cuộc bầu cử khác và lưu nhiệm Ban Chấp Hành.
(l)  Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp Hành chấm dứt khi nhiệm kỳ ba (3) năm của Ban Chấp Hành chấm dứt.   Khi một nhiệm kỳ hết hạn Điều 12(l) này giải nhiệm Ban Chấp Hành của nhiệm kỳ đó ngay cả trong trường hợp VBVNHN không có tân Ban Chấp Hành.   Trong trường hợp nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành đương nhiệm chấm dứt nhưng chưa có tân Ban Chấp Hành và Ban Chấp Hành vừa mãn nhiệm không được Đại Hội Đồng lưu nhiệm, trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp Hành sẽ do Đại Hội Đồng tiếp nhận để quản trị Trung Tâm VBVNHN cho đến khi tân Ban Chấp Hành được bầu lên theo thể thức do Điều Lệ quy định.  Trong trường hợp này, nếu Đại Hội Đồng không được tổ chức, hai phần ba (2/3) Chủ tịch các Vùng VBVNHN co thể mời một cựu Chủ tịch VBVNHN hay chỉ định một cựu Chủ tịch Vùng VBVNHN trở thành Xử Lý Thường Vụ Ban Chấp Hành để quản trị Trung Tâm VBVNHN cho đến khi tân Ban Chấp Hành được bầu lên (vị này không được ứng cử trong kỳ bầu cử đó).
 
Điều 13.  Ban Chấp Hành VBVNHN làm việc trong tinh thần văn hữu, với sự phân nhiệm như sau:
(a) Chủ tịch:
– Đại diện toàn thể hội viên VBVNHN trước Văn Bút Quốc Tế cũng như trong các sinh hoạt nội bộ và đối ngoại;
– Chịu trách nhiệm thực thi các chương trình của Đại Hội Đồng cũng như của Ban Chấp Hành;
– Chủ nhiệm website của VBVNHN;
– Chủ toạ các phiên họp nội bộ qua phương tiện điện tử để thảo luận và điều hợp công tác trong Ban Chấp Hành;
– Triệu tập Đại Hội Đồng và phối hợp với Ban Đại Diện Vùng để tổ chức Đại Hội VBVNHN;
– Khi Chủ tịch không thể thi hành nhiệm vụ, các thành viên sẽ xử lý thường vụ theo thứ tự ưu tiên như sau: Phó Chủ tịch 1, Phó Chủ tịch 2, Tổng Thư Ký, Thủ quỹ.
 
(b) Phó Chủ tịch I:
– Đặc trách phát huy văn học, tổ chức các giải văn học và các cuộc hội thảo văn học;
–  Kiêm nhiệm Trưởng ban biên tập đặc san văn học.
 
(c) Phó Chủ tịch II:
– Đặc trách tuyển tập ngoại văn;
– Kiêm nhiệm thành viên Uỷ Ban Nhà Văn vì Hoà Bình VBQT (Writers for Peace Committee), nếu không có người đảm trách.
 
 (d) Tổng Thư ký:
– Đặc trách liên lạc các Vùng và hội viên;
– Kiêm nhiệm thành viên Ủy Ban Nhà Văn bị Cầm Tù VBQT (Writers in Prison Committee), nếu không có người đảm trách;
– Phụ tá Chủ tịch trong những công tác được ủy thác, lưu giữ hồ sơ, lập biên bản các cuộc họp.
(e) Thủ quỹ: Quản lý tài sản của VBVNHN quy định nơi Điều 20, chi thu theo quyết định của Đại Hội Đồng và của Ban Chấp Hành, lưu giữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính trước Ban Chấp Hành và Đại Hội Đồng.
(f)  Suốt nhiệm kỳ ba (3) năm, trong trường hợp Chủ tịch Ban Chấp Hành VBVNHN không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch I của Ban Chấp Hành sẽ thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời cho đến kỳ bầu cử kế tiếp để bàn giao cho tân Ban Chấp Hành.;
(f.i)  Nếu Phó Chủ tịch I không thể thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời cho đến kỳ bầu cử kế tiếp thì Phó Chủ tịch II của Ban Chấp Hành sẽ thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời; 
(f.ii)  Nếu Phó Chủ tịch II không thể thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời  cho đến kỳ bầu cử kế tiếp thì Tổng Thư Ký của Ban Chấp Hành sẽ thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời; 
(f.iii)  Nếu Tổng Thư Ký không thể thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời cho đến kỳ bầu cử kế tiếp thì Thủ Quỹ của Ban Chấp Hành sẽ thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời cho đến kỳ bầu cử kế tiếp để bàn giao cho tân Ban Chấp Hành;  và
(f.iv)  Nếu không có thành viên trong Ban Chấp Hành thay thế đảm nhiệm quyền Chủ tịch tạm thời cho đến kỳ bầu cử kế tiếp thì trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Ban Chấp Hành VBVNHN sẽ do Đại Hội Đồng VBVNHN tiếp nhận để quản trị Trung Tâm VBVNHN cho đến khi một Ban Chấp Hành mới được bầu lên theo thể thức do Điều Lệ quy định.
 
Điều 14.   (a) Sáu (6) tháng trước ngày mãn nhiệm kỳ, Ban Chấp Hành có nhiệm vụ gửi văn thư thông báo tới các Vùng VBVNHN về ngày giờ, địa điểm cùng chương trình họp Đại Hội Đồng, công bố thể thức bầu Ban Chấp Hành mới, phối hợp với Vùng được Đại Hội Đồng chỉ định để tổ chức Đại Hội.
(b) Trường hợp hết nhiệm kỳ mà Ban Chấp Hành bất động, không triệu tập Đại Hội Đồng, Ban Đại Diện Vùng đã được Đại Hội Đồng kỳ trước chỉ định sẽ đứng ra triệu tập Đại Hội VBVNHN và tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành mới. 
(c)  Nếu Ban Chấp Hành bất động và Ban Đại Diện Vùng đã được Đại Hội Đồng kỳ trước chỉ định cũng không tổ chức Đại Hội thì các Ban Đại Diện Vùng VBVNHN sẽ hội ý và bỏ phiếu quá bán (một phiếu/mỗi Ban Đại Diện) chỉ định một Vùng tổ chức Đại Hội VBVNHN;  Ban Đại Diện Vùng VBVNHN nào không tham gia bỏ phiếu thì không có quyền khiếu nại.
(d)  Một thành viên hay toàn thể Ban Chấp Hành có thể bị giải nhiệm theo thủ tục được quy định nơi Điều 16 và 17. 
 
 
CHƯƠNG V
ĐẠI HỘI ĐỒNG
Điều 15.  Đại Hội Đồng là cơ quan tối cao của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại bao gồm hai thành phần:
(a)  Năm (5) thành viên của Ban Chấp Hành VBVNHN.  Đại biểu của Ban Chấp Hành VBVNHN cũng là đại biểu của các hội viên sinh hoạt với Ban Chấp Hành.
(b)  Đại biểu do các Vùng đề cử.  Mỗi Vùng được đề cử tối đa năm (5) đại biểu, được quyết định trong một phiên họp của Ban Đại Diện Vùng, và biên bản phải được đệ nạp tại Đại Hội Đồng cùng với giấy ủy quyền, nếu có, của các đại biểu vắng mặt.  Mỗi đại biểu chỉ được phép nhận ủy quyền của một đại biểu trong cùng một Vùng.
(c) Trong trường hợp Ban Đại Diện Vùng không đề cử Đại Biểu hay thành viên Ban Đại Diện Vùng không tham dự Đại Hội Đồng trong tư cách Đại Biểu, hội viên hoạt động có thể đề cử Đại Biểu tham dự Đại Hội Đồng theo công thức: tám (8) hội viên hoạt động có thể đề cử một (1) Đại Biểu, và trong trường hợp tổng số hội viên hoạt động của Vùng ít hơn tám (8) thì 1/3 (một phần ba) tổng số hội viên hoạt động có thể đề cử một (1) Đại Biểu.  Đại Biểu do hội viên hoạt động đề cử theo công thức này có toàn thẩm quyền như một Đại Biểu chính thức của Đại Hội Đồng.
 
Điều 16.  Đại Hội Đồng có nhiệm vụ:
(a)  Thành lập Ban Kiểm Phiếu, phối hợp với Ban Bầu Cử tiến hành kiểm phiếu, lập biên  bản và công bố kết quả bầu  Ban Chấp Hành;
(b)  Duyệt xét công tác của Ban Chấp Hành, thảo luận cùng biểu quyết về đường lối và các chương trình hoạt động;
(c)  Thảo luận và biểu quyết về những phúc trình và đề nghị của Ban Chấp Hành VBVNHN cũng như của các Vùng;
(d)  Biểu quyết tu chính Điều Lệ và Nội Quy;
(e)   Cứu xét và biểu quyết thừa nhận hay giải thể một Ban Đại Diện Vùng do đề nghị của Ban Chấp Hành VBVNHN;
(g)   Cứu xét và biểu quyết giải nhiệm một thành viên hay toàn thể Ban Chấp Hành VBVNHN;  giữa hai khoá họp Đại Hội Đồng, một thành viên hay toàn thể Ban Chấp Hành vi phạm trầm trọng Hiến Chương, Điều Lệ VBQT, hay Điều Lệ VBVNHN có thể bị giải nhiệm do đề nghị của ít nhất là một phần ba (1/3) Ban Đại Diện Vùng đang hoạt động và được quá bán tổng số hội viên hoạt động ký tên đồng ý;
(h)  Biểu quyết giải thể VBVNHN do đề nghị của Ban Chấp Hành hay ít nhất là quá bán Ban Đại Diện Vùng, hay quá bán tổng số hội viên hoạt động;
(i)   Chỉ định Vùng và ấn định thời điểm tổ chức Đại Hội VBVNHN kỳ tới.  Trưởng Ban Bầu Cử do Ban Chấp Hành VBVNHN chỉ định.
(j)  Sau khi Đại Hội Đồng thông qua quyết nghị chỉ định, nếu tình trạng sinh hoạt của Vùng được chỉ định thay đổi bất lợi cho VBVNHN hay Ban Đại Diện Vùng được chỉ định vi phạm Điều Lệ VBVNHN, vì quyền lợi trường kỳ của Trung Tâm VBVNHN, Ban Chấp Hành VBVNHN có trách nhiệm và thẩm quyền quyết định chuyển dời địa điểm và Vùng tổ chức Đại Hội VBVNHN kỳ tới;  quy định này cũng áp dụng trong trường hợp Đại Hội Đồng không chỉ địnhVùng và ấn định thời điểm tổ chức Đại Hội VBVNHN kỳ tới.
 
Điều 17.  Họp Đại Hội Đồng:
(a)  Đại Hội Đồng thường lệ họp ba (3) năm một lần do Ban Chấp Hành triệu tập nói nơi Điều 14 (a).
(b)  Đại Hội Đồng bất thường được triệu tập theo một trong ba (3) thể thức dưới đây:
(i)  Do bốn trên năm (4/5) thành viên Ban Chấp Hành VBVNHN yêu cầu;
(ii) Do bốn (04) Vùng VBVNHN đang hoạt động yêu cầu bằng một quyết nghị chung của các Ban Đại Diện Vùng;
(iii) Do thỉnh nguyện có chữ ký của ít nhất hai phần ba (2/3) hội viên hoạt động.   
(c)  Đại Hội Đồng VBVNHN là sinh hoạt nội bộ, ngoài các đại biểu quy định nơi Điều 15, hội viên VBVNHN có thể hiện diện với tư cách tham dự viên và không có quyền biểu quyết. 
 
Điều 18.  (a)  Túc số của Đại Hội Đồng là hai phần ba (2/3) tổng số các Vùng đang hoạt động, kể cả các Vùng vắng mặt nhưng có văn thư cam kết tôn trọng những quyết định của Đại Hội Đồng.
(b)  Nếu Đại Hội Đồng không đủ túc số, một kỳ họp khác sẽ được triệu tập trong vòng ba (3) tháng và được coi là hợp lệ, không kể số đại biểu tham dự là bao nhiêu.
 
Điều 19.   Các quyết định của Đại Hội Đồng chỉ có giá trị khi được quá bán số đại biểu hiện diện lúc biểu quyết và phiếu ủy quyền tán đồng, trừ trường hợp giải thể VBVNHN cần có hai phần ba (2/3) đại biểu đồng ý.
 
 
CHƯƠNG VI
TÀI SẢN
Điều 20.  Tài sản của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại gồm có:
(a)  Tiền niên liễm.
(b)  Tiền đóng góp của hội viên hoặc tiền gây quỹ.
(b)  Động sản, bất động sản và sáng tác phẩm do Hội tạo mãi hay được tặng giữ và mang tên VBVNHN.
 
 
CHƯƠNG VII
TU CHÍNH ĐIỀU LỆ
Điều 21.  Tôn chỉ của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ghi ở Lời Mở Đầu, Điều 2 và Điều 21 này của Bản Điều Lệ không bao giờ được sửa đổi.
Điều 22.  Điều 3 và Điều 22 này của Bản Điều Lệ không bao giờ được sửa đổi.
 
Điều 23.  Ngoại trừ Lời Mở Đầu, Điều 2, Điều 21 và Điều 22, các điều khoản khác của Bản Điều Lệ này có thể được tu chính do quyết định của Đại Hội Đồng theo đề nghị của Ban Chấp Hành hoặc một phần ba (1/3) tổng số hội viên hoạt động.   Bản dự thảo tu chính và bản viện dẫn lý do phải được gửi tới các Vùng VBVNHN để thông tri cho các đại biểu sẽ tham dự Đại Hội Đồng trễ lắm là một (1) tháng trước ngày khai mạc Đại Hội.  Quyết định tu chính phải được sự chấp thuận của quá bán tổng số đại biểu hiện diện tại Đại Hội Đồng và ủy quyền.
 
Điều 24.  Trong trường hợp đặc biệt, Ban Chấp Hành có thể thành lập một ủy ban đặc nhiệm để soạn bản Dự thảo Tu chính Điều Lệ và trưng cầu ý kiến tất cả hội viên hoạt động của VBVNHN. Bản Điều Lệ Tu Chính có hiệu lực chấp hành ngay sau khi được quá bán hội viên biểu quyết chấp thuận và được Ban Chấp Hành công bố sau khi có kết quả.
 
*
 
HIỆU LỰC
Điều Lệ của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sau khi được Đại Hội Đồng biểu quyết chấp thuận tu chính có hiệu lực từ ngày được Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ký và công bố.

Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 
Ngày 18-10-2021

Cung Thị Lan
(tên họ, chữ ký và ngày ký công bố)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
NỘI QUY
CHƯƠNG I
NGUYÊN TẮC
 
Điều 1.   Danh hiệu của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại được qui định trong Điều Lệ, kể cả tiếng Anh và tiếng Pháp, là tên chính thức của Trung Tâm.  Ban Chấp Hành, các Vùng và hội viên phải dùng đúng các danh hiệu ấy, không được sửa chữa, thay đổi.
 
Danh xưng của Văn Bút Quốc Tế có thể được ghi tắt là VBQT.
Danh xưng của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có thể được ghi ngắn là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại hay ghi tắt là VBVNHN.
Danh xưng của Ban Chấp Hành Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có thể được ghi tắt là BCH hay BCH VBVNHN.
Tên của các Vùng: Tên của Vùng được ghi tiếp sau tên Trung Tâm, cách nhau bằng một gạch chéo (/). Trên ấn chỉ có thể ghi thành hai hàng với tên Trung Tâm ở hàng trên và tên Vùng ở hàng dưới.
 
 
Điều 2.  Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và các Vùng chỉ thay mặt cho hội viên hợp lệ. 
 
 
Điều 3.  Các thành viên Ban Chấp Hành VBVNHN và các thành viên Ban Đại Diện Vùng liên đới thi hành các quyết định chung của Trung Tâm hay Vùng.  Mỗi thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về pháp lý nếu có những hành động vi phạm luật lệ.
 
 
Điều 4.  (a)  Các ấn phẩm do Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại in và phát hành phải thông qua Ban Chấp Hành và phải ghi rõ do VBVNHN.
  
(b)  Các ấn phẩm do Vùng in và phát hành phải thông qua Ban Đại Diện Vùng và phải ghi rõ do Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại / Vùng (+ tên Vùng) ấn hành. 
    
 
  
CHƯƠNG II
HỘI VIÊN
 
Điều 5.  (a)  Hội viên hợp lệ của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là hội viên hoạt động có đóng đầy đủ niên liễm cho Ban Đại Diện Vùng hay cho Ban Chấp Hành (nếu sinh hoạt trực tiếp với BCH) trước ngày 28 tháng 2 hàng năm và thường xuyên tham gia các sinh hoạt.
 
(b)   Hội viên hoạt động có thể đóng niên liễm và sinh hoạt trực tiếp với Ban Chấp Hành VBVNHN hay với một Vùng VBVNHN.

(c)   Ngoài hội viên địa phương, Vùng VBVNHN có thể có hội viên viễn cư.  Hội viên viễn cư của một Vùng VBVNHN là hội viên hoạt động nhưng không cư ngụ trong địa bàn sinh hoạt của Vùng.  Hội viên viễn cư của một Vùng VBVNHN phải là hội viên hoạt động đã từng cư ngụ trong địa bàng sinh hoạt của Vùng đó và đã sinh hoạt với Vùng đó với tư cách hội viên hoạt động ít nhất một (1) năm trong quá khứ hoặc đã sinh hoạt với một Vùng khác ít nhất một (1) năm trong quá khứ chuyển qua.  Theo văn thư yêu cầu của Ban Đại Diện Vùng VBVNHN, điều kiện này có thể được Ban Chấp Hành VBVNHN quyết định miễn áp dụng đối với các hội viên viễn cư có đóng góp quan trọng cho chương trình sinh hoạt của Vùng VBVNHN đó.
 
(d)  Điều kiện hội viên viễn cư không áp dụng đối với các hội viên hoạt động sinh hoạt trực tiếp với Ban Chấp Hành VBVNHN.
 
 
Điều 6.  Hội viên không đóng niên liễm xem như tự ý xuất hội.   Khi tái gia nhập, hội viên đó chỉ cần làm đơn xin tái gia nhập, không cần hội viên giới thiệu, gởi cho Ban Chấp Hành VBVNHN quyết định theo Điều 6 trong Điều Lệ VBVNHN.
 
 
Điều 7.   Để tránh làm cho cả Trung Tâm VBVNHN hoặc toàn Vùng tê liệt vì không đủ túc số khi hội họp hay biểu quyết, các hội viên tuy hợp lệ niên liễm nhưng không tham gia bầu cử hoặc/và biểu quyết trong Trung Tâm hoặc/và trong Vùng, không đi họp hoặc/và không đóng góp sáng tác mới, có thể bị Ban Đại Diện với đa số 2/3, coi như tự ý xuất hội.
 
 
Điều 8. ( a)  Hội viên được cấp thẻ hội viên nếu muốn, với chi phí phụ trội 5 mỹ kim sau niên liễm. Trên thẻ, ngoài tên Văn Bút Quốc Tế, tên và biểu hiệu VBVNHN, còn có bút hiệu, tên Vùng sinh hoạt, năm gia nhập của hội viên. 
 
(b)  Ảnh, tên thật cùng địa chỉ của hội viên do hội viên tự ý quyết định nêu ra trên thẻ hay không, không bắt buộc.   
  
(c)  Khi muốn chuyển Vùng, hội viên phải cần thông báo cho Ban Đại Diện Vùng (hay Ban Chấp Hành, nếu đang sinh hoạt với BCH) để chuyển sang Vùng mới hay trở lại Vùng cũ.
 
 
CHƯƠNG III
VÙNG VĂN BÚT
 
Điều 9.  Vùng VBVNHN chịu trách nhiệm pháp lý trước chính quyền địa phương sở tại về phương diện quản trị, nhưng là một bộ phận của VBVNHN về tổ chức.
 
 
Điều 10.  Vùng VBVNHN có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp Hành để thể hiện tinh thần đồng nhất và thi hành các kế hoạch của Đại Hội Đồng VBVNHN và chương trình sinh hoạt do Ban Chấp hành VBVNHN thực hiện. 
 
 
Điều 11.  Việc tách rời hay sáp nhập các Vùng phải do Đại Hội Đồng quyết định hay do trường hợp đặc biệt, toàn thể hội viên biểu quyết dựa theo đề nghị của các Vùng hay Ban Chấp Hành VBVNHN. 
 
 
CHƯƠNG IV
BAN CHẤP HÀNH
 
Điều 12.  Ban Chấp Hành VBVNHN gồm Ban Thường Vụ và các Ủy Ban chuyên môn.  Ban Thường Vụ gồm Chủ tịch, hai Phó chủ tịch, Tổng thư ký, và Thủ quỹ. Các chức vụ này do hội viên VBVNHN trực tiếp bầu. Các Ủy Ban chuyên môn do Ban Chấp Hành mời trong số hội viên hoạt động của các Vùng, và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Chấp Hành. 
 
 
Điều 13.  (a) Ban Chấp Hành họp ít nhất hai (2) tháng một lần, do Chủ tịch hay Tổng thư ký triệu tập. Nếu quá 2 tháng, Chủ tịch vẫn không triệu tập, Tổng thư ký sẽ gửi thư triệu tập. Thư triệu tập gởi đi trước ít nhất một tuần cùng với chương trình nghị sự.  Biên bản họp được lưu giữ trong thư khố của VBVNHN suốt nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành.
 
(b)  Địa chỉ bưu điện và vi-thư liên lạc tùy thuộc vào quyết định của Ban Chấp Hành đương nhiệm.
 
 
Điều 14.  (a)     Nếu các thành viên Ban Chấp Hành không cùng cư ngụ trong một địa phương, các cuộc họp định kỳ có thể được thực hiện qua các phương tiện Internet hay phương tiện viễn thông (teleconference). Đối với những việc có tính cách thường vụ, Ban Chấp Hành có thể tham khảo bằng vi thư (email).
 
(b)  Thành viên Ban Chấp Hành không tham dự 3 kỳ họp liên tiếp mà không có lý do chính đáng, được coi như tự ý từ nhiệm. 
 
 
Điều 15.  Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chấp Hành được minh định trong bản Điều Lệ. Ngoài ra, mỗi Uỷ ban chuyên môn, nếu có, nên bao gồm ít nhất 3 người, gồm một Trưởng Ban do Ban Chấp Hành mời và 2 uỷ viên do Trưởng Ban mời. Nhiệm vụ của các Uỷ ban như sau: 
 
(a)   Uỷ ban Văn nghệ sĩ bị cầm tù: theo dõi những biến chuyển tại quốc nội Việt Nam, liên lạc trức tiếp và khẩn cấp với Writers in Prison Committee của Văn Bút Quốc Tế để can thiệp kịp thời mỗi khi có các vụ đàn áp, bắt bớ xảy ra. Trưởng Bancủa Uỷ ban Văn nghệ sĩ bị cầm tù của VBVNHN đồng thời là thành viên của Writers in Prison Committee, được khuyến khích đi dự hội nghị thường niên Writers in Prison Committee của VBQT. 
 
(b)   Uỷ ban các nhà văn vì hoà bình: theo dõi và đóng góp trong lãnh vực văn chương và hoà bình thế giới. Trưởng Bancủa Uỷ ban các nhà văn vì hoà bình của VBVNHN đồng thời là thành viên của Writers for Peace Committee của VBQT, được khuyến khích đi dự hội nghị thường niên Writers for Peace của VBQT. 
 
(c)  Uỷ ban các nhà văn nữ giới theo dõi và khuyến khích phong trào sáng tác của nữ giới, nhất là tại các nước mà nữ quyền không được tôn trọng. Trưởng Ban của Uỷ ban các nhà văn nữ giới của VBVNHN đồng thời là thành viên của Female Writers Committee của VBQT, được khuyến khích tích cực tham gia các công tác của Uỷ Ban này. 
 
(d)  Uỷ ban Dịch thuật và Ngữ quyền: phụ trách các công tác dịch thuật trong Trung Tâm và theo dõi các phong trào ngữ quyền trên thế giới. 
  
CHƯƠNG V
BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH
 
Điều 16.   Áp dụng những điều khoản đã được qui định trong bản Điều Lệ về việc bầu cử. 
 
(a)   Cùng một thời gian công bố danh sách các liên danh ứng cử, Ban Bầu Cử sẽ công bố danh sách cử tri.   Các hội viên mới gia nhập hay tái gia nhập ít hơn 12 tháng tính tới ngày kiểm phiếu sẽ không được tham gia bầu cử Ban Chấp Hành VBVNHN kỳ đó.  Các ứng cử viên vào Ban Chấp Hành VBVNHN phải là hội viên hoạt động tối thiểu 24 tháng liên tục tính tới ngày kiểm phiếu.
 
(b)  Việc gửi phiếu bầu phải theo đúng sự hướng dẫn của Ban Bầu Cử. Việc gửi phiều bầu qua bưu điện hoặc Email.
  
(c)  Ngoài phong bì gửi phiếu bầu ghi bút hiệu hoặc/và tên họ cử tri và tên Vùng sinh hoạt. 
 
(d)  Cử tri phải gửi phiếu bầu đúng hay trước thời hạn. Ban Bầu Cử sẽ căn cứ vào nhật ấn bưu điện để loại những phiếu trễ hạn. 
 
  
Điều 17.   (a)  Ban Kiểm Phiều gồm thành viên Ban Bầu Cử và đại diện của các liên danh ứng cử. 
  
(b)  Trong trường hợp có sự khiếu nại tại chỗ, Đại Hội Đồng sẽ giải quyết. 
  
(c)  Trong trường hợp có sự khiếu nại sau khi Đại Hội Đồng đã giải tán, thư khiếu nại phải được gửi tới Ban Bầu Cử và Ủy Ban Định Chế trong vòng 1 (một) tuần kể từ ngày tuyên bố kết quả bầu cử. 
 
(d)  Ban Bầu Cử và Ủy ban Định Chế xem xét tất cả hồ sơ, tài liệu và dữ kiện để có quyết định cuối cùng trong vòng 30 ngày sau đó. 
  
CHƯƠNG VI
ĐẠI HỘI ĐỒNG
 
Điều 18.  (a) Các qui định về việc họp Đại Hội Đồng sẽ theo sát các qui định trong bản Điều Lệ.
 
(b)  Các dự thảo quyết nghị hay tu chính, nếu có, phải gửi cho Ban Tổ Chức Đại Hội và Ban Chấp Hành VBVNHN chậm nhất là hai (2) tuần trước ngày Đại Hội khai mạc.  Các dự thảo quyết nghị đặc biệt hay khẩn cấp, Ban Chấp Hành có thể nộp trước giờ khai mạc hay ngay trong phiên họp. 
 
(c)  Ban Cố vấn, Ban Tham vấn hay Cố vấn danh dự và các Trưởng Ban chuyên môn được quyền tham dự, đưa ý kiến trong Đại Hội Đồng nhưng không tham gia biểu quyết nếu không phải là đại biểu.
 
 
Điều 19.   (a)  Sau khi Chủ toạ đoàn đã kiểm điểm và tuyên bố “đủ túc số”, nếu có một hay nhiều đại biểu ra ngoài vì bất cứ lý do gì, sẽ không làm cho túc số của Đại Hội bị hà tì. 
  
(b)  Ngoại trừ trường hợp nghiêm trọng ghi trọng Điều Lệ, các quyết định tại Đại Hội Đồng chỉ cần đa số quá bán. 
   
(c)   Nếu hai bên ngang phiếu, người có trách nhiệm trực tiếp tới sự việc cần biểu quyết sẽ có thêm 5 phút để giải thích tận tường và Chủ tọa sẽ cho biểu quyết lần thứ hai.  Nếu lần này vẫn ngang phiếu, theo qui tắc hội nghị, phiếu của Chủ toạ nằm bên nào, bên đó thắng. 
 
 
Điều 20.  (a)  Chủ tịch BCH sẽ Chủ toạ Đại Hội Đồng, nếu Chủ tịch vắng mặt, các thành viên khác của BCH sẽ chủ toạ, theo thứ tự ưu tiên: PCT 1, PCT 2, TTK, TQ với điều kiện những thành viên này không đứng trong Liên Danh ứng cử.
  
(b)  Nếu Chủ tịch BCH hoặc các thành viên Ban Thường Vụ có mặt nhưng vì bất cứ lý do gì không muốn chủ toạ, Đại Hội Đồng sẽ bầu Chủ Tọa Đoàn.  
  
(c)  Hai PCT BCH là hai phụ tá chủ toạ, một vị theo dõi Điều Lệ, Nội Quy và một vị phụ giúp ghi nhận thứ tự ưu tiên của những đại biểu giơ tay xin phát biểu. 
  
 
Điều 21.  Khi Chủ tọa muốn phát biểu ý kiến cá nhân, phải tuyên bố xuất nhiệm trước phát biểu và xin tái nhiệm khi phát biểu xong. 
  
 
Điều 22.  Chủ tọa có quyền mời một hay nhiều đại biểu tạm thời ra khỏi phòng họp trong một thời gian hoặc có giới hạn, hoặc vĩnh viễn, nếu vi phạm trật tự và đã bị cảnh cáo trước đó. 
 
 
Điều 23.  Biên bản Đại Hội Đồng và các quyết nghị do Đại Hội Đồng thông qua sẽ được Chủ tọa ký và Thư ký đoàn gửi tới các Vùng để thi hành.  Sau một (1) tháng mà các văn kiện về Đại Hội Đồng chưa được gửi đi, tân Ban Chấp Hành có nhiệm vụ thực hiện và gửi đi. 
 
 
Điều 24.  Các phiên họp của Đại Hội Đồng VBVNHN có tính cách nội bộ.  Hội viên được quyền dự thính.  Quan khách, báo chí, thân hữu được quan sát khi có quyết định đặc biệt của vị chủ tọa Đại Hội Đồng. 
  
 
Điều 25.  Kết quả của Đại Hội sẽ được phổ biến tới các cơ sở truyền thông bằng một Thông Cáo Báo Chí do Trưởng Ban Tổ Chức và Chủ Tịch tân Ban Chấp Hành ký và thông qua. 
  
 
Điều 26.  Trong trường hợp tối khẩn mà ngày họp Đại Hội Đồng còn xa, Ban Chấp Hành với sự đồng thuận của Uỷ Ban Định Chế, có thể triệu tập Đại Hội Đồng tối khẩn trong thời gian ngắn nhất có thể được, họp bằng các phương tiện tin học như Skype, Paltalk, v.v. để giải quyết các vấn đề có tính cách cấp thời. 
 
 
Điều 27.  Đại Hội Đồng tiền thân ủy nhiệm ngày giờ và nơi tổ chức Đại Hội lần kế tiếp với sự đồng ý của Ban Đại Diện Vùng liên hệ.
 
 
CHƯƠNG VII
TÀI CHÁNH
 
Điều 28.  Các Vùng mỗi năm phải gởi tiền niêm liễm hội viên về Ban Chấp Hành trong ba (03) tháng đầu mỗi năm. Niên liễm đóng trễ sau khi Trung Tâm đã nộp cho Văn Bút Quốc Tế, sẽ được sung quỹ Ban Chấp Hành, và danh sách các hội viên đóng trễ sẽ không được gửi cho VBQ trong năm đó.
  
 
Điều 29.   (a)  Niên liễm cho mỗi hội viên đóng cho Ban Chấp Hành VBVNHN được qui định là 25 mỹ kim. Do nhu cầu của Văn Bút Quốc Tế, nếu số tiền được tăng lên, thông cáo của Ban Chấp Hành sẽ thay thế con số này và có hiệu lực tức khắc. Số tiền này được dùng để đóng niên liễm cho VBQT và chi phí điều hành Hội.
 
(b)   Niên liễm cho các văn hữu sinh hoạt trực tiếp với Ban Chấp Hành là 50 mỹ kim hoặc ngang bằng với các hội viên sinh hoạt tại Vùng. 
  
 
Điều 30.  Ban Chấp Hành nên có kế hoạch gây quỹ hoạt động cho Trung Tâm. 
  
 
Điều 31.  Mọi việc chi tiêu của Ban Chấp Hành cũng như các Ủy Ban đều phải có chứng từ do Thủ quỹ lưu giữ. Mọi việc xuất quỹ trên 100 mỹ kim phải có sự đồng ý của Chủ tịch hay Tổng thư ký và một thành viên khác trong BCH. 
 
   
CHƯƠNG VIII
CỐ VẤN
 
Điều 32.  Ban Chấp Hành mời một số văn hữu có uy tín và kinh nghiệm vào Ban Cố Vấn.  Số cố vấn tùy theo nhu cầu và quyết định của Ban Chấp Hành VBVNHN. 
  
 
Điều 33.  Ngoài Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành có thể mời một số nhân sự ngoài Trung Tâm tham gia Ban Tham Vấn Chuyên Môn hay Cố Vấn danh dự. Nhân số Tham vấn chuyên môn và Cố vấn danh dự không bị giới hạn, và các vị này đồng thời được coi là hội viên danh dự của VBVNHN. 
  
 CHƯƠNG IX
HIỆU LỰC
Điều 34.  Nội Quy của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sau khi được Đại Hội Đồng biểu quyết chấp thuận tu chính có hiệu lực từ ngày được Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ký và công bố.

** TU CHÍNH NỘI QUY:
Trong Đại Hội Đồng VBVNHN Kỳ XII tại Hoa Thịnh Đốn ngày 16 tháng 10, 2021, sau khi được các đại biểu biểu quyết và chấp thuận, Ban Tu Chính Điều Lệ tuyên bố:
1.   Hoàn toàn huỷ bỏ phần (f) Uỷ Ban Định Chế trong điều lệ 15 và kể từ sau Đại Hội Đồng VBVNHN Kỳ XII ngày 16 tháng 10 năm 2021  VBVNHN không còn Uỷ Ban Định Chế nữa.
2.   Trong hoàn cảnh dịch bệnh kéo dài nguy hiểm, hay vì chiến tranh, nếu VBVNHN không tổ chức Đại Hội như thường lệ, Ban Tổ Chức Đại Hội và Ban Tổ Chức Bầu Cử có thể tổ chức Đại Hội và  tổ  ch ức Bầu Cử theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 
Ngày 18-10-2021

Cung Thị Lan
(tên họ, chữ ký và ngày ký công bố)
 
TRUNG TÂM VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
ĐƠN GIA NHẬP
 
Họ và tên: ……………………………………..…… Bút hiệu: ………………………..
 
Ngày sinh: ……………………………………
 
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..…..
 
Điện thoại: ……………………………….…  Email: ………………………….………
 
Hai văn hữu giới thiệu:
 
1)   …….……………………………………   2)  ..……………………………………
 
 
Cam kết hội đủ tiêu chuẩn hội viên và tôn trọng Hiến Chương – Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế cùng Điều Lệ, Nội Quy VBVNHN.
 
Xin gia nhập sinh hoạt (xin chọn và đánh dấu (X) một trong hai nơi):
 
__ Trực tiếp với Ban Chấp Hành        __ Vùng (điền tên Vùng) _________________
 
Làm ngày: ……………………………
(Ký tên)
 
Ban Đại Diện Vùng…………………………… / hay Ban Chấp Hành (nếu chọn sinh hoạt với BCH) đề nghị thu nhận, ngày……………………………
(Chủ tịch ký tên)
 
Ban Chấp Hành VBVNHN quyết định thu nhận ngày………………………………….
(Chủ tịch VBVNHN ký tên)
  
 
 

TRUNG TÂM VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
ĐƠN TÁI GIA NHẬP
 
Họ và tên:……………………………………  Bút hiệu ………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..…..
Điện thoại:……………………………….…  Email:  ………………………….………
Năm tham gia VBVNHN   ………………… Năm ngừng sinh hoạt …….…………… 
Lý do ngừng sinh hoạt:  ……………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………..
Làm ngày: ……………………………
(Ký tên)
 
Ban Đại Diện Vùng…………………………… / hay Ban Chấp Hành (nếu chọn sinh hoạt với BCH) đề nghị thu nhận, ngày……………………………
(Chủ tịch ký tên)
 
Ban Chấp Hành VBVNHN quyết định thu nhận ngày………………………………….
(Chủ tịch VBVNHN ký tên)
  
 
 
 

TRUNG TÂM VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
ĐƠN KHIẾU NẠI
 
Nơi nhận: …………………………………………………………………………………
(Nơi nhận:  Ban Chấp Hành VBVNHN, hay Ủy Ban Bầu Cử tùy theo quy định trong Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN).
 
Ngày gởi:  ………………………………………………………………………………
 
Hội viên khiếu nại
Họ và tên:……………………………………  Bút hiệu ………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..…..
Điện thoại:……………………………….…  Email:  ………………………….………
 
Vấn đề  khiếu nại:  ……..……………………………………………………….………..
Lý do khiếu nại:  ……..……………………………………………………….…………..
 
……………………………………………………………………………………………..
(có thể thêm trang nếu cần thiết)
 
Đính kèm bằng chứng với Đơn Khiếu Nại, nếu có.
……………………………………………………………………………………………..
(có thể thêm trang nếu cần thiết)
 
Làm ngày: ……………………………
(Ký tên)
 
Ban Chấp Hành VBVNHN quyết định thu nhận ngày………………………………….
(Chủ tịch VBVNHN ký tên)
  
 
 
City of Houston
Proclamation


Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Days in Houston, Texas
Vietnamese Abroad  PEN  Centre Days in Houston, Texas  
Houston, August 19, 2016,  Lloyd Duong organized Vietnamese Abroad PEN Centre’s first-ever Summer Camp.

The event was honored by the City of Houston with a Proclamation signed by Mayor S. Turnet declaring Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Days (Vietnamese Abroad  PEN  Centre Days) in Houston, Texas.
Houston 19-8-2016.  VH Vịnh Thanh tổ chức Trại Hè Văn Bút đầu tiên được Thị Trưởng  Thành phố Houston S. Turner tuyên bố là Những Ngày Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại  tại TP Houston (Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Days in Houston, Texas).