ĐƠN/ FORMS

ĐƠN GIA NHẬP VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

 
TRUNG TÂM VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
ĐƠN GIA NHẬP
 
Họ và tên: …………………………………………………….…..…… Bút hiệu: …………………………………..…………..
 
Ngày sinh: ……………………………………
 
Địa chỉ: …………………………………………………………..…………………………………………..…..
 
Điện thoại: ………………………….………….…  Email: ………………………….………
 
Hai văn hữu giới thiệu:
 
1)   …….…………………………………………………………    2)  ..…………………………..…………………………
 
 
Cam kết hội đủ tiêu chuẩn hội viên và tôn trọng Hiến Chương – Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế cùng Điều Lệ, Nội Qui VBVNHN.
 
Xin gia nhập sinh hoạt (xin chọn và đánh dấu (X) một trong hai nơi):
 
__ Trực tiếp với Ban Chấp Hành        __ Vùng (điền tên Vùng) _________________________________________________
 
Làm ngày: …………………..…………………
(Ký tên)
 
Ban Đại Diện Vùng…………………….……………… / hay Ban Chấp Hành (nếu chọn sinh hoạt với BCH) đề nghị thu nhận, ngày………………….…………………
(Chủ tịch ký tên)


 
Ban Chấp Hành VBVNHN quyết định thu nhận ngày………………………………….
(Chủ tịch VBVNHN ký tên)
  
ĐƠN TÁI GIA NHẬP VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

TRUNG TÂM VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
ĐƠN TÁI GIA NHẬP
 
Họ và tên:……………………………………  Bút hiệu ………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..…..
Điện thoại:……………………………….…….…  Email:  ………………………….………
Năm tham gia VBVNHN   ……………………..………… Năm ngừng sinh hoạt …….…………… 
Lý do ngừng sinh hoạt:  ………………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


__ Trực tiếp với Ban Chấp Hành        __ Vùng (điền tên Vùng) _________________________________________________
 
Làm ngày: …………………..…………………
(Ký tên)
 
Ban Đại Diện Vùng…………………….……………… / hay Ban Chấp Hành (nếu chọn sinh hoạt với BCH) đề nghị thu nhận, ngày………………….…………………
(Chủ tịch ký tên) 

ĐƠN KHIẾU NẠI

TRUNG TÂM VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
ĐƠN KHIẾU NẠI


Nơi nhận: …………………………………………………………………………………
(Nơi nhận:  Ban Chấp Hành VBVNHN, Ủy Ban Định Chế hay Ủy Ban Bầu Cử tùy theo quy định trong Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN).
 
Ngày gởi:  ………………………………………………………………………………
 
Hội viên khiếu nại
Họ và tên:………………………………………………..………………  Bút hiệu ………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………..…………………………………………….…………………..…..
Điện thoại:……………………………….…  Email:  ………………………………………………..…………….………
 
Vấn đề  khiếu nại:  ……..……………………………………………….…………….…………………………….………..
Lý do khiếu nại:  ……..…………………………………………………….……………………………………….…………..

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
(có thể thêm trang nếu cần thiết)
 
Đính kèm bằng chứng với Đơn Khiếu Nại, nếu có.
…………………………………………………………………..……………………………………..
(có thể thêm trang nếu cần thiết)
 
Làm ngày: …………………………..……………
(Ký tên)