Thành kính Phân Ưu cùng VH thi sĩ Phương Thuý và tang quyến

Được tin buồn Thân phụ của Văn Hữu PHƯƠNG THÚY Hội viên VBVNHNVĐBHK là cụ ông
                           NGUYỄN XUÂN NHỊ
                           Tự BÙI VĂN LỤC
                         Pháp danh PHÚC NHÂN
              Đã từ trần sáng ngày 18 tháng 1 Năm 2022
                         Tại INDIANAPOLIS, MD
                         Hưởng đại thọ 96 Tuổi
BAN CHẤP HÀNH và TOÀN THỂ HỘI VIÊN VBVNHNVĐBHK Xin chân thành chia buồn cùng 
           Văn Hữu PHƯƠNG THÚY và Toàn thể Tang quyến
      Cầu xin Hương Linh cụ NGUYỄN XUÂN NHỊ sớm về cõi Niết Bàn
                          THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
Em Phương Thúy yêu quý
Chị mới vừa nhận được tin rất buồn:
Bác Trai đã thất lộc. Dù vẫn biết việc nầy trước sau gì 
cũng sẽ đến, và Bác Trai nhất định sẽ được ĐỨC
TỪ PHỤ A DI ĐÀ đón về CÕI TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ,
nhưng con cháu vẫn không khỏi đau buồn thương nhớ…
Chị chân thành chia xẻ nỗi mất mát với em và quý quyến.
Kính Cầu Nguyện Bác sớm an lạc nơi Cõi Niết Bàn.
Chị bé Phú.
Thanh Song Kim Phú
Thành kính phân ưu cùng chị Phương Thuý và gia đình.
 Em xin góp lời cầu nguyện bác trai sớm an vui miền Cực Lạc.


 Cung Thị Lan
Thành Kính chia buồn cùng Văn Hữu Phương Thuý và Tang Quyến.
Kính Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Nguyễn Xuân Nhị sớm Siêu Thoát 
về Cõi Phật.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
Trần Đại Bản 
Xin chia buồn cùng NV Phuờng Thuý. Cầu nguyện hương linh Cụ siêu sinh Tịnh độ. AD 18/1/22.(AD.
Dương Huệ Anh
Xin Chân Thành Kính Phân Ưu Cùng Văn Hữu PHƯƠNG THÚY & Tang Quyến Xin Chân Thành Kính Nguyện Cầu Anh Linh Cụ NGUYỄN XUÂN NHỊ Sớm Được Siêu Thoát Về Cõi Niết Bàn
LuânTâm Xin Chân Thành Kính Bái
Xin Thành Kính chia buồn cùng chị Phương Thúy và tang quyến.
    Xin Kính Cầu Nguyện Hương Linh Bác NGUYỄN XUÂN NHỊ sớm vê nơi cõi Vĩnh Hằng.
    Mỹ Hoàn
MT thành kính góp lời nguyện cầu hương linh Bác Nguyễn  Xuân Nhị pháp danh Phúc Nhân sớm được siêu sanh tịnh độ .
Xin chia buồn đến Phương Thuý cùng tang quyến .
Minh Thuý 
Thành kính chia buồn cùng chị Phương Thúy và gia đình trước sự mất mát to lớn này.  Nguyện cầu vong linh cụ Nguyễn Xuân Nhị sớm về cõi niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu,
Dương Vũ
Xin chia buồn cùng  chị Phương Thúy và  tang quyến 
NGUYỆN CẦU  LINH HỒN BÁC SỚM SIÊU THOÁT 🙏🙏🙏

Envoyé depuis mon appareil Galaxy
Tuyết Phan
Xin Chân Thành Kính Phân Ưu Cùng Văn Hữu PHƯƠNG THÚY & Tang Quyến Xin Chân Thành Kính Nguyện Cầu Anh Linh Cụ NGUYỄN XUÂN NHỊ Sớm Được Siêu Thoát Về Cõi Niết Bàn
Xin Chân Thành Kính Bái
LuânTâm
Xin chia sẻ sự mất mát lớn lao cứa VH Phương Thuý. Cầu xin Hương Linh cụ Nguyễn Xuân Nhị sớm về Cõi Phật
Lê Thị Nhị
Tin buồn cụ Nguyễn Xuân Nhị, thân phụ Nhà Văn Phương Thuý đã từ trần ngày 18 – 1 – 2022, hưởng đại thọ 96 tuổi. 
Thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện chúc hương linh cụ Nguyễn Xuân Nhị sớm phiêu diêu miền vĩnh cửu. 
Kính bái .    
Cao Mỵ Nhân 
Xin chia buồn cùng  chị Phương Thúy và  tang quyến nhé.  Xin nguyện cầu Cho Bác ạ.
Bích Liên
Thành kính phân ưu cùng chị Phương Thúy và tang quyến.  Nguyện cầu hương linh cụ Nguyễn Xuân Nhị sớm được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Việt-Chỉnh
Xin phân ưu cùng Phương Thuý và tang quyến.Thành tâm nguyện cầu hương linh cụ Nguyễn Xuân Nhị được siêu thoát miền Cực Lạc.
Lê Mộng Hoàng 
VHP biết tin trễ. Nhưng cũng xin có vài hàng xin thành kính phân ưu cùng Phương Thuý và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh cụ ông sớm đươc về cõi cực lạc.
 Thân ái
 Võ Hương Phố