Day of the Imprisoned Writer 2021- Ngày của Nhà văn bị Cầm Tù 2021

Dear friends,
Today marks the Day of the Imprisoned Writer and we wish you every bit of success with your activities.
As you know, Selahattin Demirtaş features in this year’s campaign. His lawyers visited him in prison over the weekend, and he kindly sent a moving message to the PEN Community – please see attached.
Do not hesitate to use this image when mobilizing members and supporters in calling for his release.
In solidarity,
Aurélia Dondo
Bạn thân mến,
Hôm nay đánh dấu Ngày của Nhà văn bị Cầm Tù và chúng tôi chúc bạn thành công với các hoạt động của mình.
Như bạn đã biết, Selahattin Demirtaş có mặt trong chiến dịch năm nay. Các luật sư của anh ấy đã đến thăm anh ấy trong tù vào cuối tuần qua, và anh ấy đã vui lòng gửi một thông điệp xúc động đến Cộng đồng PEN – vui lòng xem đính kèm.
Đừng ngần ngại sử dụng hình ảnh này khi vận động các thành viên và những người ủng hộ kêu gọi thả anh ta.
Đoàn kết,
Aurélia Dondo
Selahattin Demirtaş (Turkey)
Background
Selahattin Demirtaş is a writer and former co-chair of the pro-Kurdish Peoples’ Democratic Party (HDP).
Demirtaş was arrested on 4 November 2016, alongside several HDP MPs, on charges of being a leading member of a terrorist organisation, spreading terrorist propaganda, praising crimes and criminals and inciting public hatred and hostility. The evidence used against him consists largely of his political speeches and press statements and lacks any compelling evidence of criminal activity. To date, the Turkish authorities have failed to implement a December 2020 ruling by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights, which ordered Demirtaş’ immediate release. The Grand Chamber was ruling on an appeal of a landmark judgement issued by one of the Court’s regular chambers in November 2018, which found that his arrest and pre-trial detention pursued an ulterior purpose, namely to stifle pluralism and limit freedom of political debate.
In a separate case, on 7 September 2018, Demirtaş was sentenced to four years and eight months in prison for allegedly carrying out terrorist propaganda during a speech he gave in 2013. Shortly before the Grand Chamber hearing, Demirtaş’ release from pre-trial detention was ordered, but he remained in prison due to this separate case. His sentence was upheld by the Court of Cassation on 26 April 2021 and became final that day.
New terrorism charges were brought against him on 20 September 2019, as part of a probe into deadly protests that took place across Turkey from 6 to 9 October 2014, which began over accusations that the Turkish army stood by as Islamic State militants besieged the Syrian Kurdish town of Kobane. Demirtaş stands accused of having organised those protests through his political statements and social media posts, and is being held responsible for all offences allegedly committed during the clashes. Charges against him include undermining the unity and territorial integrity of the state, homicide, robbery and damage to property. On 7 January 2021, a Turkish penal court approved the indictment against him and on 25 May 2021 this case, known as the Kobane trial, was merged with his main trial which was the basis of his initial pre-trial detention. He faces life in prison without the possibility of parole.
Demirtaş is being held in Edirne prison, western Turkey, over 1600km away from his loved ones in Diyarbakır.
While in prison, he wrote a collection of short stories entitled Seher (Dawn), which instantly became a best-seller and was translated into scores of languages, notably being awarded a PEN Translates award by English PEN. His latest book Devran was published in 2019. Demirtaş is an honorary member of German PEN and PEN Català.
Tiểu sử
Selahattin Demirtaş là một nhà văn và là cựu đồng chủ tịch của Đảng Dân chủ Nhân dân ủng hộ người Kurd (HDP).
Demirtaş bị bắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2016, cùng với một số nghị sĩ HDP, với cáo buộc là thành viên hàng đầu của một tổ chức khủng bố, tuyên truyền khủng bố, ca ngợi tội ác và tội phạm và kích động lòng căm thù và thù địch của công chúng. Bằng chứng được sử dụng chống lại anh ta phần lớn bao gồm các bài phát biểu chính trị và tuyên bố báo chí của anh ta và thiếu bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về hoạt động tội phạm. Cho đến nay, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã không thực hiện được phán quyết vào tháng 12 năm 2020 của Tòa án Nhân quyền Châu Âu, nơi đã ra lệnh thả Demirtaş ngay lập tức. Grand Chamber đã ra phán quyết về việc kháng cáo một phán quyết mang tính bước ngoặt do một trong các phòng thông thường của Tòa án đưa ra vào tháng 11 năm 2018, cho thấy rằng việc bắt giữ và giam giữ trước khi xét xử của anh ta theo đuổi một mục đích thầm kín, đó là kiềm chế đa nguyên và hạn chế quyền tự do tranh luận chính trị.
Trong một trường hợp riêng biệt, vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, Demirtaş bị kết án bốn năm tám tháng tù giam vì bị cáo buộc tuyên truyền khủng bố trong một bài phát biểu của anh ta vào năm 2013. Ngay trước phiên điều trần tại Grand Chamber, Demirtaş được thả ra khỏi trại giam trước khi xét xử đã được ra lệnh, nhưng anh ta vẫn ở trong tù do vụ án riêng biệt này. Bản án của anh ta được Tòa giám đốc thẩm giữ nguyên vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 và trở thành bản án cuối cùng vào ngày hôm đó.
Các cáo buộc khủng bố mới đã được đưa ra chống lại anh ta vào ngày 20 tháng 9 năm 2019, như một phần của cuộc điều tra về các cuộc biểu tình chết người diễn ra trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014, bắt đầu do cáo buộc rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng khi các chiến binh Nhà nước Hồi giáo bao vây người Kurd Syria thị trấn Kobane. Demirtaş bị cáo buộc đã tổ chức các cuộc biểu tình đó thông qua các tuyên bố chính trị của mình và các bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời phải chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi phạm tội được cho là đã thực hiện trong các cuộc đụng độ. Các cáo buộc chống lại anh ta bao gồm phá hoại sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước, giết người, cướp của và thiệt hại tài sản. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2021, một tòa án hình sự Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn bản cáo trạng chống lại anh ta và vào ngày 25 tháng 5 năm 2021, vụ án này, được gọi là phiên tòa Kobane, được hợp nhất với phiên tòa chính của anh ta, đây là cơ sở cho việc giam giữ trước khi xét xử ban đầu của anh ta. Anh ta phải đối mặt với cuộc sống trong tù mà không có khả năng được ân xá.
Demirtaş đang bị giam giữ tại nhà tù Edirne, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, cách xa những người thân yêu của anh ở Diyarbakır hơn 1600km.
Trong khi ở trong tù, ông đã viết một tuyển tập truyện ngắn có tựa đề Seher (Hừng đông), ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất và được dịch ra nhiều thứ tiếng, đáng chú ý là ông đã được tổ chức PEN của Anh trao giải thưởng PEN Translates. Cuốn sách mới nhất của anh Devran được xuất bản vào năm 2019. Demirtaş là thành viên danh dự của PEN Đức và PEN Català.
Take Action


The Turkish authorities must immediately release Selahattin Demirtaş and quash his conviction, in accordance with the ruling of the European Court of Human Rights and end all ongoing criminal proceedings against him. This is what you can do:
Online campaigning
Sign our online petition, calling for Selahattin Demirtaş’ immediate release and for his conviction to be quashed
Spread the word about his case and encourage others to sign the online petition and share it with their own networks
Advocacy
Send appeals to:
Minister of Justice Abdulhamit Gül:

Postal address: Ministry of Justice, Adalet Bakanlığı, 06659 Ankara, Turkey
Email: info@adalet.gov.tr
Twitter: @abdulhamitgul
Send copies to the Embassy of Turkey in your own country, as well as to your country’s representatives in Turkey. Embassy addresses may be found here.
Social media
Raise awareness of Selahattin Demirtaş’ case on social media, using the sample messages below and the following hashtags #SelahattinDemirtaş; #freedemirtaş #ImprisonedWriter:
Facebook
Kurdish politician and writer from Turkey #SelahattinDemirtaş remains behind bars despite the European Court of Human Rights twice ruling for his immediate release. Today I join PEN International in calling to #freedemirtaş and to quash his conviction. Please support this case by signing this petition #ImprisonedWriter [insert link]
As the world commemorates the Day of the #ImprisonedWriter, I stand in solidarity with Kurdish writer and opposition politician from Turkey #SelahattinDemirtaş. Will you join me and PEN International in signing and sharing this petition to #freedemirtaş? Your signature matters [insert link]

Twitter
Kurdish writer and politician #SelahattinDemirtaş is behind bars despite @ECHR_CEDH twice ruling for his release. Today I join @pen_int and urge Turkey to #freedemirtaş and quash his conviction. Support his case, sign the petition. RT #ImprisonedWriter [insert link]
As the world commemorates the Day of the #ImprisonedWriter, I stand in solidarity with Kurdish writer and politician #SelahattinDemirtaş. Will you join me and @pen_int in signing and sharing this petition to #freedemirtaş? Your signature matters [insert link]
Please share this graphic on social media to highlight Demirtaş’ case.
Solidarity
Please send messages to:
Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi CİK B1-38, EDİRNE (TURKEY)
Hành động
Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phải ngay lập tức thả Selahattin Demirtaş và dập tắt lời kết tội của anh ta, theo phán quyết của Tòa án Nhân quyền Châu Âu và chấm dứt tất cả các thủ tục hình sự đang diễn ra đối với anh ta. Đây là những gì bạn có thể làm:
Chiến dịch trực tuyến
Ký tên vào bản kiến ​​nghị trực tuyến của chúng tôi, kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Selahattin Demirtaş và để niềm tin của anh ta bị dập tắt
Tuyên truyền về trường hợp của anh ấy và khuyến khích những người khác ký vào bản kiến ​​nghị trực tuyến và chia sẻ nó với các mạng của riêng họ
Vận động chính sách
Gửi kháng nghị tới:
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Abdulhamit Gül:
Địa chỉ bưu điện: Bộ Tư pháp, Adalet Bakanlığı, 06659 Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Email: info@adalet.gov.tr
Twitter: @abdulhamitgul
Gửi các bản sao đến Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại quốc gia của bạn, cũng như cho đại diện của quốc gia bạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Địa chỉ đại sứ quán có thể được tìm thấy ở đây.
Truyền thông xã hội
Nâng cao nhận thức về trường hợp của Selahattin Demirtaş trên phương tiện truyền thông xã hội, sử dụng các tin nhắn mẫu bên dưới và các thẻ bắt đầu bằng # sau # SelahattinDemirtaş; # Liberationemirtaş #ImprisonedWriter:
Facebook
Chính trị gia và nhà văn người Kurd đến từ Thổ Nhĩ Kỳ # SelahattinDemirtaş vẫn ở sau song sắt bất chấp Tòa án Nhân quyền Châu Âu hai lần ra phán quyết trả tự do ngay lập tức cho anh ta. Hôm nay, tôi tham gia PEN International kêu gọi # Liberationemirtaş và dập tắt niềm tin của anh ấy. Vui lòng hỗ trợ trường hợp này bằng cách ký tên vào bản kiến ​​nghị này #ImprisonedWriter [chèn liên kết]
Khi cả thế giới kỷ niệm Ngày của # Người viết thư, tôi đứng về tình đoàn kết với nhà văn người Kurd và chính trị gia đối lập từ Thổ Nhĩ Kỳ # SelahattinDemirtaş. Bạn sẽ cùng tôi và PEN International ký tên và chia sẻ kiến ​​nghị này tới # Liberationemirtaş chứ? Chữ ký của bạn rất quan trọng [chèn liên kết]
Twitter
Nhà văn và chính trị gia người Kurd # SelahattinDemirtaş đứng sau song sắt bất chấp @ECHR_CEDH hai lần ra phán quyết trả tự do cho anh ta. Hôm nay, tôi tham gia @pen_int và kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ # giải thoát cho anh ấy và dập tắt niềm tin của anh ấy. Hỗ trợ trường hợp của mình, ký tên vào bản kiến ​​nghị. RT #ImprisonedWriter [chèn liên kết]
Khi cả thế giới kỷ niệm Ngày của # Người viết thư, tôi có tinh thần đoàn kết với nhà văn và chính trị gia người Kurd # SelahattinDemirtaş. Bạn sẽ cùng tôi và @pen_int ký tên và chia sẻ kiến ​​nghị này với # Liberationemirtaş chứ? Chữ ký của bạn rất quan trọng [link liên kết]
Vui lòng chia sẻ hình ảnh này trên phương tiện truyền thông xã hội để làm nổi bật trường hợp của Demirtaş.
Sự đoàn kết
Vui lòng gửi tin nhắn đến:
Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi CİK B1-38, EDİRNE (THỔ NHĨ KỲ)