Day of the Imprisoned Writer 2021

INTERNATIONAL
Day of the Imprisoned Writer 2021
15th to 19th November 2021
Every year on 15 November PEN launches its Day of the Imprisoned Writer campaign, highlighting the cases of writers who are imprisoned or facing prosecution and calling for urgent international action to release and protect them. The five cases we present are emblematic of the type of threats and attacks writers and journalists around the world are often subjected to, for peacefully exercising their right to freedom of expression.
This year, on the 40th anniversary of the campaign, PEN is featuring the cases of Mohammed Al-Roken (UAE), Rahile Dawut (China – Xinjiang), Selahattin Demirtaş (Turkey), Maykel Osorbo (Cuba), and the collective case of 12 writers imprisoned since 2001 (Eritrea). Please take action with us on the following days:
Maykel Osorbo – Monday 15th November
Selahattin Demirtaş – Tuesday 16th November
Rahile Dawut – Wednesday 17th November
Collective case of 12 Eritrean writers – Thursday 18th November
Mohammed Al-Roken – Friday 19th November
How does the Day of the Imprisoned Writer work?
Established in 1981 by PEN International’s Writers in Prison Committee, the Day of the Imprisoned Writer is an opportunity for the PEN’s movement to take action on behalf of selected writers and ensure that they and their families feel supported and not forgotten.
PEN Centres and members worldwide advocate for these cases, with activities ranging from letter-writing and panel discussions, to press conferences and publishing the work of imprisoned writers. PEN’s supporters engage in activities such as raising awareness of their situation and taking action on social media, or in the form of donations. Writers send solidarity letters to their colleagues in prison or under threat.
QUỐC TẾ
Ngày của nhà văn bị bắt giam 2021
15 đến 19 tháng 11 năm 2021
Hàng năm, vào ngày 15 tháng 11, PEN phát động chiến dịch Ngày của những nhà văn bị bỏ tù, nêu bật những trường hợp nhà văn bị bỏ tù hoặc đối mặt với truy tố và kêu gọi hành động quốc tế khẩn cấp để trả tự do và bảo vệ họ. Năm trường hợp mà chúng tôi trình bày là tiêu biểu cho kiểu đe dọa và tấn công mà các nhà văn và nhà báo trên khắp thế giới thường phải chịu, vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ một cách hòa bình.
Năm nay, nhân kỷ niệm 40 năm chiến dịch, PEN đưa ra các trường hợp của Mohammed Al-Roken (UAE), Rahile Dawut (Trung Quốc – Tân Cương), Selahattin Demirtaş (Thổ Nhĩ Kỳ), Maykel Osorbo (Cuba), và trường hợp chung của 12 nhà văn bị bỏ tù từ năm 2001 (Eritrea). Hãy thực hiện hành động với chúng tôi vào những ngày sau:
Maykel Osorbo – Thứ Hai ngày 15 tháng 11
Selahattin Demirtaş – Thứ Ba ngày 16 tháng 11
Rahile Dawut – Thứ 4 ngày 17 tháng 11
Trường hợp tập thể của 12 nhà văn Eritrean – Thứ Năm ngày 18 tháng 11
Mohammed Al-Roken – Thứ Sáu ngày 19 tháng 11
Ngày Người Viết Tù diễn ra như thế nào?
Được thành lập vào năm 1981 bởi Ủy ban Các nhà văn trong tù của PEN International, Ngày của những nhà văn bị bắt giam là cơ hội để phong trào của PEN thực hiện hành động thay mặt cho các nhà văn được chọn và đảm bảo rằng họ và gia đình của họ cảm thấy được hỗ trợ và không bị lãng quên.
Trung tâm PEN và các thành viên trên toàn thế giới vận động cho những trường hợp này, với các hoạt động từ viết thư và thảo luận nhóm, đến họp báo và xuất bản tác phẩm của các nhà văn bị bỏ tù. Những người ủng hộ PEN tham gia vào các hoạt động như nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của họ và thực hiện hành động trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc dưới hình thức quyên góp. Các nhà văn gửi thư đoàn kết cho các đồng nghiệp của họ trong tù hoặc đang bị đe dọa.