ĐINH MỘNG LÂN

Tiểu sử Nhà văn ĐINH-MỘNG-LÂN
Bút hiệu SAO VIỆT 

I- Nguyên Cựu học sinh trường Trung-Học Công-Lập, Trần-Quý-Cáp Hội-An trường Quốc-Học Huế .
* Cựu Sinh viên trường Chính-Trị Kinh-Doanh Viện Đại-Học Đà-Lạt , trường Luật- Khoa Đại-Học Sài-Gòn Việt-Nam
*Cựu sinh viên Ventura College ở Ventura , California State , Politehcnic University Pomona , ở Pomona Mỹ .
*Cựu Trung Uý Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hoà .
*Cựu Tù nhân chính- trị Cộng-Sản ở Long-Giao Nam Việt-Nam và Hoàng- Liên-Sơn , Nghệ-Tĩnh, Bắc Việt-Nam.

II – Sinh hoạt tại Mỹ
*Tổng Thư Ký trong Ban. HấpHành VBVNHN Trung Ương hai nhiệm kỳ 2011-2014 và 2014-2017 .
Phó Chủ Tịch trong Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ hai nhiệm kỳ : 2017-2020 và  2020-2023.

II- Tác phẩm
*Trầm Tư Thế Kỷ
*Việt Nam Lịch Sử Anh Hùng Ca
*Chủ Nghĩa Hoà Bình
*Hoa Kỳ Lịch Sử Thế Giới Ca .

SAO-VIỆT  ĐINH-MỘNG-LÂN  
   

Tác giả sách “Trầm Tư Thế Kỷ,
Việt-Nam Lịch-Sử Anh-Hùng-Ca, Chủ-Nghĩa Hòa-Bình”

            
Kể từ khi Hán diệt Triệu Vương  chiếm Nam Việt,
Gọi là Giao Chỉ, chia làm chín quận cai trị,
Gồm cả Bắc, Trung Việt, Nam-Hải, Quảng Đông, Tây,
Đặt quan thái thú mỗi quận lo việc triều chính.  
                
Năm Giáp Ngọ, ba bốn có quan mới Tô-Định,
Người  thật tàn ác, bạo ngược không sao kể xiết,
Giết nhằm Thi-Sách năm bốn mươi sau Công Nguyên,
Vợ Thi Sách là Trưng Trắc bừng bừng khí tiết,
 
Cùng em là Trưng Nhị ở Mê-linh, Yên Lĩnh,
Triệu nhân dân phất cờ đứng  dậy đánh Tô Định, 
Hai Bà triệt hạ hơn sáu mươi lăm thành trì,
Tô Định thua chạy rút về Nam Hải ẩn định.  
               
Phá tan giặc, Trưng Trắc lên ngôi cùng Trưng Nhị,
Đóng đô đất Mê-linh, sửa sang việc chính trị,
Tiếng rền vang sông núi, nổi dậy khắp nơi nơi,
Trưng Trắc, Trưng Nhị anh hùng hào kiệt dân Việt.
 
Nghe vậy, Hán tặc, Quang Vũ trăm phần tức giận,
Sai hổ tướng Mã-Viện cử đại binh  tiếp viện,
Quân hai bên hỗn chiến gần Lãng Bạc long trời,
Sau  cùng quân Hai Bà Trưng yếu thế cùng kiệt,
 
Phải rút chạy về Cẩm Khê, Vĩnh Tường, Yên Vĩnh,
Quân Mã-Viện lại rà theo đánh tới tận diệt,
Hai Bà tháo chạy đến sông Hát Giang, Sơn Tây,
Quân tan tã cùng đường phải gieo mình tuẫn tiết!
 
Ôi thôi! Hai  Đấng anh hùng liệt nữ, yếu liễu,
Còn quyết xả thân cứu non sông khỏi  khắc nghiệt,
Bàn tay đô hộ đẫm máu  ngoại bang sài lang,    
Mà  đâu những đấng nam nhi Rồng Tiên chi trí?
SAO-VIỆT  ĐINH-MỘNG-LÂN  
   

Tác giả sách “Trầm Tư Thế Kỷ,
Việt-Nam Lịch-Sử Anh-Hùng-Ca, Chủ-Nghĩa Hòa-Bình”
  
Mã Viện đánh tan quân bà Trưng,
Âu-Lạc bị Bắc thuộc lần  hai:
 
Năm trăm năm đô hộ giặc Tàu, 
Bao nhiêu năm khốn khổ từng ngày,
Dân nào biển cả mò ngọc trai
Dân nào  núi thẳm dõi ngà voi,
Dân nào kéo gỗ, quế, hương, đồi,
Dân nào xới đất ra châu báu,
Dân nào rừng sâu mồ chôn xác,
Gian nan khổ ải, hận sầu cay,
Mất nhà, nhục nhã, chết tâm can!
 
Năm hai, bốn, tám, anh hùng dậy,
Bà Triệu Ẩu cùng anh Quốc Đạt,
Ở Nông Cống, Thanh Hóa, Cửu Chân,
Phất cờ khởi nghĩa, đánh Ngô Tàu,
Nữ tướng cỡi voi xưng Kiều Nhụy,
Theo cơn gió mạnh, đạp sóng dữ,
Chém cá tràng kình, cứu nhân dân,
Quân giặc hãi sợ, chạy tứ tan,
Bà hạ  nhiều thành trì kiên cố,
Nhưng sau thua lại quân đô hộ,
Chạy đến xã Bồ-Điền, Mỹ Hóa,
Giặc đuổi sau lưng tự chém bỏ.
Ôi thôi, một đấng nữ anh hùng!