Hình ảnh đại hội Văn Chương Phụ Nữ 15 tháng 8 năm 2010 tại Vỉginia- Giáo sư Phạm Văn Tuấn