Hình ảnh Ra Mắt Sách “Thác Lũ Mưa Nguồn” của Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng tại San Jose  13 tháng 11 năm 2022