Hồng Vân

Quân lực Việt Nam Cộng Hòa


    ( 6 mẫu tự đầu của chữ đầu trong một câu cũng là mẫu tự đầu của 6 chữ ” quân lực Việt Nam cộng hòa ” )


      Qua bao nổi thăng trầm cùng sông núi
      Làm anh hùng ngăn giặc giữ quê hương
      vạn thây phơi, vạn hào khí ngất trời
      Non sông Việt mãi ngàn đời ghi nhớ
      Công ơn lớn của người lính cộng hòa
      Hoa đua nở đường anh đi muôn thuở
  Hồng Vân
Nhớ ơn Cha


              Tình cha hơn cả Thái Sơn
          Công cha sâu thẳm còn hơn đất trời
               Dạy con khôn lớn thành tài
          Nêu gương nặng gánh đêm ngày lo âu
                đắp bồi cho cả gia đình
          Năm qua tháng lại một mình không than
                Mẹ cho tiếng hát ngọt ngào
          Cha mang cơm áo làm giàu tương lai
                Không gì có thể đo lường
           Con luôn luôn nhớ trên đường con đi
Hồng Vân