LAN CAO(CAO HỮU BÁU)

Thắp Đời
May 16, 2018
Thắp đời trên ngực Mẹ
Nở vàng hoa Mẫu Đơn
Trăng soi vùng hổ phách
Cháy trắng vào môi son
Thắp đời lên phấn bảng
Trưởng thành với lời kinh
Đàn chim trời giăng cánh
Mẹ nhìn con hữu tình
Thắp đời theo rong ruổi
Dục vó ngựa xông pha
Đan mùa Đông thành áo
Mẹ là áo sơn hà
Thắp đời xem thế sự
Kẻ sĩ khóc cuồng si
Dối gian thừa như lá
Mắt Mẹ soi đường đi
Thắp đời trên ngọn nến
Quan tài Mẹ buông tay
Về lặng thinh viên mãn
Theo khói nhang hồn bay ……
LAN CAO