Mừng Lễ Phật Đản 8 tháng 5

Phật Đản Sanh Cứu Khổ – thơ: Lê Nguyễn Nga, nhạc: Cao Minh Hưng, ca sĩ: Tú Uyên
Nhớ Ơn Phật Đản Sanh
 

Sen Vàng bảy đóa rỡ ràng nơi
Nhập thế hoằng dương Đạo rạng ngời
Tham luyến sân si lòng chẳng khởi
Phụng hành tín thọ chí không lơi
Nhân duyên chớ tạo thường yên ổn
Nghiệp quả càng vơi hẳn tuyệt vời
Đức Phật soi đường về Bát Chánh
Luân hồi sáu nẻo khó mà rơiTâm Thanh
Kim Phú Nguyễn

CA. Rằm Tháng Tư ÂL
(May/15/2022)