THƯ NGỎ GỬI CHỦ TỊCH PAUL KAGAME VỀ SỰ MẤT TÍCH CỦA THI SĨ INNOCENT BAHATI _ OPEN LETTER TO PRESIDENT PAUL KAGAME ON THE DISAPPEARANCE OF INNOCENT BAHATI

OPEN LETTER TO PRESIDENT PAUL KAGAME ON THE DISAPPEARANCE OF INNOCENT BAHATI
We, the undersigned writers, poets, and artists from Africa and around the world, would like to jointly express our grave concern about the life and whereabouts of Rwandan poet Innocent Bahati, who has been missing since 07 February 2021. Bahati is a well-known poet who, before disappearing, has published poetry on YouTube and Facebook and has regularly performed at poetry events in Rwanda. At the time of his disappearance, he was a teacher at the Green Hills Academy in Kigali.
We write in support of previous calls by PEN International, the world association of writers and other freedom of expression organizations, to urge you to intervene in the case of Bahati and in the interest of his right to life, liberty, and wellbeing.
We understand that Bahati was last seen at a hotel in Nyanza district, in the Southern Province of Rwanda, where he had reportedly gone to meet someone whom he had spoken to on the phone earlier. When Bahati failed to return to Kigali as expected, individuals close to him tried to reach him on his mobile phones without success. Bahati’s phones appeared to be switched off and have remained so ever since.
According to media accounts, on 9 February 2021 a report was made to the Rwanda Investigations Bureau (RIB) about the disappearance of Bahati. Soon after, a spokesperson of the RBI publicly stated that Bahati was not in the agency’s custody. He further said that an investigation was ongoing and that the RIB would not reveal any information at the time.
We are bringing this matter to your attention, with a plea for urgent action because, one year later, Bahati is still missing and his situation unknown. We note with concern that the Rwandan authorities are yet to disclose any progress or outcome of investigations on his case.
As writers, poets and artists, we have legitimate reasons to believe that Innocent Bahati’s disappearance is in relation to his poetry and critical expression on issues affecting Rwandan society. We are aware of reports that he similarly disappeared in 2017 after he had posted a critical comment on Facebook, only to reappear in police custody after several days. Although he was not charged for any offense, he was imprisoned without trial for three months and only freed after a court order.
Further, we have seen media reports attributed to a speech made on 21 March 2021 by the Rwandan Secretary of State in charge of culture Mr. Edouard Bamporiki, on the use of poetry, as follows:
“…one who has nothing to lose may cross the lines, and the one who has no guard will get off the right track. When poetry loses its way, it can mislead the public. It is for this reason that I ask you to forget the difficulties that Rwandan poetry community has known in recent times, but rather to do our part to advise and reprimand those amongst who stray from the right path…”
Coming shortly after the disappearance of Bahati in 2021, these chilling remarks by an official of your administration are hardly coincidental. They suggest a pattern of intolerance to free poetic expression by officials, and they legitimately raise suspicions that Bahati may have been disappeared in relation to his poetry. We believe that someone within the Rwandan administration knows about the whereabouts or fate of Bahati.
Rwanda’s constitution guarantees freedom of expression, with sufficient safeguards against arbitrary use of state power to supress this right. Rwanda is also obliged under International Human Rights law and standards, to guarantee the right to freedom of expression, including artistic freedom.
Poetry is not a crime. The world awaits to hear the voice of Innocent Bahati, again.
We look forward to your positive intervention, Mr. President, in the interest of justice.
Signed on this day: 7 February 2022
THƯ NGỎ GỬI CHỦ TỊCH PAUL KAGAME VỀ SỰ MẤT TÍCH CỦA INNOCENT BAHATI
Chúng tôi, các nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ ký tên dưới đây từ Châu Phi và trên toàn thế giới, muốn cùng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về cuộc sống và nơi ở của nhà thơ Rwandan Innocent Bahati, người đã mất tích kể từ ngày 7 tháng 2 năm 2021. Bahati là một nhà thơ nổi tiếng, trước khi mất tích, đã xuất bản thơ trên YouTube và Facebook và thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện thơ ở Rwanda. Vào thời điểm mất tích, ông là giáo viên tại Học viện Green Hills ở Kigali.

Chúng tôi viết thư ủng hộ các lời kêu gọi trước đây của PEN International, hiệp hội các nhà văn thế giới và các tổ chức tự do ngôn luận khác, kêu gọi bạn can thiệp vào trường hợp của Bahati và vì quyền được sống, tự do và hạnh phúc của anh ta.
Chúng tôi biết Bahati có mặt lần cuối tại một khách sạn ở quận Nyanza, phía Nam tỉnh Rwanda, nơi anh ta được cho là đã đến gặp một người mà anh ta đã nói chuyện qua điện thoại trước đó. Khi Bahati không thể trở về Kigali như mong đợi, những người thân cận đã cố gắng liên lạc với anh ta bằng điện thoại di động nhưng không thành công. Điện thoại của Bahati dường như đã tắt và vẫn duy trì như vậy kể từ đó.
Theo các tài khoản truyền thông, vào ngày 9 tháng 2 năm 2021, một báo cáo đã được gửi tới Cục Điều tra Rwanda (RIB) về sự biến mất của Bahati. Ngay sau đó, một phát ngôn viên của RBI đã công khai rằng Bahati không bị cơ quan quản lý. Ông nói thêm rằng một cuộc điều tra đang diễn ra và RIB sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào vào thời điểm đó.
Chúng tôi đang đưa vấn đề này đến sự chú ý của bạn, với lời kêu gọi hành động khẩn cấp bởi vì, một năm sau, Bahati vẫn mất tích và tình hình của anh ta không rõ. Chúng tôi lưu ý rằng chính quyền Rwandan vẫn chưa tiết lộ bất kỳ tiến trình hoặc kết quả điều tra nào về trường hợp của anh ta.
Với tư cách là nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ, chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng sự biến mất của Innocent Bahati có liên quan đến thơ của anh ấy và cách thể hiện phê phán về các vấn đề ảnh hưởng đến xã hội Rwandan. Chúng tôi được biết về các báo cáo rằng anh ta đã biến mất tương tự vào năm 2017 sau khi anh ta đăng một bình luận chỉ trích trên Facebook, chỉ để xuất hiện trở lại trong sự giam giữ của cảnh sát sau vài ngày. Mặc dù không bị buộc tội vì bất kỳ hành vi phạm tội nào, nhưng anh ta đã bị bỏ tù mà không cần xét xử trong ba tháng và chỉ được trả tự do sau khi có lệnh của tòa án.
Hơn nữa, chúng tôi đã thấy các báo cáo truyền thông được cho là do bài phát biểu được thực hiện vào ngày 21 tháng 3 năm 2021 của Ngoại trưởng Rwanda phụ trách văn hóa, ông Edouard Bamporiki, về việc sử dụng thơ ca, như sau:
“… Người không có gì để mất có thể vượt qua ranh giới, và người không có người bảo vệ sẽ đi đúng hướng. Khi thơ lạc lối, nó có thể gây hiểu lầm cho công chúng. Chính vì lẽ đó, tôi yêu cầu các bạn hãy quên đi những khó khăn mà cộng đồng thơ Rwandan đã biết trong thời gian gần đây, mà hãy làm phần việc của chúng tôi để khuyên nhủ và khiển trách những ai đi lạc trên con đường đúng đắn … ”
Xuất hiện ngay sau khi Bahati biến mất vào năm 2021, những nhận xét lạnh lùng này của một quan chức trong chính quyền của bạn hầu như không phải là ngẫu nhiên. Họ đề xuất một khuôn mẫu không khoan dung với việc diễn đạt thơ tự do của các quan chức, và họ làm dấy lên nghi ngờ một cách hợp pháp rằng Bahati có thể đã biến mất liên quan đến thơ của ông. Chúng tôi tin rằng ai đó trong chính quyền Rwandan biết về nơi ở hoặc số phận của Bahati.
Hiến pháp của Rwanda đảm bảo quyền tự do ngôn luận, với đầy đủ các biện pháp bảo vệ chống lại việc sử dụng quyền lực nhà nước một cách tùy tiện để áp chế quyền này. Rwanda cũng có nghĩa vụ theo luật và tiêu chuẩn Nhân quyền Quốc tế, đảm bảo quyền tự do ngôn luận, bao gồm cả quyền tự do nghệ thuật.
Làm thơ không phải là một cái tội. Thế giới đang chờ đợi để nghe lại giọng nói của Bahati ngây thơ.
Chúng tôi mong được sự can thiệp tích cực của Ngài, thưa Tổng thống, vì lợi ích của công lý.
Ký vào ngày này: 7 tháng 2 năm 2022
PEN INTERNATIONAL Rwanda: Investigate and publicly account for the whereabouts of poet Innocent Bahati
VĂN BÚT QUỐC TẾ: Rwanda: Hãy điều tra và công khai nơi ở của nhà thơ Innocent Bahati
PEN International calls on the Rwandan authorities to urgently come clear and publicly account for the whereabouts of poet Innocent Bahati who has been missing since 7 February 2021. PEN is gravely concerned about Bahati’s safety and life and calls for urgent measures to taken and publicly reported by the Government of Rwanda to guarantee his safety. PEN has received reports that Innocent Bahati has been missing since 7 February 2021 after he had reportedly gone to meet an unnamed person he had just spoken with on phone at a hotel in Nyanza district, in the Southern Province of Rwanda. When Bahati failed to return to Kigali after the meeting as he had planned, a fellow poet and housemate tried to reach him on his mobile phones without success. Bahati’s phones had been switched off.
On 9 February, Bahati’s housemate visited the hotel to make inquiries to no avail, after which he notified the Rwanda Investigations Bureau (RIB). A spokesperson of the security agency has been quoted saying that the investigation was ongoing and that the RIB would not reveal any information at the time. Nothing has been heard from the authorities on the progress of this purpoted investigation. PEN believes that Bahati could be a target of repression by the Rwandan authorities for his legitimate exercise of freedom of expression. We fear that the missing poet could be yet another victim of enforced disappearance.
“After Innocent Bahati went to meet someone and did not return, his phone has been silent. His whereabouts remain unknown. His words haunt and resonate, but he remains missing. He has committed no crime. Speaking against poverty, against abuses, against injustice, is not a crime. Rwandan authorities must investigate his disappearance, release him if he is in their custody, and secure his safe return if he was taken away by unknown forces. Rwandans need to hear his voice,” said Salil Tripathi, Chair of the Writers in Prison Committee, PEN International.
Văn Bút Quốc Tế kêu gọi chính quyền Rwanda khẩn trương làm rõ và công khai tung tích của nhà thơ Innocent Bahati, người đã mất tích kể từ ngày 7 tháng 2 năm 2021. Văn Bút rất quan tâm đến sự an toàn và tính mạng của Bahati và kêu gọi các biện pháp khẩn cấp được thực hiện và báo cáo công khai bởi Chính phủ Rwanda để đảm bảo an toàn cho anh ta. Văn Bút đã nhận được báo cáo rằng Innocent Bahati đã mất tích kể từ ngày 7 tháng 2 năm 2021 sau khi anh ta được cho là đã đi gặp một người giấu tên mà anh ta vừa nói chuyện qua điện thoại tại một khách sạn ở quận Nyanza, tỉnh phía Nam của Rwanda. Khi Bahati không thể trở lại Kigali sau cuộc họp như anh đã lên kế hoạch, một nhà thơ và bạn cùng nhà đã cố gắng liên lạc với anh qua điện thoại di động nhưng không thành công. Điện thoại của Bahati đã bị tắt.

Vào ngày 9 tháng 2, người bạn cùng nhà của Bahati đến khách sạn để hỏi thăm nhưng không có kết quả, sau đó anh ta thông báo cho Cục Điều tra Rwanda (RIB). Người phát ngôn của cơ quan an ninh đã được trích dẫn nói rằng cuộc điều tra đang diễn ra và RIB sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào vào thời điểm đó. Không có thông tin gì từ nhà chức trách về tiến độ của cuộc điều tra có chủ đích này. Văn Bút tin rằng Bahati có thể là mục tiêu đàn áp của chính quyền Rwandan vì việc thực hiện quyền tự do ngôn luận hợp pháp của anh ta. Chúng tôi lo sợ rằng nhà thơ mất tích có thể là một nạn nhân khác của vụ mất tích cưỡng chế.
“Sau khi Innocent Bahati đi gặp ai đó và không quay lại, điện thoại của anh ấy đã im bặt. Nơi ở của anh ta vẫn chưa được biết. Những lời nói của anh ấy ám ảnh và gây tiếng vang, nhưng anh ấy vẫn mất tích. Anh ta không phạm tội gì. Nói chống lại đói nghèo, chống lại lạm dụng, chống lại bất công, không phải là một tội ác. Các nhà chức trách Rwandan phải điều tra sự biến mất của anh ta, thả anh ta nếu anh ta đang bị họ giam giữ, và đảm bảo anh ta trở về an toàn nếu anh ta bị bắt đi bởi những lực lượng không xác định. Người dân Rwandan cần nghe giọng nói của anh ấy “, Salil Tripathi, Chủ tịch Ủy ban Nhà văn trong tù, Văn Bút Quốc Tế cho biết.
Take Action
Please send appeals to the Government of Rwanda, urging the authorities to:
·Immediately make public the outcome or progress of investigations into the disappearance of Innocent Bahati, and if in the custody of the Rwandan state, disclose his whereabouts;
Guarantee Bahati’s safety, wellbeing, and human rights, including the right to freedom of expression;
Respect Rwanda’s constitutional guarantees on freedom of expression and to desist from arbitrary use of state power to suppress freedom of expression and silence critics; and
Comply with Rwanda’s obligations under International Human Rights law and standards on protection of the right to freedom of expression, including artistic freedom.
Send your appeals to:
Paul Kagame
Role: President of the Republic of Rwanda Twitter: https://twitter.com/PaulKagame Facebook: https://www.facebook.com/Presi… Email: info@gov.rw
Jeannot K. Ruhunga
Role: Secretary General of the Rwanda Investigation Bureau (RIB) Twitter: https://twitter.com/RIB_RW Facebook: https://www.facebook.com/Rwand… Email: info@rib.gov.rw
*** Please send appeals immediately ***
Publicity
PEN members are encouraged to:
· Publish articles and opinion pieces in your national or local press highlighting the case of Innocent Bahati and the state of freedom of expression in Rwanda.
· Share information about Innocent Bahati’s disappearance and your urgent appeal action on social media platforms.
Please inform PEN International of any action you take and of any responses you receive.
Hành động
Vui lòng gửi kháng nghị tới Chính phủ Rwanda, kêu gọi các cơ quan chức năng:
· Ngay lập tức công khai kết quả hoặc tiến độ của cuộc điều tra về sự biến mất của Innocent Bahati, và nếu đang bị nhà nước Rwandan giam giữ, hãy tiết lộ nơi ở của anh ta;
Đảm bảo sự an toàn, phúc lợi và nhân quyền của Bahati, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận;
Tôn trọng những bảo đảm trong hiến pháp của Rwanda về quyền tự do ngôn luận và không cho phép sử dụng quyền lực nhà nước một cách tùy tiện để đàn áp quyền tự do ngôn luận và bịt miệng những người chỉ trích; và
Tuân thủ các nghĩa vụ của Rwanda theo luật Nhân quyền Quốc tế và các tiêu chuẩn về bảo vệ quyền tự do ngôn luận, bao gồm cả quyền tự do nghệ thuật.
Gửi kháng nghị của bạn tới:
Paul Kagame
Vai trò: Tổng thống Cộng hòa Rwanda Twitter: https://twitter.com/PaulKagame Facebook: https: //www.facebook.com/Presi … Email: info@gov.rw
Jeannot K. Ruhunga
Vai trò: Tổng thư ký của Cục điều tra Rwanda (RIB) Twitter: https://twitter.com/RIB_RW Facebook: https: //www.facebook.com/Rwand … Email: info@rib.gov.rw
*** Vui lòng gửi kháng nghị ngay lập tức ***
Công khai
Các thành viên PEN được khuyến khích:
· Đăng các bài báo và các ý kiến ​​trên báo chí quốc gia hoặc địa phương của bạn nêu bật trường hợp của Bahati Vô tội và tình trạng tự do ngôn luận ở Rwanda.
· Chia sẻ thông tin về sự biến mất của Innocent Bahati và hành động kêu gọi khẩn cấp của bạn trên các nền tảng truyền thông xã hội.
Vui lòng thông báo cho Văn Bút Quốc Tế về bất kỳ hành động nào bạn thực hiện và bất kỳ phản hồi nào bạn nhận được.
Background
Innocent Bahati is a well-known Rwandan poet who has a reputation for his critical expression on social issues through his poetry. Among the themes Bahati explores in his poems include human rights abuses, poverty, the refugee crisis, criticism of autocratic rule and reconciliation. He publishes his poetry on his YouTube and Facebook channels and regularly performs at poetry events in Rwanda. His poems include ‘Mfungurira’ (Open for me) ‘Rubebe’; and ‘Uwenda Ngomba u Rwanda’ (The Debt I Need for Rwanda); among many others.

Friends and associates of Bahati believe that the disappearance of Innocent Bahati is in relation to his poems and critical expression on issues affecting the Rwandan society. PEN International has reviewed reports alleging that before Bahati’s disappearance, a prominent pro-government operative had made comments on his social media platform linking Bahati’s critical expression to opponents of President Paul Kagame’s administration, all who have been targeted for repression by the Rwandan authorities because of their dissenting views. In 2017, Innocent Bahati reportedly disappeared after he posted a poetic comment on Facebook, only to reappear in police custody after several days. Although he was not charged for any offense, he was imprisoned without trial and freed after three months.
Thân thế
Innocent Bahati là một nhà thơ nổi tiếng người Rwandan qua bút pháp phê phán xuất sắc về các vấn đề xã hội thông qua thơ của mình. Trong số các chủ đề mà Bahati diễn đạt trong các bài thơ của anh bao gồm vi phạm nhân quyền, nghèo đói, cuộc khủng hoảng người tị nạn, chỉ trích chế độ cai trị chuyên quyền và hòa giải. Anh đăng thơ của mình trên các kênh YouTube và Facebook của anh và thường xuyên trình bày tại các sự kiện thơ ở Rwanda. Các bài thơ của ông bao gồm ‘Mfungurira’ (Mở cho tôi) ‘Rubebe’; và ‘Uwenda Ngomba u Rwanda’ (Món nợ tôi cần cho Rwanda); với nhiều người khác.

Bạn bè và cộng sự của Bahati tin rằng sự biến mất của Innocent Bahati có liên quan đến những bài thơ và cách thể hiện phê phán của ông về các vấn đề ảnh hưởng đến xã hội Rwandan. Văn Bút Quốc Tế đã xem xét các bản cáo buộc trước khi Bahati mất tích, một nhân viên nổi tiếng ủng hộ chính phủ đã đưa ra bình luận trên nền tảng truyền thông xã hội của anh ta liên kết biểu hiện chỉ trích của Bahati với những người phản đối chính quyền của Tổng thống Paul Kagame, tất cả những người đã bị chính quyền Rwanda đàn áp vì quan điểm bất đồng của họ. Vào năm 2017, Innocent Bahati được báo là đã mất tích sau khi anh ta đăng một đoạn thơ bình luận trên Facebook, sau đó vài ngày, anh xuất hiện trở lại trong sự giam giữ của cảnh sát. Mặc dù không bị buộc tội vì bất kỳ hành vi phạm tội nào, anh ta vẫn bị bỏ tù mà không cần xét xử và được trả tự do sau ba tháng.
Freedom of Expression in Rwanda
Freedom of expression is enshrined in the Constitution of Rwanda and the country has ratified the African Charter on Human and Peoples Rights (ACHPR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Despite its international obligations to promote and uphold the right to freedom of expression, in practice, this right is under relentless attack in Rwanda, with critics and opponents of President Paul Kagame and his Rwanda Patriotic Front (RPF) ruling party systematically targeted for repression and silencing.
The 2020 Freedom in the World Report by Freedom House scores Rwanda as ‘not free’ based on its poor record on democratic governance, rule of law and respect for human rights. The World Press Freedom Index 2020 ranks Rwanda at 155/180 countries surveyed. At the root of the dismal rating is the country’s authoritarian rule that denies citizens their constitutionally guaranteed rights to freedom of expression, assembly, and association.
Individuals who peacefully oppose, express dissenting opinions, or criticize the president or the RPF are constantly subjected to threats, violence, arbitrary arrest, unlawful incommunicado detention, often at unofficial detention facilities, torture, judicial harassment through prosecution on trumped up charges and prolonged trials, enforced disappearances, and assassination. During Rwanda’s Universal Periodic Review (UPR) at the Human Rights Council on 25 January 2021, Rwanda received strong criticism on its poor human rights record.

Rwanda retains laws that restrict freedom of expression and impose criminal and civil penalties for legitimate online and offline activity. Through use of often vague legal provisions and outright misuse of rule of law, the authorities have created an intimidating environment that hinders writers, artists – including musicians and poets, journalists, and media outlets from working freely. The country’s cybersecurity law includes vaguely described offenses like ‘publishing rumours that may incite fear, insurrection or violence…or that may make a person lose their credibility’ with penalties of up to five-year imprisonment and a fine of between US $1000 – 3000. Rwanda’s Information, Communication and Technology (ICT) laws negate internet freedom, and they restrict freedom of expression by prohibiting the dissemination of what the law ambiguously refers to as “grossly offensive” or “indecent” messages and the use of ICTs to cause “annoyance, inconvenience or needless anxiety”. The spectre of the 1994 genocide is commonly used to describe media outlets that criticise government actions as ‘divisionist’ with ambiguous offences such as ‘inciting ethnic hatred’; promoting ‘genocide ideology’; ‘threatening state security’ and loosely defined or interpreted crimes like ‘inciting terror acts’ are extensively applied to target individuals and groups critical of the ruling party, government policies or the president.

Rwanda’s hostile political, legal and policy ecosystem is a calculated means of repression. Coupled with official impunity for human rights violations, lack of an independent Judiciary and absence of parliamentary oversight, Rwanda is a difficult place for independent journalists and artists to do their legitimate work. Self-censorship is a recourse for many and those who do not practice it face reprisals. Even those who are forced into exile live in constant fear for their lives, following several reported incidents of prominent regime critics being attacked or killed in exile by suspected Rwandan agents.


The government often blocks access to online media platforms based outside of the country and the authorities have also been found to use spyware on Rwandan political dissidents living abroad by
monitoring their mobile and digital communications, and even accessing their locations. It is common for President Kagame to openly threaten his critics living in the diaspora.For example, in 2019 he was quoted saying that “Those making noise on the internet do so because they’re far from the fire. If they dare get close to it, they’ll face its heat.” These threats have been implemented, with the reported numerous arrests, enforced disappearances, and mysterious deaths of Rwandans with dissenting opinions.
For more information, please contact Nduko o’Matigere, Africa Regional Coordinator at PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK – e-mail Nduko.oMatigere@pen-international.org
Tự do ngôn luận ở Rwanda
Quyền tự do ngôn luận được ghi trong Hiến pháp của Rwanda và quốc gia này đã phê chuẩn Hiến chương Châu Phi về Quyền con người và Nhân dân (ACHPR) và Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR). Bất chấp các nghĩa vụ quốc tế của nó là thúc đẩy và duy trì quyền tự do ngôn luận, trên thực tế, quyền này đang bị tấn công không ngừng ở Rwanda, với những người chỉ trích và phản đối Tổng thống Paul Kagame và đảng cầm quyền Mặt trận Yêu nước Rwanda (RPF) của ông nhằm mục đích đàn áp và cấm lên tiếng

Báo cáo Tự do trên Thế giới năm 2020 của Freedom House đánh giá Rwanda là ‘không tự do’ dựa trên thành tích kém của nước này về quản trị dân chủ, pháp quyền và tôn trọng nhân quyền. Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2020 xếp Rwanda ở vị trí 155/180 quốc gia được khảo sát. Căn nguyên của xếp hạng tồi tệ là chế độ cai trị độc đoán của quốc gia này từ chối công dân các quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội được bảo đảm theo hiến pháp của họ.

Những cá nhân phản đối một cách ôn hòa, bày tỏ quan điểm bất đồng hoặc chỉ trích tổng thống hoặc RPF thường xuyên bị đe dọa, bạo lực, bắt giữ tùy tiện, giam giữ bất hợp pháp, thường là tại các cơ sở giam giữ không chính thức, tra tấn, sách nhiễu tư pháp thông qua việc truy tố với các tội danh bị cáo buộc và xét xử kéo dài , những vụ mất tích được cưỡng chế, và ám sát. Trong cuộc Đánh giá Định kỳ Toàn cầu (UPR) của Rwanda tại Hội đồng Nhân quyền vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, Rwanda đã nhận được những lời chỉ trích mạnh mẽ về hồ sơ nhân quyền kém cỏi của mình.

Rwanda giữ lại các luật hạn chế quyền tự do ngôn luận và áp dụng các hình phạt dân sự và hình sự đối với hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến hợp pháp. Thông qua việc sử dụng các quy định pháp luật thường mơ hồ và lạm dụng hoàn toàn các quy định của pháp luật, các nhà chức trách đã tạo ra một môi trường đáng sợ cản trở các nhà văn, nghệ sĩ – bao gồm cả nhạc sĩ, nhà thơ, nhà báo và các phương tiện truyền thông tự do làm việc. Luật an ninh mạng của nước này bao gồm các tội được mô tả mơ hồ như ‘đăng tin đồn có thể kích động sợ hãi, nổi dậy hoặc bạo lực … hoặc có thể khiến một người mất uy tín’ với hình phạt lên đến 5 năm tù và phạt tiền từ 1000 – 3000 USD. Luật Thông tin, Truyền thông và Công nghệ (CNTT-TT) của Rwanda phủ nhận quyền tự do internet, và họ hạn chế quyền tự do ngôn luận bằng cách cấm phổ biến những gì mà luật này đề cập một cách mơ hồ là thông điệp “xúc phạm nặng nề” hoặc “không đứng đắn” và việc sử dụng CNTT-TT để gây “khó chịu , bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết ”. Bóng ma của vụ diệt chủng năm 1994 thường được sử dụng để mô tả các phương tiện truyền thông chỉ trích các hành động của chính phủ là ‘gây chia rẽ’ với những tội danh không rõ ràng như ‘kích động hận thù sắc tộc’; thúc đẩy ‘hệ tư tưởng diệt chủng’; ‘Đe dọa an ninh nhà nước’ và các tội phạm được định nghĩa hoặc diễn giải lỏng lẻo như ‘kích động hành vi khủng bố’ được áp dụng rộng rãi cho các cá nhân và nhóm mục tiêu chỉ trích đảng cầm quyền, các chính sách của chính phủ hoặc tổng thống.
Hệ sinh thái chính trị, luật pháp và chính sách thù địch của Rwanda là một phương tiện đàn áp có tính toán. Cùng với việc chính thức bị trừng phạt vì vi phạm nhân quyền, thiếu cơ quan Tư pháp độc lập và không có sự giám sát của quốc hội, Rwanda là một nơi khó khăn cho các nhà báo và nghệ sĩ độc lập thực hiện công việc hợp pháp của họ. Tự kiểm duyệt là một yêu cầu của nhiều người và những người không thực hành nó sẽ phải đối mặt với sự trả thù. Ngay cả những người bị buộc phải sống lưu vong cũng phải thường xuyên lo sợ về tính mạng của họ, sau một số vụ việc được báo cáo về việc những người chỉ trích chế độ nổi tiếng bị tấn công hoặc giết chết khi lưu vong bởi các đặc vụ Rwandan bị nghi ngờ.
Chính phủ thường chặn quyền truy cập vào các nền tảng truyền thông trực tuyến có trụ sở bên ngoài đất nước và các nhà chức trách cũng đã bị phát hiện sử dụng phần mềm gián điệp đối với những người bất đồng chính kiến ​​Rwanda sống ở nước ngoài bằng cách
giám sát thông tin liên lạc di động và kỹ thuật số của họ, và thậm chí truy cập các vị trí của họ. Việc Tổng thống Kagame công khai đe dọa những người chỉ trích ông đang sống ở cộng đồng là chuyện bình thường.

Ví dụ, vào năm 2019, anh ấy được trích dẫn nói rằng “Những người gây ồn ào trên internet làm như vậy vì họ ở xa ngọn lửa. Nếu họ dám đến gần nó, họ sẽ phải đối mặt với sức nóng của nó. ” Những lời đe dọa này đã được thực hiện, với nhiều vụ bắt giữ được báo cáo, những vụ mất tích bị cưỡng chế và những cái chết bí ẩn của những người Rwandan với những ý kiến ​​bất đồng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Nduko o’Matigere, Điều phối viên Khu vực Châu Phi tại PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK – e-mail Nduko.oMatigere@pen-international.org