PHẠM VĂN HẢI

Tiểu sử Nhà Văn Giáo sư Phạm Văn Hải
Trường đã theo học:
Trung-học:
Dũng-Lạc, Hà-nội
Hồ-Ngọc-Cẩn, Sài-gòn
Hồ Ngọc Cẩn, Gia-định
Chu Văn An, Sài-gòn.
Đại-học:
Trường Khoa-học và Trường Văn-Khoa, Sài-gòn
Trường Ngữ-học và Ngôn-ngữ, Viện Đại-học Georgetown, Washington, DC.
Sách đã xuất-bản:
Quốc-văn – Lớp Ðệ Tứ (1966)
Quốc-văn – Lớp Ðệ Nhị (1970)
Ðối-chiếu Tiếng Hán-Việt và Tiếng Bắc-kinh (1967)
Vần tiếng Việt (1976)
Ảnh-hưởng Trung-hoa trong tiếng Việt (1976)
The influence of T’ang Poetry into Vietnamese Poetry Written in Nôm Characters and in Quốc-ngữ Writing System (1980)
Sách Vỡ Lòng (1981)
Sơ-lược về Thể Lục-bát (1994)
Ðàn Bà (1994)
Ði Tìm Một Ðường Lối Viết Truyện Ngắn (1994)
Thơ Tình (1995)
[Vietnamese I – For College Students], 1996
Tiếng Việt II – Dành cho Sinh-viên Ðại-học
[Vietnamese II – For College Students], 1997
Tiếng Việt III – Dành cho Sinh-viên Ðại-học
[Vietnamese III – For College Students], 1997
Tiếng Việt IV – Dành cho Sinh-viên Ðại-học
[Vietnamese IV – For College Students], 1998
Viết Lại Truyện Ðời Xưa: Mưu-trí Ðàn Bà (1997)
Tiếng Kèm (1998)