Picking off new shoots will not stop the spring: Witness poems and essays from Burma/Myanmar (1988-2021)

Ngắt những chồi non mới sẽ không ngăn cản mùa xuân: Chứng cớ trong ​​những bài thơ và tiểu luận của Miến Điện / Myanmar (1988-2021)

Picking off new shoots will not stop the spring: Witness poems and essays from Burma/Myanmar (1988-2021)
Picking off new shoots will not stop the spring is a multi-publisher, not-for-profit collaboration that aims to amplify the voices of the Burmese people alongside the ongoing Civil Disobedience Movement. If you are a publisher keen on supporting this initiative, please write to us at rights[at]pagesetters.com.sg. Limited physical copies are for sale, and the e-book is free to download for you to share the stories in this book as widely as possible.
About the Book
Fallen innocents on blood-stained streets. The defiant banging of pots and pans echoing in the darkness. The birth of a springtime revolution amidst the interrupted lives of a country and its people. On the morning of 1 February 2021, a coup d’état was initiated by the Tatmadaw, Myanmar’s military, effectively overthrowing the democratically elected members of the country’s ruling party, the National League for Democracy, and casting Myanmar into chaos.
This volume collects the poetry and prose of the many writers, cultural figures, and everyday people on the ground in Myanmar’s urban centres, rural countryside and in the diaspora, as they document, memorialize, or merely try to come to grips with the violence and traumas unfolding before their eyes. Written in English or translated from the original Burmese the collection includes some of Myanmar’s most important contemporary authors and dissidents, such as Ma Thida, Nyipulay and K Za Win, as well as up and coming authors and poets from all over Myanmar, reflecting the country’s rich cultural and ethnic diversity.
In addition, poetry and essays that reflect socioeconomic life of the so-called transitional Myanmar (2010-2020), a period of relative freedom for writers when much of the censorship regime was lifted and the internet and social media were introduced in the country, as well as prominent protest poems and essays, by dissidents Min Ko Naing, U Win Tin and Min Lu, who lived through the hopes and horrors of the 1988 uprising of Myanmar are featured in this volume.
A feast for the literary imagination, an elegy to those who have fallen, and a courageous act of defiance by those that continue to fight, these firsthand accounts provide an important window into a crucial moment in Myanmar’s history.
This book will also be simultaneously released by Gaudy Boy and Balestier Press in the US and UK respectively.
Film Pairing
In collaboration withThe Projector, Padauk: Myanmar Spring, a documentary directed by Jeanne Marie Hallac and Rares Michael Ghilezan which features poems from the anthology, is available to watch on The Projector Plus platform till 5 Aug 2022 (viewing available only in Singapore). This powerful film takes the viewer to the streets of Myanmar during the heady days following the February 2021 military coup through Nant, a young, first-time protester. Find out more about Padauk: Myanmar Spring on The Projector Plushere.
Ngắt những chồi non mới sẽ không ngăn cản mùa xuân: Chứng cớ trong ​​những bài thơ và tiểu luận của Miến Điện / Myanmar (1988-2021)
Ngắt những chồi mới sẽ không ngăn cản mùa xuân là một sự hợp tác phi lợi nhuận gồm nhiều nhà xuất bản nhằm mục đích khuếch đại tiếng nói của người dân Miến Điện cùng với Phong trào Bất tuân dân sự đang diễn ra. Nếu bạn là nhà xuất bản muốn hỗ trợ sáng kiến ​​này, vui lòng viết thư cho chúng tôi theo quyền [at] pagesetters.com.sg. Các bản in có giới hạn được bán và sách điện tử có thể tải xuống miễn phí để bạn có thể chia sẻ những câu chuyện trong cuốn sách này một cách rộng rãi nhất có thể.
Về cuốn sách
Những người vô tội gục ngã trên những con phố nhuốm máu. Tiếng đập nồi chảo vang vọng trong bóng tối. Sự ra đời của một cuộc cách mạng mùa xuân giữa lúc cuộc sống của đất nước và con người bị gián đoạn. Vào sáng ngày 1 tháng 2 năm 2021, một cuộc đảo chính do quân đội Tatmadaw của Myanmar khởi xướng, lật đổ một cách hiệu quả các thành viên được bầu một cách dân chủ của đảng cầm quyền của đất nước, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, và đưa Myanmar vào hỗn loạn.
Tập này thu thập thơ và văn xuôi của nhiều nhà văn, nhân vật văn hóa và những người dân thường ngày trên mặt đất ở các trung tâm thành thị, vùng nông thôn nông thôn và cộng đồng của Myanmar, khi họ ghi lại, tưởng nhớ hoặc chỉ đơn thuần là cố gắng tiếp cận với bạo lực và những đau thương đang bày ra trước mắt họ. Được viết bằng tiếng Anh hoặc được dịch từ nguyên bản tiếng Myanmar, bộ sưu tập bao gồm một số tác giả và nhà bất đồng chính kiến ​​quan trọng nhất của Myanmar, chẳng hạn như Ma Thida, Nyipulay và K Za Win, cũng như các tác giả và nhà thơ sắp ra đời từ khắp Myanmar, phản ánh đất nước đa dạng về văn hóa và dân tộc.
Ngoài ra, những bài thơ và tiểu luận phản ánh đời sống kinh tế xã hội của cái gọi là Myanmar đang chuyển đổi (2010-2020), một thời kỳ tương đối tự do cho các nhà văn khi phần lớn chế độ kiểm duyệt được dỡ bỏ và internet và phương tiện truyền thông xã hội được giới thiệu trong nước, cũng như các bài thơ và tiểu luận phản đối nổi bật của các nhà bất đồng chính kiến ​​Min Ko Naing, U Win Tin và Min Lu, những người đã sống qua những hy vọng và nỗi kinh hoàng của cuộc nổi dậy năm 1988 của Myanmar được giới thiệu trong tập này.
Một bữa tiệc cho trí tưởng tượng văn học, một sự tôn vinh những người đã ngã xuống và một hành động dũng cảm thách thức những người tiếp tục chiến đấu, những lời kể trực tiếp này cung cấp một cửa sổ quan trọng vào một thời điểm quan trọng trong lịch sử của Myanmar.
Cuốn sách này cũng sẽ được phát hành đồng thời bởi Gaudy Boy và Balestier Press lần lượt ở Mỹ và Anh.
Ghép phim
Với sự hợp tác của The Projector, Padauk: Myanmar Spring, một bộ phim tài liệu của đạo diễn Jeanne Marie Hallac và Rares Michael Ghilezan có các bài thơ trong tuyển tập, sẽ có sẵn để xem trên nền tảng The Projector Plus cho đến ngày 5 tháng 8 năm 2022 (chỉ xem ở Singapore). Bộ phim mạnh mẽ này đưa người xem đến các đường phố của Myanmar trong những ngày sôi động sau cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021 thông qua Nant, một người trẻ tuổi, lần đầu tiên biểu tình. Tìm hiểu thêm về Padauk: Myanmar Spring trên The Projector Plus ở đây.