POEM RECITATIONS

Diễn Ngâm

Khối Tình Trương Chi

Thơ Sao Khuê-Hồng Vân diễn ngâm

Con Gái Trungvăn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương- Uyển Diễm diễn đọc

Điều Chưa Bày Tỏ -Thơ Tưởng Dung- Diễn ngâm Hồng Vân