Ra Mắt Sách: NHỚ NGÀY THÁNG CŨ của Văn thi sĩ Lê Thị Nhị  Chủ Nhật 06/11/2022,  tại Virginia.