RMS của THI SĨ HÀ BỈNH TRUNG 29/10/2011

RA MẮT THI TẬP của thi sĩ HÀ BỈNH TRUNG

Ngày 29 tháng 10 năm 2011