RMS HỆ LUỴ của NGỌC CƯỜNG 04/06/2017

tại Hội Cao Niên Virginia Hoa Kỳ