TIẾNG GỌI VIỆT NAM-Lê Phi Ô


TIẾNG GỌI VIỆT NAM
Mười hai năm lính bảy năm tù
Hai mốt năm một cuộc bể dâu
Tánh Linh, Hoài Đức rừng Xuân Phước*
Lính trận….tù binh bạc mái đầu.

Biển Lạc, núi Ông, cầu Nín Thở
Quân đi quyét sạch lũ cuồn điên
Ngờ đâu chớp mắt tinh cầu vỡ
Quỷ lộng hồn oan dậy bốn miền.


Long Giao, Suối Máu tù trơ xương
Mìn gỡ phanh thây máu đỏ đường
Chiếu rách xác gom vùi gió cát
Mồ chôn vô chủ lạnh khói hương.

Vợ bỏ con thơ theo “cán bộ”
Đồng tiền đánh đổi cả nhục vinh
Hỡi ơi canh bạc đời đen đỏ
Mỹ nhân hề…chén rượu tàn canh !

Mẹ già ôm áo trận thương con
Hương lính còn vương trận Động Đền
Mù mắt chờ con…con biền biệt
Con về khóc mẹ mộ không tên.

Long Hải, Long Điền phu gánh cá
Nặng đôi vai gánh cả giang sơn
Đội cá…mơ, Nữ Oa đội đá
Vá trời thẹn mặt với non sông.


Bao giờ gặp lại cố nhân ơi !
Lạc Tánh, Bình Tuy vắng khách mời
La Gi, Võ Đắt, đồi Bảo Đại
Ru thầm tiếng gọi Việt Nam ơi !

Lê Phi Ô
 Xuân Phước nổi danh có trại trừng giới A20