Tưởng Niệm thi sĩ BÙI THANH TIÊN- Hội viên VBVNHN-VĐBHK