Tường trình của chủ tịch VBVNHN Cung Thị Lan – Cuộc họp thường niên của Ủy ban Các Nhà Văn Bị Cầm Tù (WiPC) từ ngày 11 đến 12 tháng 4 năm 2022
Kính thưa quý Văn hữu VBVNHN,
Cung Lan xin kính gửi quý Văn hữu bản Tường trình  cuộc họp thường niên của Ủy ban Nhà văn bị Cầm Tù do Ủy ban Nhà Văn Bị Cầm Tù tổ chức trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba (11-12 tháng 4 năm 2022)

I.  Ngày th Hai 11/04/ 2022: Có tất cả 75 thành viên tham dự
Cuộc họp đã diễn ra theo trình tự sau:
1.       12:45 Opening the meeting (practice room and free chat)  7:45A.M ( Giờ Hoa Thịnh Đốn)
2.       12:55 Housekeeping note 7:55A.M ( Giờ Hoa Thịnh Đốn)
3.        13:00 Empty Chair #1 Sasha Kuvshinova (Ukraine) by Aurelia Dondo 8:00A.M ( Giờ Hoa Thịnh Đốn)
4.       13:05 WiPC Chair report + Q&A (20 min) Dr. Ma Thida 8:05A.M ( Giờ Hoa Thịnh Đốn)
5.        13:30 Keynote speech by Ostap Slyvynsky (Vice-President of PEN Ukraine) + Q&A 8:30A.M ( Giờ Hoa Thịnh Đốn)
6.        14:00 Strategic planning session  9:00 A.M( Giờ Hoa Thịnh Đốn)
7.       14:50 COMFORT BREAK 9:50 A.M9( Giờ Hoa Thịnh Đốn)
8.        15:00- 17:00 Centre’s updates (based on regional approach) – 3 mins per centre *Also requested in written form 10:00 A.M( Giờ Hoa Thịnh Đốn)
 * Có 42 trung tâm Văn Bút ghi danh tường trình cập nhật theo thứ tự sau:
CENTRE’S UPDATES
Asia-Pacific
1.     PEN Bangladesh
2.     PEN Japan
3.     PEN Melbourne
4.     PEN Myanmar
5.     PEN Nepal
6.     PEN Perth
7.     PEN Sydney
8.     PEN Vietnamese Abroad 
MENA
9.                 Iranian Pen Centre in Exile
10.            PEN Kurdish
Africa
11.            PEN Eritrea
12.            PEN Nigeria
13.            PEN Sierra Leone
14.            PEN Togo
15.            PEN Zambia
Europe
16.            PEN Basque 
17.            PEN Belarus
18.            PEN Croatia
19.            PEN Danish
20.            PEN English 
21.            PEN Esperanto
22.            PEN Finland
23.            PEN France
24.            PEN Germany
25.            PEN Greece
26.            PEN Irish
27.            PEN Netherlands
28.            PEN Norway
29.            PEN Portuguese
30.            PEN Russian 
31.            PEN Slovak
32.            PEN Slovenia
33.            PEN Suisse Romand
34.            PEN Swedish
35.            PEN Swiss German 
36.            PEN Swiss-Italian & Retoromantch 
37.            PEN Turkey
Americas 
38.            PEN America
39.            PEN Canada
40.            PEN Chile
41.            PEN Québec
42.            PEN San Miguel
Sau đây là phần tường trình của Cung Lan đại diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Hello everyone,
This is Lan Cung from Vietnamese Abroad PEN
I would like to report the updates:
Vietnamese authorities, Socialist Republic of Viet Nam, is still deteriorating the freedoms of expressions and association. According to the recent data, there are at least 206 activists in prison, 332 activists at risk, among them there are 88 woman activists and 70 individuals from ethnic minority background.
Some notable cases include prominent journalist Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy, and Le Huu Minh Tuan (11-15 year imprisonment in January 2021), land rights activist Can Thi Theu and her son Trinh Ba Tu (8 year imprisonment in May 2021), writer Pham Chi Thanh (5.5 year imprisonment in July 2021), Transparent Newspaper journalists Truong Chau Huu Danh, Doan Kien Giang, Le The Thang, Nguyen Phuoc Trung Bao, and Nguyen Thanh Nha (2 to 4.5 year imprisonment in October 2021).
 
In December 2021 harsh verdicts were handed down to writer and publisher Pham Doan Trang (9 year imprisonment), land rights activists Trinh Ba Phuong (10 year imprisonment) and Nguyen Thi Tam (6 year imprisonment), democracy campaigner Do Nam Trung (10 year imprisonment), and independent political candidate Le Trong Hung (5 year imprisonment).  In March 2022, citizen journalist Le Van Dung (also known as Le Dung Vova) was sentenced to 5 year imprisonment.  Recently, on April 5, 2022 journalist Pham Hoai Nam was sentenced to 3 years and 6 months in prison

Vietnamese Abroad PEN Centre has been lobbying the international community including the United States, the European Union, UNHRC, etc., to exert diplomatic pressure demanding Socialist Republic of Viet Nam to:
1.  Release immediately and unconditionally and drop all charges against writers, journalists and social activists who peacefully exercised their freedoms of expression and association.
2.  Abolish all forms of censorship
3. Respect and protect all citizens’ rights to freely express their views.
4.  Abide the obligations to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to protect the right to freedoms of expression, association, and assembly.
Last year, Vietnamese Abroad PEN Centre focused on the cases in Vietnam but this year we also pay much attention on the imprisoned authors in the prison of the other countries of the world.
We collaborated with some PEN centers to spread the news and up-dated the situation of writers in the danger as much as we can.


For us, collaboration and solidarity are very important
Thank you very much for listening to my report

Tạm dịch như sau:
Chào mọi người,
Đây là Lan Cung từ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Tôi xin tường trình cập nhật sau đây:
Chính quyền Việt Nam, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục huỷ  diệt các quyền tự do ngôn luận và hội họp. Theo số liệu gần đây, có ít nhất 206 nhà hoạt động trong tù, 332 nhà hoạt động sống trong tình trạng nguy hiểm, trong số đó có 88 nhà hoạt động phụ nữ và 70 cá nhân thuộc dân tộc thiểu số.
 
Một số trường hợp đáng chú ý bao gồm nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn (11-15 năm tù vào tháng 1 năm 2021), nhà hoạt động vì quyền đất đai Cấn Thị Thêu và con trai bà Trịnh Bá Tư (8 năm tù vào tháng 5 năm 2021) , nhà văn Phạm Chí Thanh (5,5 năm tù vào tháng 7 năm 2021), các nhà báo của Báo Trong Suốt, Trương Châu Hữu Danh, Đoàn Kiên Giang, Lê Thế Thắng, Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã (2 đến 4,5 năm tù vào tháng 10 năm 2021).
 
Vào tháng 12 năm 2021, các bản án nghiêm khắc đã được trao cho nhà văn kiêm nhà xuất bản Phạm Đoan Trang (9 năm tù), các nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Phương (10 năm tù) và Nguyễn Thị Tâm (6 năm tù), nhà vận động dân chủ Đỗ Nam Trung (10 năm) tù), và ứng cử viên chính trị độc lập Lê Trọng Hùng (5 năm tù). Vào tháng 3 năm 2022, nhà báo công dân Lê Văn Dũng (còn được gọi là Lê Dũng Vova) bị kết án 5 năm tù. Mới đây, ngày 5 tháng 4 năm 2022 nhà báo Phạm Hoài Nam bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã và đang vận động các tổ chức  Quốc Tế bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc United Nations Human Rights Council ( UNHRC), vân.vân., để gây áp lực ngoại giao yêu cầu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam những việc sau:
1. Trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện và bãi bỏ mọi cáo buộc đối với các nhà văn, nhà báo và các nhà hoạt động xã hội đã thực hiện một cách hòa bình các quyền tự do ngôn luận và lập hội của họ.
2. Bãi bỏ mọi hình thức kiểm duyệt.
3. Tôn trọng và bảo vệ mọi quyền được tự do bày tỏ quan điểm của công dân.
4. Tuân thủ các nghĩa vụ đối với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (The Covenant on Civil & Political Rights ICCPR) để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp.
Năm ngoái, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tập trung vào các trường hợp ở Việt Nam nhưng năm nay chúng tôi còn chú ý nhiều đến các tác giả bị giam cầm trong nhà tù của các quốc gia khác trên thế giới.Chúng tôi đã hợp tác với một số trung tâm Văn Bút bạn để phổ biến tin tức và cập nhật tình hình của các nhà văn đang gặp nguy hiểm trong khả năng có thể. Đối với chúng tôi, sự hợp tác và đoàn kết là rất quan trọng.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tường trình của tôi.

 
  II. Ngày thứ Ba 12/04/ 2022
Chương trình của cuộc họp diễn biến như sau:
12:45 Opening the meeting (practice room and free chat) 7:45A.M ( Giờ Hoa Thịnh Đốn)
12:55 Housekeeping note
13:00 Empty Chair #2 Fredy Lopez Arévalo (Mexico) by Alicia Quinones
13:05 Session on Resolutions by Salil Tripathi (presentation of year strategy and Q&A)
13:35 COMFORT BREAK
13:45 PUBLIC PANEL #1 FREEDOM UNDER FIRE: AFGHANISTAN, UGANDA, IRAN, and RUSSIA
Mục đích của chương trình:
1.     In countries around the world, the entrenchment of authoritarianism represents a profound threat to freedom of expression. In Afghanistan, the Taliban’s return to power has resulted in the near total collapse of the country’s previously vulnerable yet vibrant public sphere, forcing hundreds of writers and journalists to flee or live in hiding. While in Russia, Putin’s invasion of Ukraine has also led to increased repression inside Russia’s borders, resulting in the silencing of independent media and the imposition of severe punishments for those who engage in critical expression. Similarly in Iran and Uganda, both governments continue to engage in their longstanding suppression of dissenting voices, with critics routinely imprisoned and subjected to torture. In each of these countries, writers are at the forefront of the struggle to defend the right to freedom of expression. Joined by those deeply engaged in this struggle, this panel will explore the reasons why freedom of expression is increasingly under fire and what writers can do to defend it.
Tạm dịch: Ở các quốc gia trên thế giới, sự phát triển của chủ nghĩa độc tài đã cho thấy mối đe dọa sâu sắc đối với quyền tự do ngôn luận. Tại Afghanistan, việc Taliban trở lại nắm quyền đã dẫn đến sự sụp đổ gần như hoàn toàn của khu vực công cộng sôi động đã gây ra tổn thương cho  đất nước, buộc hàng trăm nhà văn và nhà báo phải chạy trốn hoặc sống ẩn náu. Khi ở Nga, cuộc xâm lược của Putin vào Ukraine cũng đã dẫn đến việc gia tăng đàn áp bên trong biên giới của Nga, dẫn đến việc các phương tiện truyền thông độc lập phải im lặng và áp đặt các hình phạt nghiêm khắc đối với những người có biểu hiện chỉ trích. Tương tự như vậy ở Iran và Uganda, cả hai chính phủ tiếp tục tham gia vào việc đàn áp lâu dài tiếng nói bất đồng chính kiến ​​của họ, với những người chỉ trích thường xuyên bị bỏ tù và bị tra tấn. Ở các quốc gia này, các nhà văn đều đi đầu trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Với sự  tham gia của những người đã từng chiêm nghiệm với sự đấu tranh này, bồi thẩm đoàn sẽ biết rõ hơn nguyên nhân tại sao quyền tự do ngôn luận ngày càng bị đe dọa và những gì người viết cần phải làm gì để bảo vệ nó.
Empty Chair #3 Narges Mohammadi (Iran) by Mina Thabet
Afghanistan: Samay Hamed, President PEN Afghanistan
Íran: Mansour Razaghi, PEN Sydney
Uganda: Stella Nyanzi, human rights advocate, and poet
Russia: Mikhail Shishkin, Russian oppositional writer
Moderator: Ross Holder, Asia Regional Programme Coordinator
14:40 COMFORT BREAK
14:45 PUBLIC PANEL #2: WRITERS ON THE FRONTLINE: BELARUS, MYANMAR, and CUBA
 
2.     An increasing number of authoritarian regimes around the world are targeting writers, putting them at the frontline of the struggle for the right to freedom of expression. Despite a growing number of writers facing imprisonment, forced exile or death for their writing, many continue use their words to inspire others defend their rights in the face of tyranny. Our PEN colleagues will discuss the role of writers and the risks they face in the ongoing struggle for freedom of expression in Belarus, Myanmar, and Cuba.
Tạm dịch: Càng ngày càng có nhiều chế độ độc tài trên thế giới nhắm vào các nhà văn, đặt họ lên tuyến đầu của cuộc đấu tranh giành quyền tự do ngôn luận. Bất chấp việc ngày càng có nhiều nhà văn phải đối mặt với án tù, bị đày ải hoặc bị chết vì sáng tác của họ, nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng lời nói của họ để truyền cảm hứng cho những người khác bảo vệ quyền của họ trước chế độ chuyên chế. Các Văn hữu  của các trung tâm Văn Bút  thảo luận về vai trò của các nhà văn và những rủi ro mà họ phải đối mặt trong cuộc đấu tranh giành tự do ngôn luận đang diễn ra ở Belarus, Myanmar và Cuba.
Empty Chair #4 Maung Thar Cho (Myanmar) by Ross Holder
Belarus: Taciana Niadbaj, Executive Director/President PEN Belarus
Myanmar: Nay Phone Latt, ex Secretary PEN Myanmar
Cuba: Katherine Bisquet, Cuban writer and PEN Case
Moderator: Karin D. Karlekar, PEN America.
 
Các tham luận viên trong các bồi thẩm đoàn đã chia sẻ những tình trạng khó khăn  với chứng cứ và kinh nghiệm  đối phó. Có thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh khi bàn luận.
Cuộc họp kết thúc lúc 11:00 A.M giờ Hoa Thịnh Đốn.
Chân thành cảm ơn sự chú tâm của  quý Văn Hữu  đến những hoạt động của Văn Bút     
Kính mến,

Cung Thị Lan 
C.T VBVNHN