Tường trình và Phát Biểu của Chủ tịch VBVNHN Cung Thị Lan – Cuộc họp thường niên của Ủy ban nhà văn nữ VB Quốc Tế 20-21 tháng 3 năm 2021


VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD  PEN  CENTRE

Hiển dương Tiếng Nói của Lương Tâm và Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt khắp thế giới
https://vietpen.org/

Tường trình và Phát Biểu của Chủ tịch VBVNHN Cung Thị Lan
Cuộc họp thường niên của Ủy ban nhà văn nữ VB Quốc Tế
20-21 tháng 3 năm 2021


Kính thưa quý Văn hữu VBVNHN,

Hai ngày thứ bảy và chủ nhật ( 20-21 tháng 3 năm 2021) vừa qua, Cung Lan dự cuộc họp thường niên của Ủy ban nhà văn nữ VB Quốc Tế do Ủy ban Nhà văn Nữ Văn Bút Quốc tế tổ chức.

Hai cuộc họp trực tuyển này  nhằm:
1.        Chia sẻ phản ứng của các nhà văn nữ đối với ưu tư trong cuộc sống trong và sau đại dịch.
2.       Khen ngợi và  nâng cao tình đoàn kết, tình yêu phổ quát, và hòa bình 
3.       Tập trung vào việc trao đổi quan điểm và ý tưởng về chặng đường phía trước, tập trung vào các phương pháp hợp tác.
 
                     * Cuộc họp có  53 người tham dự
                     * Nội dung gồm những bài phát biểu, báo cáo và tường trình các dự án 

    * Trong phần phát biểu của các trung tâmVăn Bút (VB) – Mỗi trung tâm chỉ có 3 phút phát biểu theo thứ tự sau:
1.         VB  All India
2.         VB  Bangladesh
3.         VB  Malaysia
4.         VB  Melbourne
5.         VB  Nepal
6.         VB  Philippine
7.         VB  Sydney
8.         VB  West Bengal
9.         VB  Iraq
10.       VB  Lebanon
11.       VB  Nigeria
12.       VB  South Africa
13.       VB  Uganda
15.         VB  Belarus – Hanna
16.       VB  Denmark
17.       VB  English
18.       VB  Estonia
19.       VB  Finland
20.       VB  France
21.       VB  Germany
22.       VB  Italy
23.       VB  Latvia
24.       VB  Moscow
25.       VB  Occitan
26.       VB  Portugal
27.       VB  Romania
28.       VB  Scottish
29.       VB  Slovene
30         VB  Argentina
31.        VB  Canada
32.     VB  Chi Lê
33.   VB  Ecuador
34.  VB  Nicaraga
35.  VB    Paraguay
36. VB   Pueto Rico
37. VB    Quebec
38. VB    San Miguel de Allenden
39. VB    Bolivia
40. VB   Việt Nam Hải Ngoại
 
Sau đây là phần phát biểu của Cung Thị Lan

Hello PEN friends
I’m Lan Cung, president of Vietnamese Abroad PEN Centre. I am new. This is the first time I participate this meeting.
I appreciate WWC Annual Meeting committee to give me the chances to listen to the amazing shared stories and your experiences.
 Now I would like to report about the activities of PEN  Vietnamese Abroad: As you know: since last year, Vietnamese government arrested many writers and Journalists  such as Dr. Pham Chi Dung, journalist Nguyen Tuong Thuy, Reporter Le Hưu Minh Tuan but the big case is Ms. Pham Doan Trang.  Ms. Phạm Đoan Trang is an author, journalist and democracy activist.  She had received the 2017 Homo Homini Award and the 2019 Press Freedom Award from Reporters Without Borders. 
On October 6, 2020 Ms. Pham Doan Trang was arrested and charged by the Vietnamese government. We shared this urgent with Salil Tripathi, WiPC Chair, and VB  International quickly responded with a firm demand for Pham Doan Trang’s immediate release. This year, we shared information with Ross Holder (Asia Regional Programme Coordinator ) and Cat Lucas (Writers at Risk Programme Manager) to work on a message of support and solidarity to Vietnamese writer and activist Pham Doan Trang.
 Thanks Ross and Cat for this.

Our Centre continues to collaborate with PEN International  and to lobby various governments for  Pham Doan Trang case and other cases
On March 27, 2021, the coming Saturday, we will organize a candlelight vigil for freedom of Ms. Pham Doan Trang. We will work on the campaign for her release as soon as possible.

I’d like to share the portions of Ms. Pham Doan Trang’s letter so that you know her situation and you might collaborate with us to urge Vietnam government  to adhere to current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights 
“JUST IN CASE I AM IMPRISONED
Saigon, Vietnam
May 27th, 2019
Dear friends,
No one wants to sit in prison. But if prison is inevitable for freedom fighters, if prison can serve a predetermined purpose, then we should happily accept it.

I don’t want a campaign that calls on the Vietnamese government to simply “free Trang”.  I want a comprehensive social movement that pushes the government to “free Trang and pass new election laws”, “free Trang and ensure free and fair elections”,  “free Trang, free elections”, and so on.
..
I don’t want freedom for just myself; that’s too easy.
I want something greater: freedom for Vietnam.
It might seem like some grand goal, but it’s totally possible – with your support.

Pham Doan Trang”

 Thanks everyone for listening
 
Tạm dịch như sau:
Xin chào các bạn Văn Bút
            Tôi là Lan Cung, chủ tịch Trung tâm VB Việt Nam Hải Ngoại, tôi là người mới. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc họp này.
           Tôi cảm kích Hội nghị thường niên của Ủy Ban nhà văn nữ VB Quốc Tế đã cho tôi cơ hội lắng nghe những câu chuyện chia sẻ khá thú  vị  và kinh nghiệm của các bạn.
           Bây giờ tôi xin tường thuật về hoạt động của Trung tâm VB Việt Nam Hải Ngoại,: Như các bạn đã biết: từ năm ngoái, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ nhiều nhà văn, nhà báo như Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phóng viên Lê Hưu Minh Tuấn nhưng trường hợp đáng để ý nhất là trường hợp của cô Phạm Đoan Trang. Cô Phạm Đoan Trang là một tác giả, nhà báo, nhà hoạt động dân chủ. Cô đã nhận được Giải thưởng Homo Homini 2017 và Giải thưởng Tự do Báo chí năm 2019 từ Tổ chức Phóng viên Không Biên giới.
Ngày 6 tháng 10 năm 2020 cô Phạm Đoan Trang bị chính quyền Việt Nam bắt và buộc tội. Chúng tôi đã chia sẻ trường hợp  khẩn cấp này với Salil Tripathi, Chủ tịch WiPC và Văn Bút Quốc Tế đã nhanh chóng phản hồi với yêu cầu kiên quyết về việc trả tự do ngay lập tức cho Phạm Đoan Trang. Năm nay, chúng tôi đã chia sẻ thông tin với Điều phối viên Chương trình Khu vực Châu Á của Ross Holder và  Cat Lucas Giám Đốc điều hành chương trình cho những nhà văn trong tình trạng nguy hiểm để thực hiện một thông điệp ủng hộ và đoàn kết tới nhà văn, nhà hoạt động Việt Nam Phạm Đoan Trang
           Cảm ơn Ross và Cat vì điều này.
           Trung tâm của chúng tôi tiếp tục cộng tác với VB Quốc Tế và vận động các chính phủ khác nhau về trường hợp Phạm Đoan Trang và các trường hợp khác
Vào ngày 27 tháng 3 năm 2021, thứ  bảy sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện cho sự  tự do của Ms.Pham Đoan Trang. Chúng tôi sẽ  tích cực vận động cho việc thả cô sớm nhất khi có thể.
         Tôi muốn chia sẻ phần nào bức thư của cô Phạm Đoan Trang để các bạn biết hoàn cảnh của cô  và các bạn có thể cộng tác với chúng tôi để thúc giục chính phủ Việt Nam tuân thủ Hiến pháp hiện hành cũng như Tuyên ngôn Nhân quyền và Công ước Quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị
“TRONG TRƯỜNG HỢP TÔI BỊ BẮT
Sài gòn, Việt Nam
27 tháng 5, 2019
Bạn thân mến,
Không ai muốn ngồi tù. Nhưng nếu nhà tù là không thể tránh khỏi đối với những người đấu tranh cho tự do, nếu nhà tù có thể phục vụ một mục đích đã định trước, thì chúng ta nên vui vẻ chấp nhận nó.

Tôi không muốn một chiến dịch kêu gọi chính phủ Việt Nam chỉ đơn giản là “giải thoát cho Trang”. Tôi muốn một phong trào xã hội toàn diện thúc đẩy chính phủ “trả tự do cho Trang và thông qua luật bầu cử mới”, “trả tự do cho Trang và đảm bảo bầu cử tự do và công bằng”, “Trang tự do, bầu cử tự do”, v.v.
..
Tôi không muốn tự do cho riêng mình; điều đó quá dễ dàng.
Tôi muốn điều gì đó vĩ đại hơn: tự do cho Việt Nam.
Đó có vẻ là một mục tiêu lớn, nhưng hoàn toàn có thể – với sự hỗ trợ của bạn.
Phạm Đoan Trang ”
 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe
 
Sau khi Cung thị Lan phát biểu, có nhiều tin nhắn gửi đến:
 
1.       From Diane Régimbald, PEN Québec to Everyone:  12:37 PM
           “Thank you so much Lan Cung !”
2.       From Nadira Ilana (Malaysia) to Everyone:  12:37 PM
         “Solidarity, Lan Cung!”
3.       From Judyth Hill~ San Miguel PEN to Everyone:  12:38 PM
        “Thank you, Lan Cung: we share your grief, my friend.”
4.       From Dragica Čarna Slovene Pen to Everyone:  12:38 PM
         “Lots of love, Lan Cung.”
5.       From Ma Thida to Everyone:  12:39 PM
           “We share our support, Lan Cung”
6.       From Sandra Santana, PEN PUERTO RICO to Everyone:  12:41 PM
“Our solidarity with you, Lan Cung. Our solidarity with all centers. “
7.       From Ma Thida to Everyone:  12:42 PM
            “Solidarity, Lan Cung, Ma Thida! All suffering writers and journalists from China, Vietnam, Myanma!”
8.       From Vera Botterbusch to Everyone:  12:42 PM
           “It is very touching and I thank you, dear Lan Cung, to have this alarming news from you!!”
9.       From Zoe Todriguez  to Everyone:  12:45 PM
“We stand with you, Lan Cung. I am sorry to hear of the plight of writers in your homeland, Vietnam.”
Chân thành cảm ơn quý Văn Hữu dành thì giờ quan tâm  các sinh hoạt Văn Bút và kính chúc quý Văn hữu luôn mạnh khỏe, an vui, sáng tác đều.
 Xin hẹp gặp quý Văn Hữu ghi danh tham gia Đêm Thắp Nến ngày 27 tháng 3 , 2021 đúng giờ và nnhư kế hoạch đã  loan báo
 
Quý mến,
 
Cung Thị Lan 
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại