Vài hình ảnh buổi Ra Mắt Kịch Thơ “ Kiếm Hận Mê-Linh”  của Văn thi sĩ Mạc Hồng Quang