Vài hình ảnh VBVNHN thăm chủ tịch VBVNHN VĐBHK Hồng Thuỷ 15 tháng 4 năm 2023