Vài hình ảnh VBVNHN thăm VH Lê Tống Mộng Hoa – Nhà Văn Lê Mộng Hoàng Ngày 9 tháng 4 năm 2023