Vài hình ảnh VH Võ Hương Phố thăm BCH VBVNHN tại Maryland 15/04/2023

VH Lê Thị Ý, VH Võ Hương Phố, VH Lê Thị Nhị và VH Cung Thị Lan

VH Lê Thị Ý, VH Võ Hương Phố, VH Lê Thị Nhị và VH Cung Thị Lan