VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ Ra Mắt Đặc San Trở Về- Ngày 19 tháng 2 năm 2023 

VBVNHN VTNHK Họp Mặt Mừng Xuân Quý Mão để giới thiệu Đặc San Trở Về
vào lúc 11 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2023 
tại 
NT  DANCE STUDIO
15436   Brookhurst Street
 Westminster CA 92683

Chương trình Ra Mắt Đặc San TRỞ VỀ của Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – Vùng Tây Nam Hoa Kỳ – Phần 1
Chương trình Ra Mắt Đặc San TRỞ VỀ của Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – Vùng Tây Nam Hoa Kỳ – Phần 2

Chương trình Ra Mắt Đặc San TRỞ VỀ của Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – Vùng Tây Nam Hoa Kỳ – Phần 3

Chương trình Ra Mắt Đặc San TRỞ VỀ của Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – Vùng Tây Nam Hoa Kỳ – Phần 4
Chương trình Ra Mắt Đặc San TRỞ VỀ của Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – Vùng Tây Nam Hoa Kỳ – Phần 5