Myanmar: On the one-year anniversary of the coup, voices from Myanmar remain defiant in the face of tyranny-

Miến Điện: Nhân kỷ niệm một năm cuộc đảo chính, tiếng nói từ Miến Điện: vẫn bất chấp đối mặt với chế độ chuyên chế

Myanmar: On the one-year anniversary of the coup, voices from Myanmar remain defiant in the face of tyranny
Miến Điện: Nhân kỷ niệm một năm cuộc đảo chính, tiếng nói từ Miến Điện: vẫn bất chấp đối mặt với chế độ chuyên chế

Nguồn từ trang website VĂN BÚT Quốc Tế- Sources from website of PEN International

https://pen-international.org/news/myanmar-one-year-anniversary-coup-voices-myanmar-remain-defiant-face-tyranny

Picture from PEN International Picking off new shoots will not stop the spring ( Ngắt những chồi non không thể ngăn cản Mùa Xuân)

New anthology amplifies voices of Burmese people in their struggle against dictatorship

Tuyển tập mới khuếch đại tiếng nói của người dân Miến Điện trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài

Picking off new shoots will not stop the spring is a multi-publisher, not-for-profit collaboration that aims to amplify the voices of the Burmese people alongside the ongoing Civil Disobedience Movement. The e-book of this title is available free-of-charge on the Ethos Books webstore to share their stories as widely as possible. It was released on 29 January 2022 by Ethos Books (Singapore), Gaudy Boy (US) and Balestier Press (UK).
Ngắt bỏ những chồi non không cản trở mùa xuân là Hợp Đồng xuất bản phi lợi nhuận nhằm khuếch đại tiếng nói của người dân Miến Điện cùng với Phong trào Bất tuân dân sự đang diễn ra. Sách điện tử của tựa sách này có sẵn miễn phí trên cửa hàng trực tuyến Ethos Books để chia sẻ những câu chuyện của họ rộng rãi nhất có thể. Nó được phát hành vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 bởi Ethos Books (Singapore), Gaudy Boy (Mỹ) và Balestier Press (Anh).
You can download a free copy from here now.
Bạn có thể tải xuống một bản sao miễn phí ở đây bây giờ.
Picking off new shoots will not stop the spring: Witness poems and essays from Burma/Myanmar (1988-2021)
Ngắt những chồi non mới sẽ không ngăn cản mùa xuân: Chứng cớ trong ​​những bài thơ và tiểu luận của Miến Điện / Myanmar (1988-2021)

One year ago today, Myanmar’s nascent democracy was brutally repressed by the country’s military, which illegitimately seized power and imposed its rule through shocking levels of violence and cruelty against the very people it had a responsibility to protect.

In the twelve months since the coup took place, the military junta has mounted a ruthless campaign of terror against Myanmar’s civil society, targeting anyone who peacefully expresses their opposition to dictatorship. This has had a devastating on free expression across the country, silencing independent media and using internet blackouts and other forms of censorship to limit citizens’ ability to access independent information.

Poets and writers, whose words have come to symbolise the people’s struggle against dictatorship, have been subjected to some of the most egregious levels of violence carried out by junta forces. We remember those who are no longer with us, including poets K Za Win, Myint Myint Zin and Khet Thi, whose lives have been mercilessly taken from them by the military junta. Numerous others remain in various forms of unjust detention, many of whom have been subjected to torture and other forms of ill treatment.

Despite the ongoing repression, the people of Myanmar have continued in their defiance against tyranny. In picking off new shoots will not stop the spring, Burmese writers and poets provide first-hand accounts of their experiences during the coup and in the decades of hope and struggle that preceded it. Representing what the book’s editors, Ko Ko Thett and Brian Haman, refer to as ‘witness poems and essays’, this collection features writings from some of Myanmar’s most important writers and poets.

Included in this powerful collection is an excerpt from Dr Myint Zaw’s The noble, which hauntingly captures the devastating horror and trauma caused by the bloodshed unleashed on unarmed civilians by the military junta:
The black-hearted pass real bullets into the hands of those who are armed with rubber bullets. The devil kneels, takes his aim carefully and shoots. Packed in the bullet that speeds out of the gun muzzle is grief. Grief for someone’s children, someone’s parents, someone’s siblings. One thing we can say for sure—the bullet whizzes into an unarmed crowd. The place where the bullet ends its journey is where the grief begins.
Many of the essays and poems included in this collection bear witness to the hope and resilience of the people of Myanmar at a time of darkness. In the book’s eponymously titled essay, Burmese writer and Chair of PEN International’s Writers in Prison Committee, Ma Thida, provides a moving account of the determination and solidarity of the Burmese people during the first days of the coup:
Ngày nay, một năm trước, nền dân chủ non trẻ của Miến Điện đã bị đàn áp dã man bởi quân đội của đất nước, lực lượng chiếm quyền bất hợp pháp và áp đặt sự cai trị của mình thông qua mức độ bạo lực và tàn ác gây sốc đối với chính những người mà nước này có trách nhiệm bảo vệ.
Trong mười hai tháng kể từ khi cuộc đảo chính diễn ra, chính quyền quân sự đã tiến hành một chiến dịch khủng bố tàn nhẫn chống lại xã hội dân sự của Miến Điện, nhắm vào bất kỳ ai bày tỏ hòa bình sự phản đối của họ đối với chế độ độc tài. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tự do ngôn luận trên toàn quốc, làm câm lặng các phương tiện truyền thông độc lập, đồng thời sử dụng mạng internet và các hình thức kiểm duyệt khác để hạn chế khả năng tiếp cận thông tin độc lập của công dân.
Các nhà thơ và nhà văn, những người có ngôn từ tượng trưng cho cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại chế độ độc tài, đã phải chịu một số mức độ bạo lực nghiêm trọng nhất do lực lượng quân đội thực hiện. Chúng tôi nhớ đến những người không còn ở bên chúng tôi, bao gồm các nhà thơ K Za Win, Myint Myint Zin và Khet Thi, những người đã bị chính quyền quân đội cướp đi sinh mạng của họ một cách không thương tiếc. Nhiều người khác vẫn bị giam giữ bất công dưới nhiều hình thức khác nhau, nhiều người trong số họ đã bị tra tấn và các hình thức đối xử tồi tệ khác.
Bất chấp sự đàn áp đang diễn ra, người dân Myanmar vẫn tiếp tục chống lại chế độ chuyên chế. Trong việc hái ra những chồi non mới sẽ không ngăn được mùa xuân, các nhà văn và nhà thơ Miến Điện đã trực tiếp kể lại những kinh nghiệm của họ trong cuộc đảo chính và trong nhiều thập kỷ hy vọng và đấu tranh trước đó. Đại diện cho những gì mà các biên tập viên của cuốn sách, Ko Ko Thett và Brian Haman, gọi là ‘những bài thơ và bài tiểu luận của nhân chứng’, bộ sưu tập này có các bài viết của một số nhà văn và nhà thơ quan trọng nhất của Miến Điện.
Bao gồm trong bộ sưu tập mạnh mẽ này là một đoạn trích từ Dr Myint Zaw’s The quý tộc, ghi lại một cách ám ảnh nỗi kinh hoàng và chấn thương do cuộc đổ máu gây ra đối với những thường dân không có vũ khí của quân đội:
Quả tim đen chuyền đạn thật vào tay những kẻ được trang bị súng bắn đạn cao su. Con quỷ quỳ xuống, cẩn thận ngắm bắn. Gói gọn trong viên đạn bắn nhanh ra khỏi họng súng là nỗi đau buồn. Đau buồn cho con cái, cha mẹ của ai đó, anh chị em của ai đó. Chúng ta có thể nói chắc chắn một điều – viên đạn lao vào một đám đông không vũ trang. Nơi viên đạn kết thúc hành trình là nơi bắt đầu đau thương.

Nhiều bài luận và thơ trong bộ sưu tập này chứng tỏ niềm hy vọng và sự kiên cường của người dân Miến Điện vào thời kỳ tăm tối. Trong bài tiểu luận cùng tên của cuốn sách, nhà văn Miến Điện và Chủ tịch Ủy ban Nhà văn trong tù của Văn Bút Quốc Tế, Ma Thida, đã kể lại một cách xúc động về quyết tâm và tinh thần đoàn kết của người dân Miến Điện trong những ngày đầu tiên của cuộc đảo chính:

Almost a month into the protests and there is no division based on class, gender, race or religion. No bad words, no bad behaviour, no looking down, no personal appraisals. There were almost no car accidents. Even when one did occur, it was solved amicably, not in the usual way, with a quarrel or a fight. Only one common enemy, the military dictatorship, brought such diverse peoples together.
Within our history, this is a rare moment of unity, discipline, determination and cooperation. How dare someone say that the people of Myanmar do not deserve democracy. How dare someone say that the people of Myanmar are violent, jealous and ignorant.
Gần một tháng diễn ra các cuộc biểu tình và không có sự phân chia dựa trên giai cấp, giới tính, chủng tộc hay tôn giáo. Không nói xấu, không cư xử xấu, không coi thường, không đánh giá cá nhân. Hầu như không có tai nạn ô tô nào xảy ra.Ngay cả khi một sự việc xảy ra, nó đã được giải quyết một cách thân thiện, không theo cách thông thường, bằng một cuộc cãi vã hoặc đánh nhau. Chỉ có một kẻ thù chung, chế độ độc tài quân sự, đã đưa các dân tộc đa dạng như vậy lại với nhau.Gần một tháng diễn ra các cuộc biểu tình và không có sự phân chia
Trong lịch sử của chúng ta, đây là khoảnh khắc hiếm hoi của sự đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm và hợp tác. Làm sao ai đó dám nói rằng người dân Miến Điện không xứng đáng với nền dân chủ. Làm sao ai đó dám nói rằng người dân Miến Điện bạo lực, ganh tị và thiếu hiểu biết.
Perhaps most important is the book’s preservation of writing by those who are no longer with us, featuring words from poets including K Za Win (1982-2021), Khet Thi (1976-2021) and Moe Nwe (2001-2021), all of whom were killed by the military junta. Through Skulls, K Za Win’s final poem before he was shot at a protest in March 2021, his defiance will continue to inspire others through his writing:


The Revolution won’t materialise
out of your mere thoughts.
Like blood, one must rise.
Có lẽ điều quan trọng nhất là cuốn sách được lưu giữ những bài viết của những người không còn ở với chúng ta, bao gồm lời của các nhà thơ như K Za Win (1982-2021), Khet Thi (1976-2021) và Moe Nwe (2001-2021), tất cả những người đã bị giết bởi chính quyền quân sự. Qua Skulls, bài thơ cuối cùng của K Za Win trước khi anh bị bắn trong một cuộc biểu tình vào tháng 3 năm 2021, sự thách thức của anh sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những người khác thông qua bài viết của anh:
Cách mạng sẽ không thành hiện thực
ra khỏi những suy nghĩ đơn thuần của bạn.
Giống như máu, mọi người phải nỗi dậy.

For further information please contact Ross Holder, Asia Programme Coordinator at PEN International, Unit A, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, Tel.+ 44 (0) 20 7405 0338, email: ross.holder@pen-international.org
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc Ross Holder, Điều phối viên Chương trình Châu Á tại PEN International, Unit A, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, Tel. + 44 (0) 20 7405 0338, email: ross.holder@pen -international.org