ADVISORY COMMITTEE

“Kinh nghiệm của các vị chủ tịch tiền nhiệm và sự hỗ trợ của hội viên trẻ là tài sản quý giá của VBVNHN”
Experiences of former presidents and supports of young members are treasures of PEN Vietnam”
ADVISORY COMMITTEE

BAN CỐ VẤN VBVNHN 2021-2023