BOARD of EXECUTIVES

BOARD of EXECUTIVES 2021-2023
Ban Chấp Hành VBVNHN

BAN CHẤP HÀNH 2021-2023

Xin nhấn vào khung hình để đọc tiểu sử của ban chấp hành

BOARD of EXECUTIVES 2021-2023
1. Chủ tịch Cung Thị Lan, President   PENVietnam@mail.com or    PENVietnam@mail.com
(301) 758-5427

2. Phó chủ tịch Vice president: Đăng Nguyên
ngdang99@yahoo.com

3. Phó chủ tịch Vice president: Erlinda Thuỳ Linh
Erlinda@yahoo.com

4. Thủ Quỹ Treasurer: Lê Thị Ý
ytle39@gmail.com

5. Tổng Thư Ký Lê Thị Nhị Secretary General kynguyenmoi1@gmail.com